Uznesenie o zhavaní veci - Čurko
Pridané: 16.04.2013

 
BB – 4 Nt 2/2013 -  
IČS: 9513100030 
U z n e s e n i e  
  
Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica v senáte zloženom z predsedníčky senátu Zdenky Cabanovej a sudcov JUDr. Romana Púchovského a JUDr. Michala Trubana, na verejnom zasadnutí konanom dňa 09.04.2013, o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Bratislava, zo dňa 25.02.2013, evidovanom pod sp. zn. VII/2 Gv 95/11-53 na zhabanie veci podľa § 83 ods. 1 písm. a) Trestného zákona takto 
r o z h o d o l : 
Podľa § 83 ods. 1 písm. a) Trestného zákona   z h a b á v a    v e c i   a   to:  
1.      1 ks krabička liekov Zolpidem Tera 10 mg/tableta s obsahom 20 ks tabliet 
2.      4 balenia pracovných rukavíc latexových (3x veľkosť 10, lx veľkosť 2) 
3.      1 balenie „Pytel LDPE“ silný 60x100 cm, 1 balenie „Pytel LDPE“ silný 90x130 cm 
4.      1 ks korenie barbecue, 1 ks korenie bravčové pečené, 1 ks steaky a pečené 
5.      1 ks lovecký nôž v puzdre zn. Tramontina 
6.      2 balenia čierneho korenia á 20 g zn. Mäspoma – mleté korenie 
7.      19 ks plastových zaťahovacích svoriek bielej farby 
8.      1 ks obal na lieky Zolpidem Tera s obsahom dvoch plátkov, každý s 10 ks tabliet a plát tabliet IBALGIN 400 
9.      3 uzavreté fľaštičky 40 ml vodky (plné) 
10.  1 ks zatvárací nôž čiernej farby so striebornou čepeľou zn. BUCK 
11.  3 samorezné skrutky 
12.  12 balenie čierneho mletého korenia 20 g uzatvorené 
13.  1 ks plynový zapaľovač 
14.  1 ks navigačné zariadenie GPS sivočiernej farby pogumované zn. ETREX LEGENT – HCx Garmin 
15.  Igelitový sáčok s obsahom 2 ks alobalových grilovacích misiek 
16.  1 ks leukoplast – kotúč hnedej farby a 1 ks priesvitná lepiaca páska 
17.  1 ks šnúra na prádlo 
18.  1 ks skrutkovač krížový s čiernou rúčkou a 1 ks skrutkovač plochý s čiernou rúčkou 
19.  4 sáčky latexových rukavíc veľkosť 10 zn. CERVA 
20.  4 celé sáčky mletého čierneho korenia á 20 g 
21.  9 plastových sťahovacích pút bielej farby 
22.  10 ks 120 l umelohmotných sáčkov STRONG Sacks, načatá rolka čiernych umelohmotných sáčkov a 20 ks 30 l umelohmotných sáčkov 50x60 cm 
23.  1 ks čierna dýka zn. CORONA C9131 s gumenou rukoväťou so striebornou oceľovou špicou na konci rukoväti v čiernom látkovom púzdre 
24.  1 ks ručná píla zn. FESTA s gumenou rukoväťou 
25.  1 pár použitých kožených rukavíc zn. PIGEON CERVA veľkosť 10 
26.  1 balenie plastový „PYTEL LDPE“ silný 60x100cm, 
  
ktoré boli nájdené v rámci vykonávania úkonov prípravného konania v trestnej veci obvineného Mateja Čurku, nar. 25.06.1968 v Košiciach, posledne bytom Sokoľ – Dubová č. 50/28, vedenej vyšetrovateľom Prezídia PZ, Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Odbor Východ, Oddelenie vyšetrovania Košice, pod sp. zn. ČVS: PPZ-156/BOK-CA-2011, 
proti ktorému prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Bratislava uznesením zo dňa 12.07.2012, pod sp. zn. VII/2 Gv 95/11-50 podľa § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku s poukazom na ustanovenie § 9 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Trestného zákona v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 Trestného zákona a pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona  z a s t a v i l .  
  
Podľa § 83 ods. 2 Trestného zákona vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát. 
  
O d ô v o d n e n i e  
  
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP Bratislava podal dňa 25.02.2013 na podpísaný súd podľa § 83 ods. 1 písm. a) Trestného zákona návrh na zhabanie veci zo dňa 25.02.2012, evidovaný pod sp. zn. VII/2 Gv 95/11 – 53. Predmetným návrhom sa domáha zhabať veci uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
  
Predmetné veci boli nájdené v rámci vykonávania úkonov prípravného konania v trestnej veci vedenej vyšetrovateľom PZ, Úradu boja proti organizovanej kriminalite, Odbor Východ, Oddelenie vyšetrovania Košice, evidovanej pod spisovou značkou ČVS: PPZ-156/BOK-CA-2011, v ktorej vyšetrovateľ dňa 06.05.2011 začal trestné stíhanie a uzneseniami tej istej spisovej značky zo dňa 11.05.2011 vzniesol obvinenie Matejovi Čurkovi pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Trestného zákona v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 Trestného zákona, ako aj pre obzvlášť závažný zločin vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona. Z predloženého návrhu vyplýva, že zaistené veci patrili obvinenému Matejovi Čurkovi a že tieto mal pripravené na spáchanie trestného činu, ku ktorému nedošlo iba v dôsledku včasného zásahu policajných zložiek. Pri zásahu policajných zložiek sa obvinený Matej Čurko aktívne bránil použitím strelnej zbrane. Odvetnou paľbou zásahových jednotiek bol zranený a dňa 12.05.2011 zomrel. Predkladateľ návrhu uznesením zo dňa 12.07.2012 sp. zn. VII/2 G 95/11-50, právoplatným dňa 04.01.2013, podľa § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku s poukazom na ustanovenie § 9 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku trestné stíhanie proti obvinenému Matejovi Čurkovi, zastavil, pretože obvinený zomrel.  
  
