Vitajte na web stránke Špecializovaného trestného súdu


Špecializovaný trestný súd
patrí do sústavy súdov Slovenskej republiky. Koná a rozhoduje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých to ustanovuje predpis v konaní pred súdmi (Trestný poriadok). Je prvostupňovým súdom a má postavenie krajského súdu. Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu je upravená v zákone č. 291/2009.