Zákazka na dodanie tovaru - hygienické a čistiace potreby
Pridané: 14.11.2012

 
 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
Číslo: Spr 263/12 
v Pezinku  14.11.2012  
  
VÝZVA  
na predloženie cenovej  ponuky - zákazka s nízkou hodnotou  
podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   
1.      Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd 
  
      Zastúpený:            Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu 
      Adresa:                 Suvorovova 5/A,  P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok 
      e-mail:                   marian.klokner@justice.sk        
      IČO:                     307 961 130 
      DIČ:                     2021900342 
      Tel:                       033/6903 146, 0905 901 667 
.  
2.      Názov predmetu a druh zákazky:  
Hygienické a čistiace potreby - zákazka na dodanie tovaru.  
  
3.      Opis predmetu zákazky:  
  
3.1. Priebežné zabezpečovanie dodávok vybraných druhov hygienických a čistiacich  potrieb, vrátane služieb spojených s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru.
3.2. Dodávka tovaru bude prebiehať na základe  čiastkových objednávok podľa potreby  obstarávateľa v cenách, ktoré musia byť v súlade s výsledkom tohto výberového konania.
3.3. Obstarávateľ požaduje:
§        dodávky hygienických a čistiacich potrieb v sortimente podľa prílohy č. 1., pričom uvedené množstvo pri jednotlivých položkách v prílohe č. 1 je predpokladané odobraté množstvo za obdobie 1 roka.
§        vyloženie tovaru v mieste určenia zodpovedným zamestnancom obstarávateľa
§        zodpovednosť za spôsobené škody súvisiace s dodaním nekvalitného tovaru.
  
4.      Miesto dodania predmetu zákazky:  
Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok. 
  
5.      Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  
Hlavný slovník:                   33.77.00.00-8  papierové hygienické výrobky  
                                         39.83.00.00-9  čistiace prostriedky  
Doplnkový slovník:            FG08-3           na použite v kanceláriách 
  
6.      NUTS kód:  
SKO1  Bratislavský kraj  
  
7.      Termín dodania predmetu zákazky:  
Termín dodania predmetu zákazky je do 5 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky.  
  
  
8.      Podmienky financovania:  
8.1. predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu obstarávateľa 
8.2. úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným stykom v eurách ( € ) v 14 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne  obstarávateľa,  po prevzatí tovaru obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu 
8.3. obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.   
  
9.      Kritériá na hodnotenie ponúk: 
9.1.Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celkové predpokladané odobraté množstvo predmetu zákazky  s DPH,  tak, ako je uvedené v riadku 32. Prílohy č. 1 tejto výzvy.
  
10.  Rozsah cenovej ponuky:  
Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť:
10.1.  ponuku na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1
10.2.  návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2. Obstarávateľ v cenovej ponuke žiada určiť cenu za celkové predpokladané množstvo spolu  tak, ako je uvedené v prílohe č. 1. Objednávky na dodávku budú uplatňované v týchto cenách.
10.3.   doklad o oprávnení podnikať,
10.4.  prehlásenie uchádzača, že počas odoberania predpokladaného množstva tovaru ponuková cena nebude menená s výnimkou zmeny zákonnej sadzby DPH .
  
      Poznámka:  
V predpokladanej cene za odobraté množstvo musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace so skladovaním,  dopravou, vyložením a všetky prípadne ostatné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom zákazky.
  
11.  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: nie je potrebná 
  
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky: 
  
12.1.  Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 26. novembra 2012 do 11.30 hod. na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok v zalepenej obálke, označenej obchodným menom uchádzača a označením „ HYGIENICKÉ POTREBY  - NEOTVÁRAŤ .“ 
12.2.  Obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky a písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 
  
13.  Spôsob objednávania tovaru:  
  
Víťaznému uchádzačovi bude obstarávateľ zasielať objednávky na dodanie predmetu zákazky až do vyčerpania predpokladaného množstva s náležitosťami podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej ponuky.
                                         
14.  Použije sa elektronická aukcia:  
Nie. 
  
  
  
15.  Ďalšie informácie:  
15.1.        Za účelom predloženia cenových ponúk obstarávateľ oslovil viacerých dodávateľov,  výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená aj na  internetovej stránke súdu a cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač 
15.2.        Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.  
15.3.        Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, ako aj poradie ostatných uchádzačov. 
15.4.        Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak úspešný uchádzač stratí oprávnenie a schopnosť plniť dodávku na predmet zákazky, bude obstarávateľ objednávať tovar u uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste vo výberovom konaní. 
15.5.        Dôvodom na neuplatnenie objednávky u úspešného uchádzača podľa tohto výberového konania je opakované nedodržanie splnenia predmetu objednávky, pričom za opakované nesplnenie sa považuje 3x. 
  
16.  Odstúpenie od súťaže:  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. 
  
  
  
Prílohy:  
§         príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky  - hygienické a čistiace potreby
§         príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria
  
  
  
      Ing. Marián KLOKNER 
           riaditeľ správy súdu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Príloha č.2 
  
Návrh na plnenie kritéria 
  
Uchádzač:  
  
Názov:  
  
Sídlo: 
  
IČO: 
  
Bankové spojenie:  
  
Oprávnený zástupca:  
  
Telefón:  
  
E-mailová adresa: 
  
  
Ponúkaná cena v členení: 
                                      
  
  
  
predmet obstarávania 
  
Cena za predpokladané odobraté množstvo  
  
bez DPH 
  
DPH 
  
s DPH 
hygienické a čistiace potreby  - spolu  
  
  
  
  
  
Poznámka:   
1.        Táto cena je spolu, podľa prílohy č. 1, t.j. za celé predpokladané množstvo tak, ako je v riadku č. 32.  prílohy č. 1 tejto výzvy. 
2.        Cenu určiť  v mene euro.    
3.        Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky. 
4.        Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH 
  
  
  
  
  
  
Dátum:.......................                                     ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009