Zákazka na dodanie tovaru - tonery do laserových tlačiarní
Pridané: 04.10.2012

 
 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
Číslo: Spr 224/12 
  
VÝZVA  
na predloženie cenovej  ponuky - zákazka s nízkou hodnotou  
podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   
1.      Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd  
  
      Zastúpený:            Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu 
      Adresa:                 Suvorovova 5/A,  P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok 
      e-mail:                   marian.klokner@justice.sk        
      IČO:                     307 961 130 
      DIČ:                     2021900342 
      Tel:                       033/6903 146, 0905 901 667 
.  
2.      Predmet zákazky:  
Zákazka na dodanie tovaru - Tonery do laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení, faxov a pásky do písacích strojov. 
Časť A → Repasované ( renovované ) tonery do laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení a faxov 
Časť B → Originálne tonery laserových tlačiarní a fotokopírovacích zariadení, pásky do písacích strojov   
  
3.      Opis predmetu zákazky:  
  
§         Priebežné zabezpečovanie dodávok vybraných druhov  renovovaných - repasovaných tonerov a originálnych tonerov a pásky, vrátane služieb spojených s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru.
§         Dodávka tovaru bude prebiehať na základe  čiastkových objednávok podľa potreby  obstarávateľa v cenách, ktoré musia byť v súlade s výsledkom tohto výberového konania.
  
3.1. Obstarávateľ požaduje:
§        dodávky originálnych a repasovaných tonerov uvedených v prílohe č. 1, pričom uvedené množstvo pri jednotlivých položkách je predpokladané odobraté množstvo, cca za 1 rok
§        vyloženie tovaru v mieste určenia zodpovedným zamestnancom obstarávateľa
§        zodpovednosť za spôsobené škody súvisiace s dodaním nekvalitného tovaru.
  
3.2. Požadované vlastnosti predmetu zákazky:
Časť A:
§         repasované tonery, vyrobené vyčistením použitého tonerového obalu, výmenou poškodených častí a dosypaním prachu na úroveň pôvodnej kapacity toneru, obstarávateľ pri dodávke repasovaných tonerov odovzdá prázdne tonerové obaly dodávateľovi
§         záručná doba tonerov zodpovedá rozsahu ich životnosti, predpísanému počtu výtlačkov
§         v prípade, že použitím repasovaného toneru dôjde k poškodeniu tlačiarne, budú náklady vynaložené na opravu tlačiarne uplatnené voči dodávateľovi týchto repasovaných tonerov
  
  
Časť B: 
§          originálne tonery, v originálnom balení výrobcu, novo vyrobené vrátane tonerových obalov, teda nerenovované.
  
Predmet zákazky musí vykazovať vlastnosti požadované výrobcami tlačiarní a kopírovacích zariadení pre dodržanie ich záručných podmienok. 
  
4.      Špecifikácia predmetu zákazky: 
  
Časť A → Repasované ( renovované ) tonery:  
 P.č. 
typ tonerovej náplne  
typ tlačiarne, resp. 
multifunkč.zariadenia, faxu 
predpokladané množstvo odberu v ks 
1 
Q5949a 
HP LJ 1320 
70 
2 
Q2613a 
HP LJ 1300 
10 
3 
CE505x 
HP LJ 2055 
5 
4 
AR020T 
SHARP AR5516N 
5 
5. 
KX-FA83A 
PanasoniC KX-FL613 
2 
  
Časť B → Originálne tonery:  
P.č. 
typ tonerovej náplne 
typ tlačiarne, písac.stroja, 
kopírovacieho zariadenia,  
predpokladané množstvo odberu v ks 
1 
IBM1412 infoprint 
IBM 1412   
5 
2 
Ricoh 1270D   
Ricoh Aficio 1515MF 
5 
3 
Ricoh 2210D 
Ricoh Aficio 220 
5 
4 
OKI B730 25tis.  
OKI B730  A4 
2 
5. 
OKI C5850 black.orig. 
OKI C5950dtn 
5 
6. 
OKI C5820 magenta 
OKI C5950dtn 
2 
7. 
OKI C5820 yelow   
OKI C5950dtn 
2 
8 
OKI C5820 cyan 
OKI C5950dtn 
2 
9 
páska F715BKSC - 8mm x 185m 
CONSULTA 180DS - pís.stroj 
5 
  
5.      Miesto dodania predmetu zákazky: 
Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok. 
  
6.      Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  
Časť A: Hlavný slovník:     30.12.51.00-2   tonerové náplne      
Časť B:                             30.12.51.10-5   toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 
                                         30.12.51.20-8   toner do fotokopírovacích strojov 
Doplnkový slovník:            FG08-3           na použite v kanceláriách 
  
7.      NUTS kód:  
SKO1  Bratislavský kraj  
  
8.      Termín dodania predmetu zákazky:  
Termín dodania predmetu zákazky je do 5 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky.  
  
9.      Podmienky financovania:  
9.1. predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu obstarávateľa 
9.2. úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným stykom v eurách ( € ) v 14 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne  obstarávateľa,  po prevzatí tovaru obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu 
9.3. obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.   
10.  Kritériá na hodnotenie ponúk: 
10.1.        Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celkové predpokladané odobraté množstvo predmetu zákazky  s DPH spolu za časť A a B. 
10.2.   Obstarávateľ v cenovej ponuke žiada určiť cenu za celkové predpokladané množstvo tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy. Objednávky na dodávku budú uplatňované v týchto cenách.
  
