Oznámenie o ohlásení výberu
Pridané: 12.04.2018

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 PEZINOK _______ _____________________________________________________ Číslo: 1Spr 129/18-OÚ V Pezinku, 12. apríla 2018 O z n á m e n i e o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta Predseda Špecializovaného trestného súdu v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním vyhlasuje užšie vnútorné výberové konanie zo štátnych zamestnancov Špecializovaného trestného súdu na obsadenie 1 (jedného) štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcii radca – bezpečnostný zamestnanec Názov a sídlo služobného úradu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok Druh výberového konania: užšie vnútorné výberové konanie Počet obsadzovaných miest: 1 (jedno) štátnozamestnanecké miesto Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Skuteckého 10, Banská Bystrica Druh štátnej služby: stála štátna služba Obsadzovaná funkcia: radca – bezpečnostný zamestnanec (3. platová trieda) Odbor štátnej služby: 2.06 justícia Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Samostatné vykonávanie činnosti v oblasti ochrany utajovaných skutočností, vykonávaná v spolupráci s inými organizačnými útvarmi v služobnom úrade a aj mimo služobného úradu, v rozsahu poverenia predsedu Špecializovaného trestného súdu a v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 1 „zákona“: a) dosiahol vek najmenej 18 rokov, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, c) je bezúhonný, d) spĺňa kvalifikačné predpoklady, e) ovláda štátny jazyk. Kvalifikačné predpoklady: - ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou. Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 2 „zákona“: a) zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby, b) na obsadzované štátnozamestnanecké miesto bude potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. Ďalšie požadované schopnosti: Ovládanie práce s počítačom, odborná spôsobilosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Zoznam požadovaných dokladov: Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického kontaktu a e-mailovej adresy musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom. Forma a obsah výberu: Výberové konanie pozostáva z osobného pohovoru. Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do 27.04.2018 (vrátane). Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok alebo osobne doručiť do podateľne súdu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni súdu. Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať. Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať aj elektronicky na adresu elena.krajcovicova@justice.sk najneskôr do 27.04.2018 (vrátane). Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju súdu aj písomne spolu so všetkými požadovanými dokladmi najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania pred jeho uskutočnením. Termín uskutočnenia výberového konania: Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. mája 2018 so začiatkom o 11:00 hod., na Špecializovanom trestnom súde, Suvorovova 5/A, Pezinok. Uchádzačov, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorí podajú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania v určenej lehote, služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti o zaradenie do výberového konania. Kontaktná osoba: Mgr. Elena Krajčovičová, tel. č. 033/88 95142. JUDr. Michal Truban predseda Špecializovaného trestného súdu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009