Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výpočtová technika - PC All in one
Pridané: 11.12.2012

 
dodávatelia zistení prieskumom na internete 
  
Váš list číslo/ zo dňa     Naše číslo                    Vybavuje/                                V Pezinku
                                               Spr 296/12                  Kubeňová  033/ 6903 120      11.12.2012
  
Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou  
  
Špecializovaný trestný súd, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona               č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám predkladá v rámci pripravovanej zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 102 zákona uvedeného zákona   
výzvu na predloženie cenovej ponuky,  na dodanie tovaru
 „Výpočtová technika - PC All in one  .“ 
  
Cenovú ponuku  v zmysle „ Prílohy č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky “ je potrebné spracovať a predložiť obratom, najneskôr do 12.12.2012 do 12,00hod. Obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky a predloženie faktúry najneskôr do 21.12.2012. Požadovaná špecifikácia je minimálna požiadavka obstarávateľa.
Cenovú ponuku žiadame predložiť len elektronicky na adresu odosielateľa e-mailu.
V rámci výzvy bolo oslovených viac dodávateľov a kritérium na vyhodnotenie je najnižšia cena za celý  predmet zákazky, t.j. dodávky  15ks PC vrátane dopravy na Špecializovaný trestný súd Pezinok.
Obstarávateľ bezodkladne po obdržaní cenových ponúk cenové ponuky vyhodnotí a víťaznému uchádzačovi obratom zašle záväznú objednávku.
Príloha: podľa textu
  
                                                                                              Ing. Marián Klokner    
                                                                                              riaditeľ správy  súdu 
  
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Telefón                                          Fax                               e-mail                         IČO
033/ 6903114                                                        033/6903174                          sps@justice.sk                                       30 796 130  
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009