výzva na predloženie cenovej ponuky - montážne, údržbárske a konštrukčné práce
Pridané: 18.10.2012

 
 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
Číslo: Spr 252/12 
  
VÝZVA  
na predloženie cenovej  ponuky - zákazka s nízkou hodnotou  
podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   
  
1.      Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd Pezinok 
  
      Zastúpený:            Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu 
      Adresa:                 Suvorovova 5/A,  P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok 
      e-mail:                   marian.klokner@justice.sk        
      IČO:                     307 961 130 
      DIČ:                     2021900342 
      Tel:                       033/6903 146, 0905 901 667 
.  
2.      Predmetom zákazky sú:  
montážne, údržbárske a konštrukčné výškové práce vykonávané pomocou horolezeckej techniky na strešnom telese dvojpodlažnej budovy, evidovanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.
  
3.      Opis predmetu zákazky:  
  
3.1. požiadavky na práce
-         oprava plechového krytia strechy (plech sa nachádza na streche, je odtrhnutý od pomúrnice a pokrivený – je ho potrebné vyrovnať a upevniť na pomúrnicu)
-         oprava muriva na pomúrnici
-         oprava a vyčistenie zvodov - 10 ks
-         montáž mriežok proti vtáctvu - 30 bm
-         pripevnenie oplechovania proti vtáctvu
-         demontáž a montáž bleskozvodu podľa pokynov revízneho technika
-         vyčistenie odkvapových žľabov - 104,5 bm
  
3.2. požiadavky na materiál
-         lepiaca malta cca 25 kg
-         mriežky proti vtáctvu cca 30 bm
-         montážne lepidlo cca 2 ks
-         polyuretánový tmel cca 5 ks
-         zvodová kotva 1 ks
-         spotrebný materiál
  
3.3. Obstarávateľ požaduje vykonanie prác osobami schopnými vykonania výškových prác horolezeckou technikou, nakoľko nie je množné použitie lešenia, príp. vysokozdvižnej plošiny.
  
3.4. Za splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri realizovaní zákazky zodpovedá uchádzač.
  
4.      Miesto dodania predmetu zákazky:  
Špecializovaný trestný súd Pezinok
pracovisko Banská Bystrica
Skuteckého 10
974 87  Banská Bystrica   
  
5.      Termín dodania predmetu zákazky:  
Termín dodania predmetu zákazky je do 15 dní od doručenia objednávky.
  
6.      Lehota na predloženie cenovej ponuky: 
  
Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 25. októbra 2012 do 10.30 hod. na adresu: Špecializovaný trestný súd, Skuteckého 10, 974 87 Banská Bystrica, v zalepenej obálke, označenej obchodným menom uchádzača a označením „ Výškové práce  - NEOTVÁRAŤ .“ 
  
6.1. Za účelom predloženia cenových ponúk obstarávateľ oslovil viacerých dodávateľov,  výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená aj na  internetovej stránke súdu a cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač. 
  
6.2.   Obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky 25.októbra 2012, víťaznému uchádzačovi zašle objednávku s náležitosťami podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej ponuky. Ostatným uchádzačom oznámi, že vo výberovom konaní neuspeli.
  
7.      Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
  
Do ponukovej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky.
  
8.      Rozsah cenovej ponuky:  
Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť:
-         doklad o oprávnení podnikať,
-         návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1
  
9.      Obhliadka miesta plnenia: 
Ak informácie na vypracovanie tejto ponuky nie sú dostačujúce, objednávateľ umožní obhliadku predmetu zákazky  dňa  22. októbra 2012 o 10,00 hod. na vyššie uvedenej adrese. Kontaktné osoby k realizácii zákazky : Ing. Ján Lavrik →  048/47 139 14,  
                                                               Soňa Kubeňová → 033/6903 120   
  
10.  Podmienky financovania:  
Obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať bezhotovostne po realizácii prác. 
  
11.  Záručná doba:   
Požadovaná záručná doba na celý predmet zákazky je minimálne 24 mesiacov od prebratia obstarávateľom.
  
12.  Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  
Hlavný slovník:                   45.25.54.00-1  montážne práce 
45.22.32.00-8    konštrukčné práce 
Doplnkový slovník:            IA 36-4            pre budovy 
13.   NUTS kód:  
SKO32  Banskobystrický kraj  
  
14.  Náklady na ponuku:  
Všetky náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač. 
  
Príloha č. 1  - Návrh na plnenie kritérií
  
  
  
  
      Ing. Marián KLOKNER 
           riaditeľ správy súdu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
Príloha č.1 
  
Návrh na plnenie kritéria 
  
Uchádzač:  
  
Názov:  
  
Sídlo: 
  
IČO: 
  
Bankové spojenie:  
  
Oprávnený zástupca:  
  
Telefón:  
  
E-mailová adresa: 
  
  
  
Ponúkaná cena v členení: 
  
predmet zákazky  
  cena bez DPH 
DPH 
cena spolu s DPH 
montážne, údržbárske a konštrukčné výškové práce vykonávané horolezeckou technikou  
  
  
  
  
Poznámka:   
1.      Cenu určiť  v mene euro.    
2.      Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky. 
3.      Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH 
  
  
  
  
  
  
Dátum:.......................                                     ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
  
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009