Návrh na plnenie kritéria - oprava
Pridané: 12.03.2013

 
 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
Príloha č.1 
Návrh na plnenie kritéria 
  
Uchádzač:  
  
Názov:  
  
Sídlo: 
  
IČO: 
  
Bankové spojenie:  
  
Oprávnený zástupca:  
  
Telefón:  
  
E-mailová adresa: 
  
  
Ponúkaná cena v členení: 
  
Časť A →  štandardné obálky  ( bez vnútornej potlače )   
  
 
  
Názov obálky 
  
Rozmer 
v mm 
  
Predpoklad. množstvo 
 v ks 
cena za ks  
cena spolu za 
predpoklad.  množstvo 
vrátane DPH 
bez DPH 
DPH 
vrátane DPH 
1 
C6 - samolepiaca , biela, bezdrevná, 80g/m2 
114 x 162 
3 000 
  
  
  
  
2 
C5 - samolepiaca       - “ -  
162 x 229 
3 000 
  
  
  
  
3 
C4 - samolepiaca       - “ - 
229 x 324 
3 000 
  
  
  
  
4 
B4 - samolepiaca      - “ - 
250 x 353 
1 000 
  
  
  
  
5 
DL - samolepiaca bez okienka   - “ - 
110 x 220 
200 
  
  
  
  
6 
Cena spolu za celé predpokladané odobraté množstvo 
––– 
––– 
––– 
  
  
Časť B → neštandardné obálky - priestorové tašky  ( bez vnútornej potlače )  
  
 
  
Názov obálky 
  
Rozmer 
v mm 
  
Predpoklad. množstvo 
 v ks 
cena za ks  
cena spolu za 
predpoklad.  množstvo 
vrátane DPH  
bez DPH 
DPH 
vrátane DPH 
7 
C4 - hnedá s X-dnom  
360 x 280 
3 000 
  
  
  
  
8 
na diskety CD - skladačk.lepenka 
160 x 160  
1 500 
  
  
  
  
9 
na diskety CD  
127 x 127  
300 
  
  
  
  
10 
Cena spolu za celé predpokladané odobraté množstvo 
––– 
––– 
––– 
  
  
P.č. 
  
cena bez DPH 
DPH 
cena vrátane DPH 
11 
Časť A - riadok 6.  
  
  
  
12 
Časť B - riadok 10 
  
  
  
13 
SPOLU časť A+B 
  
  
  
  
  
  
  
Poznámka:   
1.        Cena v riadku č. 13 je  spolu, t.j. za celé predpokladané odobraté množstvo za časť A a za časť B a táto cena je kritériom na hodnotenie ponúk. 
2.        Cenu určiť  v mene euro.    
3.        Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky. 
4.        Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH. 
  
  
  
  
  
Dátum:.......................                                     ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
  
  
         
  
  
  
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009