Predvolanie obvineného Martina Biháriho na hlavné pojednávanie
Pridané: 08.01.2013

 
Martin Bihari, nar. 16.07.1974 
adresa uvedená na obžalobe ÚŠP GP SR - Bencúrova 3765/43, 821 04 Bratislava 
adresa uvedená na medzinárodnom zatýkacom rozkaze Ulica SNP č. 230/31, 900 84 Báhoň, okres Pezinok 
  
  
Trestná vec                                                                                                        Na všetkých podaniach v tejto veci 
proti obv. Martin Bihari a spol.                                                                      uveďte číslo konania:  PK-1T/26/2011 
pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny  
podľa § 296 Tr. zák. a iné  
  
  
  
Predvolanie obžalovaného na hlavné pojednávanie 
  
V uvedenej trestnej veci bude hlavné pojednávanie v dňoch 
  
20. a 21.  februára  2013   
4. a 5.  marca  2013   
3. a 4.  apríla  2013  
  
vždy o  9.00 hod. v poj. miestnosti  Justičnej akadémie v Pezinku, Suvorovova 5/C 
  
  
Vaša prítomnosť na hlavnom pojednávaní je nevyhnutná. Ak sa neustanovíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť predvedený(-á) (§ 120 ods. 1 Trestného poriadku) a potrestaný(-á) pokutou až do výšky 1.650,- € (§ 70 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku). 
  
Podľa § 263 ods. 1, 2 Trestného poriadku namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo jej podstatnú časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný. Súhlas obžalovaného nie je potrebný, ak sa výslovne vyjadril, že sa na hlavnom pojednávaní nezúčastní, alebo výslovne požiadal, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti, alebo ak sa na hlavné pojednávanie napriek riadnemu predvolaniu bez ospravedlnenia nedostavil, alebo sa bez vážneho dôvodu vzdialil z pojednávacej siene. V uvedených prípadoch stačí súhlas prokurátora.  
                 
Podľa § 554 ods. 1 Trestného poriadku, ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie alebo verejné zasadanie sa muselo odročiť, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu alebo s novým hlavným pojednávaním alebo verejným zasadnutím, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. 
                 
Keď ste zamestnaný(-á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(-á). 
  
  
Doneste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz. 
  
  
  
Pezinok 08.01.2013 
                                                                                                                                                   JUDr. Ján Buvala                                                          
                                                                                                                          predseda senátu   
  
Za správnosť vyhotovenia: 
Cigáneková 
  
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009