Výzva na predloženie ponuky - "Náter strechy na budove súdu"
Pridané: 11.04.2018

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Číslo: Spr 3/18-4PT Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Predmet zákazky: „ Náter strechy na budove súdu “ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa (ďalej „VO“) Názov organizácie: Špecializovaný trestný súd Sídlo organizácie: Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok IČO: 307 961 130 DIČ: 2021900342 Zastúpený: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu e-mail: marian.klokner@justice.sk Tel: 033/ 88 95 140, 0905 901 667 Kontaktná osoba: Soňa Kubeňová, správa majetku – pre všeobecné informácie e-mail: sona.kubenova@justice.sk Tel: 033/ 88 95 190 RNDr. Ľubomír Krajčí – pre obhliadku a technické informácie e-mail: lubomir.krajci@justice.sk Tel: 048/ 88 65 190, 0908 046 176 3. Špecifikácia predmetu zákazky: Predmetom zákazky je náter striech budovy súdu z pozinkovaného plechu vo výmere cca 540m2 , v rozsahu minimálne: 3.1. dôkladná príprava podkladu, t.j.: • očistenie strechy, • odstránenie hrdze, vybrúsenie uvoľnených častí plechu • ošetrenie zhrdzavených plôch odhrdzovačom, • odmastenie a umytie strechy 3.2. náter strechy základnou farbou vhodnou na pozinkovaný plech 3.3. náter strechy vrchnou krycou farbou v odtieni – sivá. 4. Ďalšie informácie: - súčasný stav strechy budovy je dokumentovaný na priložených fotografiách v prílohe č. 2, - vzhľadom na dispozičné riešenie budovy vrátane sklonu strechy upozorňuje VO na obtiažny prístup na strechu pri výkone požadovaných prác. 5. Miesto plnenia: Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, Skuteckého č. 10. 6. Termín realizácie: Termín realizácie predmetu zákazky do konca júna 2018. 7. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): Hlavný slovník: 45.26.12.20-3 nátery striech a iné práce na povrchovej úpravy striech Doplnkový slovník: IA36-4 pre budovy 8. Ďalšie podmienky realizácie zákazky: • uchádzač berie na vedomie, že práce budú vykonávané počas prevádzky súdu a zaväzuje sa rešpektovať pokyny VO, • uchádzač musí mať oprávnenie na výkon požadovaných prác, • za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, likvidáciu odpadu a čistotu na mieste plnenia zákazky zodpovedá uchádzač, • po skončení realizácie zákazky bude dielo prevzaté na základe preberacieho protokolu so špecifikáciou vykonaných prác, • VO požaduje záruku za kvalitu v trvaní 60 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, • VO neposkytuje zálohu a faktúru za vykonané práce uhradí do desať dní od jej doručenia, VO nie je platca DPH, • uchádzač vystaví faktúru ihneď po podpísaní preberacieho protokolu. 9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Podmienkou akceptovania predloženej cenovej ponuky je vykonanie obhliadky predmetu zákazky. Obhliadku je možné dohodnúť kedykoľvek v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hod po telefonickej dohode s p.RNDr.Krajčím. 10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: VO požaduje predložiť cenovú ponuku najneskôr do 30. apríla 2018 e-mailom na adresu sona.kubenova@justice.sk, príp. v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – Súťaž“ na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok . 11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách s DPH. Cena musí zahŕňať všetky náklady a finančné požiadavky uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (t.j. vrátane dopravných, režijných ...). Dodatočne nie je možné cenovú ponuku navyšovať. 12. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky: Uchádzač v cenovej ponuke predloží: • cenovú ponuku podľa prílohy č. 1, • informáciu o spôsobe a postup vykonávania prác, • špecifikáciu navrhovanej farby, • predpokladaný termín začatia a ukončenia prác od obdržania objednávky. 13. Ostatné informácie: • VO vyhodnotí cenovú ponuku z pohľadu najnižšej ceny vrátane DPH a komplexnosti dodávky, • VO predložené cenové ponuky vyhodnotí a uchádzači následne dostanú informáciu o získaní alebo nezískaní zákazky. Víťaznému uchádzačovi bude predložená objednávka na predmet zákazky v rozsahu podľa tejto výzvy, víťaznej ponuky a v zmysle ostatných všeobecne záväzných predpisov. 14. Náklady na ponuku: Všetky náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač. 15. Odstúpenie od súťaže: VO si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. Príloha č. 1 - cenová ponuka Príloha č. 2 - fotografie 7x súčasného stavu strechy z rôznych pohľadov Ing. Marián KLOKNER riaditeľ správy súdu Príloha č.1 Spr 3/18-4PT Cenová ponuka Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: DIČ: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponúkaná cena v členení: predmet zákazky cena bez DPH DPH cena spolu s DPH 1 . príprava podkladu 2. náter strechy základnou farbou 3. náter strechy vrchnou krycou farbou 4. ostatné... Spolu: riadok 1 – 4 Poznámka: 1. Cenu určiť v mene euro. 2. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. 3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH. Dátum: ....................... ............................................................... podpis štatutárneho orgánu uchádzača
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009