11.  Rozsah cenovej ponuky:  
Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť:
11.1.  návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1
11.2.  doklad o oprávnení podnikať,
11.3.  prehlásenie uchádzača, že počas odoberania predpokladaného množstva tovaru ponuková cena nebude menená s výnimkou zmeny zákonnej sadzby DPH .
  
      Poznámka:  
V predpokladanej cene za odobraté množstvo musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace so skladovaním,  dopravou, vyložením a všetky prípadne ostatné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom zákazky.
  
12.  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: nie je potrebná 
  
13.  Lehota na predloženie cenovej ponuky: 
  
13.1.  Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 12. októbra 2012 do 11.30 hod. na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok v zalepenej obálke, označenej obchodným menom uchádzača a označením „ TONERY - NEOTVÁRAŤ .“ 
13.2.  Obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky  12. októbra 2012. 
  
14.  Spôsob objednávania tovaru:  
  
Víťaznému uchádzačovi bude obstarávateľ zasielať objednávky na dodanie predmetu zákazky až do vyčerpania predpokladaného množstva s náležitosťami podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej ponuky.
                                         
15.  Použije sa elektronická aukcia:  
Nie. 
  
16.  Ďalšie informácie:  
16.1.  Za účelom predloženia cenových ponúk obstarávateľ oslovil viacerých dodávateľov,  výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená aj na  internetovej stránke súdu a cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač 
16.2.  Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.  
16.3.  Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, ako aj poradie ostatných uchádzačov. 
  
  
16.4.  Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak úspešný uchádzač stratí oprávnenie a schopnosť plniť dodávku na predmet zákazky, bude obstarávateľ objednávať tovar u uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste vo výberovom konaní. 
16.5.        Dôvodom na neuplatnenie objednávky u úspešného uchádzača podľa tohto výberového konania je opakované nedodržanie splnenia predmetu objednávky, pričom za opakované nesplnenie sa považuje 3x. 
  
17.  Odstúpenie od súťaže:  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. 
  
  
  
Prílohy:  
§         príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria   
  
  
  
  
  
  
  
      Ing. Marián KLOKNER 
           riaditeľ správy súdu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Príloha č.1 
Návrh na plnenie kritéria 
Uchádzač:  
  
Názov:  
  
Sídlo: 
  
IČO: 
  
Bankové spojenie:  
  
Oprávnený zástupca:  
  
Telefón:  
  
E-mailová adresa: 
  
  
Ponúkaná cena v členení: 
Časť A                        
P.č.
typ tonerovej
náplne, repasovanej
typ tlačiarne, resp.
multifunkčné
zariadenie a   
fax
garantovaný počet výtlačkov /kopíí
predpoklad. množstvo odberu
cena za ks
cena spolu za
predpoklad.  množstvo
vrátane DPH
bez DPH 
DPH 
vrátane DPH 
1. 
Q5949a 
HP LJ 1320 
  
70 
  
  
  
  
2. 
Q2613a 
HP LJ 1300 
  
10 
  
  
  
  
3. 
CE505x 
HP LJ 2055 
  
5 
  
  
  
  
4. 
AR020T 
SHARP AR5516N 
  
5 
  
  
  
  
5. 
KX-FA83A 
Panasonic KX-FL613 
  
2 
  
  
  
  
6. 
Cena spolu za celé predpokladané odobraté množstvo  
–– 
–– 
–– 
–– 
–– 
  
         
Časť B                      
P.č.
typ toneru originál
  
typ tlačiarne, resp.
kopírovacie zariadenie,
písací stroj
garantovaný počet výtlačkov /kópií
predpokl. množstvo odberu
cena za ks
cena spolu za
predpoklad.  množstvo
vrátane DPH
bez DPH 
DPH 
vrátane DPH 
1. 
IBM1412 infoprint 
IBM 1412   
  
5 
  
  
  
  
2. 
Ricoh 1270D  
Ricoh Aficio 1515MF 
  
5 
  
  
  
  
3. 
Ricoh 2210D  
Ricoh Aficio 220 
  
5 
  
  
  
  
4. 
OKI B730 25tis.  
OKI B730  A4 
  
5 
  
  
  
  
5. 
OKI C5850 black.. 
OKI C5950  dtn 
  
2 
  
  
  
  
6. 
OKI C5820 magenta 
OKI C5950   dtn 
  
2 
  
  
  
  
7. 
OKI C5820 yelow   
OKI C5950   dtn 
  
2 
  
  
  
  
8. 
OKI C5820 cyan 
OKI C5950   dtn 
  
2 
  
  
  
  
9. 
F715BKSC  
CONSULTA 180DS 
  
5 
  
  
  
  
10 
Cena spolu za celé predpokladané odobraté množstvo  
–– 
–– 
–– 
–– 
–– 
  
  
P.č. 
  
cena bez DPH 
DPH 
cena vrátane DPH 
11
Časť A - riadok 6.
  
  
  
12
Časť B - riadok 10
  
  
  
13 
SPOLU časť A+B 
  
  
  
  
Poznámka:   
1.        Cena v riadku č. 13 je  spolu, t.j. za celé predpokladané odobraté množstvo za časť A a za časť B a táto cena je kritériom na hodnotenie ponúk. 
2.        Cenu určiť  v mene euro.    
3.        Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky. 
4.        Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH. 
  
  
  
  
  
  
Dátum:.......................                                     ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009