Výzva na predkladanie ponúk - stavebné práce
Pridané: 22.05.2013

7762 - WYP Vestník č. 97/2013 - 21.05.2013 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ Špecializovaný trestný súd IČO: 30796130 Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Špecializovaný trestný súd Kontaktná osoba: Ing. Marián Klokner, Soňa Kubeňová Mobil: +421 905901667 Telefón: +421 336903120 Fax: +421 336903174 Email: marian.klokner@justice.sk; sona.kubenova@justice.sk Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.specialnysud.sk Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.justice.gov.sk Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a) ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY II. OPIS II.1. Názov zákazky Výstavba barierového oplotenia II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Stavebné práce Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Špecializovaný trestný súd,Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok NUTS kód: SK SK01 II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Predmetom zákazky je stavebná práca - zhotovenie vnútroareálového bariérového oplotenia v celkovej dĺžke 736,50m podľa projektovej dokumentácie. Jedná sa o plný prefabrikovaný plot, pozostávajúci zo železobetónových prefabrikovaných stĺpikov v tvare "H" a výplňových železobetónových, prefabrikovaných, profilových odľahčených dosák. Celá konštrukcia plotu musí byť povrchovo riešená ako hladký pohľadový betón, nevyžadujúci ďalšiu povrchovú úpravu. II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) Hlavný predmet Hlavný slovník: 45000000-7 Doplnkový slovník: IA42-2 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 45233250-6, 34928310-4 II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah Podprahová zákazka - predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 75 105,58 Eur bez DPH II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Hodnota: 75 105,5800 EUR II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) Zadajte hodnotu: 3 ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1. Podmienky účasti III.1.1. Osobné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. a) až písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o 1/3 verejnom obstarávaní ( ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Splnenie uvedených podmienok účasti preukazuje uchádzač predložením dokladov uvedených v § 26 ods. 2 písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní, pričom predloží doklady v originálnom vyhotovení alebo úradne overené fotokópie týchto dokladov. Doklady uvedené v § 26 ods. 2 písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač nahradiť úradne overenou kópiou platného Potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 písm. a) až písm. e) zákona o vrejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tak splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia preuazuje každý jeden subjekt tvoriaci túto skupinu. Inak bude skupina dodávateľov zo súťaže vylúčená. III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa. III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti predloží doklady podľa § 28 ods 1 písm. b) a písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. § 28 ods. 1 písm. b) Zoznam vybraných stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania uskutočnených za predchádzajúce tri roky, t.j. roky 2010, 2011, 2012 s uvedením cien, lehôt dodania prác a osoby za odberateľa s telefonickým kontaktom, u ktorého si možno uvedené údaje overiť. Podobným predmetom obstarávania verejný obstarávateľ rozumie všetky stavby podľa klasifikácie stavieb odd. 11, 12, 21 Vyhlášky Štatistického úradu č. 323/2010 Z.z. v platnom znení. § 28 písm. g) Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedajúcich za riadenie stavebných prác. Uchádzač musí predložiť oprávnenie na výkon činnosti vedenia stavieb podľa § 45 ods. 1 písm. b) zák. 50/1976 Zb. v platnom znení. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk Voľba: Najnižšia cena IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia Nie IV.2. Administratívne informácie IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ Spr 3/13-7 IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom Dátum a čas: 17.06.2013 14:00 Úhrada za súťažné podklady Uvedte: Áno 23,0000 EUR Podmienky a spôsob úhrady: Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje úhradu za súťažné podklady, ktoré zodpovedajú skutočným nákladom za ich rozmnoženie vo výške 23,00 Eur. Súťažné podklady budú odovzdané záujemcovi po preukázaní vykonania úhrady. Úhradu možno vykonať v hotovosti do pokladnice obstarávateľa, alebo bezhotovostne na účet obstarávateľa. Bankové spojenie: Štátna pokladnica; číslo účtu: 7000185131/8180. IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas: 01.07.2013 10:00 IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk Dátum a čas: 01.07.2013 11:00 Miesto : Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok, zasadačka č.dv. 152. Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač ( fyzická osoba ), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu ( právnická osoba ) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ Nie VI.2. Ďalšie informácie Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu - z rozpočtu kapitálových výdavkov Špecializovaného trestného súdu, pridelených Ministerstvom spravodlivosti SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje 2/3 preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Úhrada za práce sa vykoná po prevzatí predmetu zákazky a po pridelení finančných prostriedkov Ministerstva spravodlivosti SR.Verejný obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred podpisom zmluvy. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.V návrhu zmluvy o dielo, ktorý uchádzač musí predložiť ako súčasť jeho ponuky, musia byť zapracované aj všetky požadované Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky určené v Kapitole - B.3 súťažných podkladov. Neakcepovanie týchto podmienok bude považované za nesplnenie stanovených podmienok, a ak tieto nebudú po vyzvaní verejného obstarávateľa uchádzačom doplnené, bude to dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejnej súťaže. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku uchádzača, pokiaľ navrhnutá zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.Súťažné podklady, projektovú dokumentáciu stavby záujemcovia dostanú vypracovanú v listinnej podobe. Súťažné podklady zašle verejný obstarávateľ na požiadanie všetkým záujemcom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. po preukázaní vykonania úhrady za súťažné podklady vo výške 23,- €. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky pred vypracovaním ponuky. Termín a čas vykonania obhliadky je stanovený na 18.06.2013 o 10:00hod, resp. po dohode s verejným obstarávateľom. VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 20.05.2013 3/3
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009