Zákazka na dodanie tovaru-aktualizácia antivírusového softvéru
Pridané: 24.10.2012

 
 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
Číslo: Spr 257/12 
  
VÝZVA  
na predloženie cenovej  ponuky - zákazka s nízkou hodnotou  
podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   
  
1.      Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd Pezinok 
  
      Zastúpený:            Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu 
      Adresa:                 Suvorovova 5/A,  P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok 
      e-mail:                   marian.klokner@justice.sk        
      IČO:                     307 961 130 
      DIČ:                     2021900342 
      Tel:                       033/6903 146, 0905 901 667 
.  
2.      Názov predmetu a druh zákazky:  
Aktualizácia antivírusového softvéru  - zákazka na dodanie tovaru 
  
3.      Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je dodanie aktualizácie  antivírusového softvéru ESET Smart Security Business Edition,  pre 60 počítačov.
  
4.      Termín a miesto dodania predmetu zákazky:  
§         na obdobie 1 roka ( od 14.12.2012 do 13.12.2013 )
§         Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok. 
  
5.      Plnenie predmetu zákazky:  
Plnenie predmetu zákazky s úspešným uchádzačom nastane až na základe písomnej objednávky vystavenej obstarávateľom.  
  
6.      Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  
Hlavný slovník:                   48.76.10.00-0   Antivírusový softvérový balík  
Doplnkový slovník:            JA02-4               Pre počítačový softvér 
       
7.      NUTS kód:  
SKO1  Bratislavský kraj  
  
8.      Podmienky financovania:  
8.1. predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu obstarávateľa 
8.2. úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom v eurách ( € ) v 14 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne  obstarávateľa  
8.3. obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.   
  
9.      Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách ( € ) s DPH.
  
10.  Rozsah cenovej ponuky:  
Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť:
10.1.        návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1
10.2.        doklad o oprávnení podnikať
  
11.  Lehota na predloženie cenovej ponuky: 
11.1.        Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 05. novembra 2012 do 10.30 hod. na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok v zalepenej obálke, označenej obchodným menom uchádzača a označením „Antivírusový softvér - NEOTVÁRAŤ .“ 
11.2.        Obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky  05. novembra 2012.
  
12.  Použije sa elektronická aukcia:  
Nie. 
  
13.  Ďalšie informácie:  
13.1.        Za účelom predloženia cenových ponúk obstarávateľ oslovil viacerých dodávateľov,  výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená aj na  internetovej stránke súdu a cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač 
13.2.        Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.  
13.3.        Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, ako aj poradie ostatných uchádzačov. 
  
14.  Odstúpenie od súťaže:  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. 
  
  
Prílohy:  
§         príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria
  
  
  
  
  
      Ing. Marián KLOKNER 
           riaditeľ správy súdu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Príloha č.1 
  
Návrh na plnenie kritéria 
  
Uchádzač:  
  
Názov:  
  
Sídlo: 
  
IČO: 
  
Bankové spojenie:  
  
Oprávnený zástupca:  
  
Telefón:  
  
E-mailová adresa: 
  
  
  
Ponúkaná cena v členení: 
                                      
  
  
predmet obstarávania 
  
Celková cena v €   
  
bez DPH 
  
DPH 
  
s DPH 
aktualizácia antivírusového softvéru ESET Smart Security Business Edition na 1 rok pre 60 PC 
  
  
  
  
Poznámka:   
1.      Cenu určiť  v mene euro.    
2.      Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky. 
3.      Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH 
  
  
  
  
Dátum:.......................                                     ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009