Podľa predkladateľa návrhu v prípade, že by bolo došlo k odsúdeniu obvineného Mateja Čurku pre spáchanú trestnú činnosť, predmetné veci by podliehali režimu trestu prepadnutia veci podľa § 60 ods. 1 písm. a) resp. písm. b) Trestného zákona. Vzhľadom k tomu, že trestné stíhanie proti obvinenému bolo zastavené, do úvahy pripadá postup v zmysle ustanovenia § 83 ods. 1 písm. a) Trestného zákona.  
  
      Podľa § 83 ods. 1 písm. a) Trestného zákona ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie veci, ak patrí osobe, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť. 
Podľa odseku 2 tohto ustanovenia vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 
Podľa odseku 3 uvedeného ustanovenia ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak 
a) poškodenému vznikol z činu nárok na náhradu škody, ktorého uspokojenie by bolo znemožnené zhabaním veci, alebo 
b) hodnota veci je v zjavnom nepomere k miere závažnosti prečinu. 
  
Podľa § 60 ods. 1 Tr. zák. súd uloží trest prepadnutia veci, 
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu, 
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu, 
c) ktorú páchateľ získal trestným činom alebo ako odmenu zaň alebo 
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c). 
  
Podľa § 299 ods. 1 Tr. por. ak nejde o prípad, keď si súd rozhodnutie o ochrannom liečení, ochrannej výchove, ochrannom dohľade, zhabaní veci vyhradil podľa § 289 ods. 2, môže tieto ochranné opatrenia uložiť na verejnom zasadnutí len vtedy, ak to navrhne prokurátor. 
  
Predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica uznesením sp. zn. BB-4 Nt 2/2013 z 15.03.2013, právoplatným a vykonateľným dňa 03.04.2013, ustanovila podľa § 300 ods. 1 Tr. por. vlastníkovi veci opatrovníka a to Obec Sokoľ. Uvedené uznesenie a tiež návrh prokurátora boli doručované spôsobom predpísaným zákonom, teda aj príslušným spôsobom zverejnené. Tak isto bol oznamovaný aj termín verejného zasadnutia, určený v tejto veci dňa 22.03.2013 na deň 09.04.2013. 
  
Na verejné zasadnutie sa opatrovník – Obec Sokoľ, zastúpená starostom obce PhDr. Vladimírom Frankom, nedostavil, súdu svoju neúčasť písomne ospravedlnil (viď č. l. 19). Zároveň súdu oznámil, že nemá námietky proti zhabaniu uvedených vecí. 
  
Na verejnom zasadnutí senát postupom podľa § 295 Trestného poriadku prejednal vec a rozhodol o vyššie spomenutom návrhu prokurátora na zhabanie veci. 
  
Z obsahu spisu predloženého prokurátorom a vedeného na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica pod sp. zn. BB Nt 2/2013, ktorého súčasťou je aj vyšetrovací spis vyšetrovateľa PPZ, Úradu boja proti organizovanej kriminalite, Odbor Východ Košice sp. zn. PPZ-161/BOK-VY-2011, jednoznačne vyplýva, že veci uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, ktoré navrhovateľ žiadal zhabať, patrili zomrelému Matejovi Čurkovi, pričom tieto veci boli určené na spáchanie trestného činu. V ďalšom priebehu konania bolo trestné stíhanie voči Matejovi Čurkovi právoplatne zastavené z už vyššie uvedeného dôvodu. Súd pritom nevzhliadol dôvody na nepoužitie ustanovenia § 83 ods. 1 Tr. zák. uvedené v § 83 ods. 3 Tr. zák. 
  
            S poukazom na skutočnosti uvedené vyššie v odôvodnení tohto uznesenia  potom súd uložil zhabanie vecí uvedených vo výroku tohto rozhodnutia patriacich Matejovi Čurkovi s tým, že podľa § 83 ods. 2 Tr. zák. sa vlastníkom zhabanej veci stáva štát. 
  
P o u č e n i e : Podľa § 299 ods. 3 Trestného poriadku proti uzneseniu o zhabaní veci je prípustná  
                        sťažnosť a to do 3 dní od oznámenia, cestou tunajšieho súdu na Najvyšší súd SR. 
                         Podľa § 179 ods. 1 Trestného poriadku oznámenie sa robí buď vyhlásením uznesenia  
                        v prítomnosti toho, komu treba uznesenie oznámiť, alebo doručením rovnopisu 
uznesenia.  
                                   Sťažnosť má odkladný účinok. 
  
V Banskej Bystrici, 9. apríla 2013 
    Zdenka  C a b a n o v á                                             
                                                                                                               predsedníčka senátu 
Za správnosť vyhotovenia: 
Bc. Zuzana Struhárová 
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009