Zákazka na dodanie tovaru - xerografický (kancelársky) papier
Pridané: 27.09.2012

 
 
ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
Číslo: Spr 229/12 
  
VÝZVA  
na predloženie cenovej  ponuky - zákazka s nízkou hodnotou  
podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
   
  
1.      Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd Pezinok 
  
      Zastúpený:            Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu 
      Adresa:                 Suvorovova 5/A,  P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok 
      e-mail:                   marian.klokner@justice.sk        
      IČO:                     307 961 130 
      DIČ:                     2021900342 
      Tel:                       033/6903 146, 0905 901 667 
.  
2.      Názov predmetu a druh zákazky:  
Xerografický ( kancelársky ) papier - zákazka na dodanie tovaru.  
  
3.      Opis predmetu zákazky:  
  
§         Priebežné zabezpečovanie dodávok xerografického ( kancelárskeho ) papiera, vrátane služieb spojených s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru.
§         Dodávka tovaru bude prebiehať na základe  čiastkových objednávok podľa potreby obstarávateľa v cenách, ktoré musia byť v súlade s výsledkom tohto výberového konania.
  
3.1. Špecifikácia predmetu zákazky. 
3.2. Xerografický ( kancelársky ) papier sa bude používať do kopírovacích strojov, laserových tlačiarní a faxových prístrojov  a požadujú sa minimálne tieto hodnoty:  
- plošná hmotnosť       → 80 g/m 2  
- CIE belosť ( min.)     → 146 
- opacita ( min. % )      → 92 
3.3. formát papiera                         → A4, A3 
3.4. počet listov v balíku     → 500listov 
3.5. predpokladané množstvo odberu → formát A4 cca 700 balíkov 
3.6. predpokladané množstvo odberu → formát A3  cca 10  balíkov 
3.7. Obstarávateľ požaduje:  
§         vyloženie tovaru v mieste určenia zodpovedným zamestnancom obstarávateľa  
§         zodpovednosť za spôsobené škody súvisiace s dodaním nekvalitného tovaru.  
  
4.      Miesto dodania predmetu zákazky:  
Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok. 
  
5.      Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  
Hlavný slovník:                   30.19.76.44-2   xerografický papier  
  
6.      NUTS kód:  
SKO1  Bratislavský kraj  
  
7.      Termín dodania predmetu zákazky:  
Termín dodania predmetu zákazky je do 5 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky.  
  
8.      Podmienky financovania:  
8.1. predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu obstarávateľa 
8.2. úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným stykom v eurách ( € ) v 14 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne  obstarávateľa, po prevzatí tovaru obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu.  
8.3. obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy   
  
9.      Kritériá na hodnotenie ponúk: 
9.1. Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za predpokladané odobrané množstvo t.j. najnižšia cena za 700 balíkov formátu A4 a 10 balíkov formátu A3 s DPH, pričom v jednom balíku je 500 listov formátu A4 a 500 listov formátu A3.
9.2. Obstarávateľ v cenovej ponuke žiada určiť cenu za celkové predpokladané odobraté množstvo tak, ako je uvedené v bode 3.5 a v bode 3.6. Objednávky na dodávku budú uplatňované v týchto cenách.    
  
10.  Rozsah cenovej ponuky:  
Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť:
10.1.        návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1
10.2.        doklad o oprávnení podnikať
10.3.        prehlásenie uchádzača, že ponúkaný predmet zákazky spĺňa náležitosti podľa bodu 3.2. až 3.4.; príp. certifikát na náležitosti podľa bodu 3.2..
10.4.        prehlásenie uchádzača, že počas odoberania predpokladaného množstva tovaru ponuková cena nebude menená s výnimkou zmeny zákonnej sadzby DPH
  
Poznámka: 
V predpokladanej cene za odobraté množstvo musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace so skladovaním,  dopravou, vyložením a všetky prípadne ostatné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom zákazky.
  
11.  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: nie je potrebná 
  
12.  Lehota na predloženie cenovej ponuky: 
  
12.1.        Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 05. októbra 2012 do 10.30 hod. na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok v zalepenej obálke, označenej obchodným menom uchádzača a označením „PAPIER - NEOTVÁRAŤ .“ 
12.2.        Obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky 05. októbra 2012.
  
13.  Spôsob objednávania tovaru:  
  
Víťaznému uchádzačovi bude obstarávateľ zasielať objednávky na dodanie predmetu zákazky až do vyčerpania predpokladaného množstva s náležitosťami podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej ponuky.      
14.  Použije sa elektronická aukcia:  
Nie. 
  
15.  Ďalšie informácie:  
15.1.        Za účelom predloženia cenových ponúk obstarávateľ oslovil viacerých dodávateľov,  výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená aj na  internetovej stránke súdu a cenovú ponuku môže predložiť ktorýkoľvek uchádzač 
15.2.        Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.  
15.3.        Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, ako aj poradie ostatných uchádzačov. 
15.4.        Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak úspešný uchádzač stratí oprávnenie a schopnosť plniť dodávku na predmet zákazky, bude obstarávateľ objednávať tovar u uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste vo výberovom konaní. 
15.5.        Dôvodom na neuplatnenie objednávky u úspešného uchádzača podľa tohto výberového konania je opakované nedodržanie splnenia predmetu objednávky, pričom za opakované nesplnenie sa považuje 3x. 
  
16.  Odstúpenie od súťaže:  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. 
  
  
  
  
Prílohy:  
§         príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria
  
  
  
      Ing. Marián KLOKNER 
           riaditeľ správy súdu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Príloha č.1 
  
Návrh na plnenie kritéria 
  
Uchádzač:  
  
Názov:  
  
Sídlo: 
  
IČO: 
  
Bankové spojenie:  
  
Oprávnený zástupca:  
  
Telefón:  
  
E-mailová adresa: 
  
  
  
Ponúkaná cena v členení: 
                                      
  
  
predmet obstarávania 
  
predpokladané odobraté množstvo v balíkoch  
  
Cena za predpokladané odobraté množstvo  
  
bez DPH 
  
DPH 
  
s DPH 
xerografický papier, A4/bal 
700 
  
  
  
xerografický papier, A3/bal 
10 
  
  
  
SPOLU:  
––– 
  
  
  
  
Poznámka:   
1.      Cenu určiť  v mene euro.    
2.      Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky. 
3.      Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci  DPH 
  
  
  
  
Dátum:.......................                                     ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
  
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009