Konečné poradie úspešných uchádzačov výberu
Pridané: 23.05.2013

Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A,902 01 Pezinok Príloha č. 4 Konečné poradie úspešných uchádzačov výberu Výber : 1 Spr 30/2013 – OÚ Názov služobného úradu: Špecializovaný trestný súd Druh štátnej služby: stála štátna služba Odbor štátnej služby: 2.06 – justícia Obsadzovaná funkcia: hlavný radca – informatik Dátum výberu: 22.05.2013 Počet prihlásených: 22 Počet vyradených: 7 Počet nezúčastnených: 7 Počet zúčastnených: 8 Počet neúspešných: 4 Počet úspešných: 4 Konečné poradie úspešných uchádzačov výberu: Uchádzač: priezvisko, meno, titul Odborný test Počet dosiahnutých bodov Ústna časť Počet dosiahnutých bodov Celkom Počet dosiahnutých bodov Konečné poradie úspešných uchádzačov Karáčoň Michal, Ing. 19 bodov 15 bodov 34 bodov 1. Filip Dušan, Ing. 21 bodov 13 bodov 34 bodov 2. Kazimír Jaroslav, Ing. 17 bodov 10 bodov 27 bodov 3. Cebro Tomáš, Ing. 17 bodov 9 bodov 26 bodov 4. Výberová komisia podľa § 12 ods. 3 Vyhlášky č. 430/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom, rozhodla o poradí prvého a druhého uchádzača osobitným hlasovaním z dôvodu rovnosti dosiahnutých bodov 2 uchádzačov. Výberová komisia jednohlasne rozhodla o poradí uchádzačov na 1. a 2. mieste. Mená a podpisy členov výberovej komisie: 1. JUDr. Oldřich Kozlík, predseda komisie ....................................................... 2. Ing. Marián Klokner, člen komisie ....................................................... 3. Ing. Marián Ozimy, člen komisie ....................................................... V Pezinku, dňa 22.05.2013
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009