Odborná skúška plynových zariadení - výzva na cenovú ponuku
Pridané: 27.02.2013

 
 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
  
Číslo: Spr 3/13-5 
Pezinok 26. februára 2013 
  
VÝZVA  
na predloženie cenovej  ponuky - zákazka s nízkou hodnotou  
podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   
  
1.      Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd  
  
      Zastúpený:            Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu 
      Adresa:                 Suvorovova 5/A,  P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok 
      e-mail:                   marian.klokner@justice.sk        
      IČO:                     307 961 130 
      DIČ:                     2021900342 
      Tel:                       033/6903 146, 0905 901 667 
  
2.      Predmet zákazky:  
Predmetom zákazky je vykonanie odbornej skúšky plynových zariadení.
  
3.      Opis predmetu zákazky:  
3.1. Vykonanie odbornej skúšky v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.:  
§         nízkotlakového rozvodu zemného plynu o prevádzkovom tlaku 2kPa, odvodné potrubie od hlavného uzáveru pre byt cez meradlo plynu po spotrebiče 
§         plynového spotrebiča → kotol VISSMANN VITODENS 200 v počte 14ks 
§         vstavanej sporákovej jednotky ZANUSSI SICURGAS v počte 14ks 
§         Obstarávateľ požaduje doložiť z vykonania odbornej skúšky revízne správy. 
3.2. Vykonanie odbornej prehliadky je možné po predchádzajúcom dohovore s nájomcami bytu. 
  
4.      Miesto dodania predmetu zákazky:  
Špecializovaný trestný súd
Suvorovova 5/A
902 01 Pezinok   
v 14-tich služobných bytoch  
  
5.      Termín dodania predmetu zákazky:  
Termín dodania predmetu zákazky je do 15 dní od doručenia objednávky.
  
6.      Lehota na predloženie cenovej ponuky: 
6.1. Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 08. marca 2013 do 11.30 hod. na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok, v zalepenej obálke, označenej obchodným menom uchádzača a označením „ Odborná skúška plynových zariadení  - NEOTVÁRAŤ .“ 
6.2. Obstarávateľ bezodkladne vyhodnotí predložené cenové ponuky.
  
7.      Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za vykonanie odbornej skúšky plynových zariadení a vypracovanie príslušných revíznych správ.
  
Do ponukovej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky.
8.      Rozsah cenovej ponuky:  
Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť:
-         doklad o oprávnení podnikať,
-         návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1
  
9.      Obhliadka miesta plnenia: 
Ak informácie na vypracovanie tejto ponuky nie sú dostačujúce, objednávateľ umožní obhliadku predmetu zákazky po telefonickej dohode, resp.  možnosť nahliadnutia prevádzkovej správy o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia z roku 2010.  
Kontaktné osoby k realizácii zákazky: Mgr. Stanislav Škoda →  033/6903 255,  Soňa Kubeňová → 033/6903 120   
  
10.  Podmienky financovania:  
Obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať bezhotovostne po realizácii prác. 
  
11.  Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  
Hlavný slovník:                   71.70.00.00-5  monitorovacie a kontrolné skúšky 
Doplnkový slovník:            CB5-6             nízkotlakový  
                                         CB30-1           na plyn 
                                         DA26-9           správa 
  
12.   NUTS kód:  
SKO1 Bratislavský kraj  
  
13.  Náklady na ponuku:  
Všetky náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač. 
  
14.  Použije sa elektronická aukcia:  
Nie. 
  
15.  Ďalšie informácie:  
15.1.  Za účelom predloženia cenových ponúk obstarávateľ oslovil viacerých dodávateľov,  výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená aj na  internetovej stránke súdu a cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač 
15.2.  Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.  
15.3.  Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, ako aj poradie ostatných uchádzačov. 
  
16.  Odstúpenie od súťaže:  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. 
  
Príloha č. 1  - Návrh na plnenie kritérií
  
      Ing. Marián KLOKNER 
           riaditeľ správy súdu
  
                       
Príloha č.1 
  
Návrh na plnenie kritéria 
  
Uchádzač:  
  
Názov:  
  
Sídlo: 
  
IČO: 
  
Bankové spojenie:  
  
Oprávnený zástupca:  
  
Telefón:  
  
E-mailová adresa: 
  
  
  
Ponúkaná cena v členení: 
  
predmet zákazky  
  cena bez DPH 
DPH 
cena spolu s DPH 
odborná skúška plynových zariadení v rozsahu podľa bodu 3.1. a 3.2.   
  
  
  
  
Poznámka:   
1.      Cenu určiť  v mene euro, za komplet podľa bodu č. 3.1. - 3.2.    
2.      Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky. 
3.      Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH 
  
  
  
  
  
  
Dátum: .......................                                    ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
  
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009