Výzva na predloženie cenovej ponuky - kancelársky papier
Pridané: 18.06.2013

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Číslo: Spr 3/13-8 V Pezinku 18.júna 2013 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd Pezinok Zastúpený: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu Adresa: Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok e-mail: marian.klokner@justice.sk IČO: 307 96 130 DIČ: 2021900342 Tel: 033/6903 146, 0905 901 667 . 2. Názov predmetu a druh zákazky: Xerografický ( kancelársky ) papier - zákazka na dodanie tovaru. 3. Opis predmetu zákazky:  Priebežné zabezpečovanie dodávok xerografického ( kancelárskeho ) papiera, vrátane služieb spojených s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru.  Dodávka tovaru bude prebiehať na základe čiastkových objednávok podľa potreby obstarávateľa v cenách, ktoré musia byť v súlade s výsledkom tohto výberového konania. Špecifikácia predmetu zákazky. Xerografický ( kancelársky ) papier sa bude používať do kopírovacích strojov, laserových tlačiarní a faxových prístrojov a požadujú sa minimálne tieto hodnoty: - plošná hmotnosť → 80 g/m 2 - CIE belosť ( min.) → 146 - opacita ( min. % ) → 92 formát papiera → A4, A3 počet listov v balíku → 500listov predpokladané množstvo odberu → formát A4 cca 2 000 balíkov predpokladané množstvo odberu → formát A3 cca 100 balíkov Obstarávateľ požaduje:  vyloženie tovaru v mieste určenia zodpovedným zamestnancom obstarávateľa  zodpovednosť za spôsobené škody súvisiace s dodaním nekvalitného tovaru. 4. Miesto dodania predmetu zákazky: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok. 5. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): Hlavný slovník: 30.19.76.44-2 xerografický papier 6. NUTS kód: SKO1 Bratislavský kraj 7. Termín dodania predmetu zákazky: Termín dodania predmetu zákazky je do 5 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky. 8. Podmienky financovania: predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu obstarávateľa úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným stykom v eurách ( € ) v 14 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne obstarávateľa, po prevzatí tovaru obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu. obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy 9. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za predpokladané odobrané množstvo t.j. najnižšia cena za 2 000 balíkov formátu A4 a 100 balíkov formátu A3 s DPH, pričom v jednom balíku je 500 listov formátu A4 a 500 listov formátu A3. Obstarávateľ v cenovej ponuke žiada určiť cenu za celkové predpokladané odobraté množstvo tak, ako je uvedené v bode 3.5 a v bode 3.6. Objednávky na dodávku budú uplatňované v týchto cenách. 10. Rozsah cenovej ponuky: Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť: návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 doklad o oprávnení podnikať prehlásenie uchádzača, že ponúkaný predmet zákazky spĺňa náležitosti podľa bodu 3.2. až 3.4.; príp. certifikát na náležitosti podľa bodu 3.2.. prehlásenie uchádzača, že počas odoberania predpokladaného množstva tovaru ponuková cena nebude menená s výnimkou zmeny zákonnej sadzby DPH Poznámka: V predpokladanej cene za odobraté množstvo musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace so skladovaním, dopravou, vyložením a všetky prípadne ostatné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom zákazky. 11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: nie je potrebná 12. Lehota na predloženie cenovej ponuky: Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 25. júna 2013 do 10.30 hod. na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok v zalepenej obálke, označenej obchodným menom uchádzača a označením „PAPIER - NEOTVÁRAŤ .“ Obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky 25. júna 2013. 13. Spôsob objednávania tovaru: Víťaznému uchádzačovi bude obstarávateľ zasielať objednávky na dodanie predmetu zákazky až do vyčerpania predpokladaného množstva s náležitosťami podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej ponuky. 14. Použije sa elektronická aukcia: Nie. 15. Ďalšie informácie: Za účelom predloženia cenových ponúk obstarávateľ oslovil viacerých dodávateľov, výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená aj na internetovej stránke súdu a cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak úspešný uchádzač stratí oprávnenie a schopnosť plniť dodávku na predmet zákazky, bude obstarávateľ objednávať tovar u uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste vo výberovom konaní. Dôvodom na neuplatnenie objednávky u úspešného uchádzača podľa tohto výberového konania je opakované nedodržanie splnenia predmetu objednávky, pričom za opakované nesplnenie sa považuje 3x. 16. Odstúpenie od súťaže: Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. Prílohy:  príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria Ing. Marián KLOKNER riaditeľ správy súdu Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponúkaná cena v členení: predmet obstarávania predpokladané odobraté množstvo v balíkoch Cena za predpokladané odobraté množstvo bez DPH DPH s DPH xerografický papier, A4/bal 2 000 xerografický papier, A3/bal 100 SPOLU: ––– Poznámka: 1. Cenu určiť v mene euro. 2. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. 3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH Dátum:....................... ............................................................ podpis štatutárneho orgánu uchádzača
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009