Výberové konanie na pozíciu informatik
Pridané: 14.02.2013

 
ŠpeciALIZOVANÝ TRESTNÝ súD  
suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok, 
 (033/6903144, fax: 033/6903272, e- mail: sps@justice.sk 
-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: 1 Spr 12/2013 – OÚ 
                                                                                                     V Pezinku, 14.02.2013 
  
Služobný úrad Špecializovaný trestný súd v Pezinku v zmysle § 20 ods. 2 písm. b) a § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MS SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom  
  
v y h l a s u j e  v ý b e r  
  
  
na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta 
  
  
Dátum uskutočnenia výberu:  20.03.2013  
  
Miesto a čas konania výberu:  Špecializovaný trestný súd 
                                                    Suvorovova č. 5/A, Pezinok, 10,00 hod. 
  
Obsadzovaná funkcia:    hlavný radca – informatik 
  
Miesto výkonu štátnej služby:   Špecializovaný trestný súd 
                                                      Suvorovova č. 5/A, Pezinok                                                                 
  
Počet obsadzovaných miest:   1( slovom: jedno ) 
  
Druh štátnej služby:   stála štátna služba 
  
Odbor štátnej služby: 2.06  justícia 
  
Organizačný útvar:  správa súdu 
  
Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: 
  
Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v koordinovaní, vývoji a správe informačných systémov. 
  
Podmienky prijatia do štátnej služby: 
  
-     dosiahnutý vek 18 rokov, 
-     splnenie kvalifikačného predpokladu, 
-     bezúhonnosť, 
-     spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
-     ovládanie štátneho jazyka v spisovnej podobe, 
-     úspešné absolvovanie výberu na obsadzovanú funkciu. 
  
- 2 - 
  
Požiadavky na výkon štátnej služby: 
  
-     zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie, 
-     trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 
-     kvalifikačný predpoklad – dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa  
-     bezúhonnosť – doložená výpisom z registra trestov. 
  
Ďalšie požiadavky: 
  
-     na štátnozamestnaneckom mieste sa bude vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie 
   sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu, 
  
Požadované schopnosti a odborné skúsenosti:  
  
-          skúsenosti s WINDOWS SERVER 2003, ACTIVE DlRECTORY, GROUP POLICY, MSSQL SERVER, aspoň čiastočná znalosť Transact - SQL,  
-          skúsenosti v oblasti servera Microsoft SQL server 2000/2005 (inštalácia, konfigurácia, prevádzka, zálohovanie) , 
-          orientácia v problematike zaručeného elektronického podpisu a elektronickej komunikácie, 
-          znalosť problematiky ochrany utajovaných skutočností, 
-          skúsenosti s prácou LAN a WAN sietí, správa užívateľov, inštalácia PC a inštalácia a aktualizácia užívateľských aplikácií  v systémoch W2000 – W8, ich údržba, 
-          skúsenosti s audiovizuálnou technikou, obsluha zariadení a programov pre prehrávanie, archiváciu, prepis a konverziu, 
-          anglický jazyk - z oblasti PC, základy,  
-          odborná spôsobilosť, pragmatický postoj k úlohám, schopnosť pracovať v tíme, analytické schopnosti, samostatnosť v konaní a rozhodovaní, komunikatívnosť, zodpovednosť.  
  
Zoznam požadovaných dokladov: 
  
1.  písomná žiadosť o zaradenie do výberu ,  
2. výpis z registra trestov s dátumom nie starším ako 3 mesiace,         
3.  profesijný štruktúrovaný životopis, 
4.  úradne osvedčený doklad o vzdelaní,          
5.  písomné čestné vyhlásenia : 
-     o štátnom občianstve Slovenskej republiky, 
-     o zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby, 
-     o spôsobilosti na výkon právnych úkonov v plnom rozsahu, 
-     o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, 
-     o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predkladaných dokladoch, 
6.  písomný súhlas na spracúvanie osobných údajov uchádzača na účel výberu, 
7.  potvrdenie príslušného  daňového úradu o splnení všetkých daňových povinností, 
         ak je prihlásený uchádzač, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť. 
     
Všeobecné ustanovenia: 
Lehota na podanie žiadosti: o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je 06.03.2013. 
  
- 3 - 
  
  
Adresa súdu pre zasielanie poštovou zásielkou: Špecializovaný trestný súd, osobný úrad, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok, označenie: Výber – informatik. Pre zaradenie do výberu je rozhodujúci dátum poštovej zásielky alebo dátum prijatia v podateľni Špecializovaného trestného súdu.                      
Miesto podania pre osobné doručenie: podateľňa Špecializovaného trestného 
súdu, Suvorovova č. 5/A, Pezinok. 
      E-mail pre zasielanie žiadosti a dokladov elektronickou poštou : sps@justice.sk    
V prípade zaslania žiadosti do výberu s požadovanými dokladmi elektronickou poštou je potrebné predložiť tieto doklady v písomnej podobe aj v podateľni súdu, v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe, najneskôr v deň uskutočnenia  výberu. 
Na oneskorené doručenie žiadosti spolu s dokladmi nebude vyhlasovateľ výberu prihliadať. Uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienky a požiadavky výberu a predložia požadované doklady, Špecializovaný trestný súd pozve na výber. 
  
Prezentácia uchádzačov: 09,00 – 09,45 hod.  
  
  
  
                                                                             JUDr. Oldřich Kozlík 
                                                             predseda Špecializovaného trestného súdu   
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009