Uznesenie o nariadení HP, obv.Y Chutora
Pridané: 05.09.2012

 
BB-3T/31/2012 
  
  
U Z N E S E N I E 
  
  
Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica,   JUDr. Jozef Šutka, v trestnej veci obvineného Yuriya Chutoru, pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona a iné, dňa 04.09.2012, takto 
  
  
r o z h o d o l : 
  
  
Podľa § 243 ods. 1 Trestného poriadku nariaďujem hlavné pojednávanie určujem jeho termín na 17. septembra 2012 o 9.00 h. 
  
  
Hlavné pojednávanie sa uskutoční v budove Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, pojednávacia sieň č. 208. 
  
  
            O termíne hlavného pojednávania budú upovedomení: 
-         obhajca JUDr. Milan Koleda, AK Gaštanová 7, Žilina 
-         prokurátor ÚŠP GP SR k sp. zn. VII/1 Gv 54/09 
  
  
            Termín hlavného pojednávania oznám členom senátu (JUDr. Hrubala, JUDr. Giertli) a technikovi pojednávacej miestnosti, vyves na úradnej tabuli Špecializovaného trestného súdu a zverejni na internetovej stránke Špecializovaného trestného súdu. 
  
  
O d ô v o d n e n i e 
  
  
            Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky podal dňa 10.04.2012 pod sp. zn. VII/1 Gv 54/09-611 obžalobu na obvinených Alexandra Plechova, Vasyla Letsivského, Yuriya Nebelu, Liliyu Khaynus, Mykhayla Olehasha a Yuriya Chutoru pre trestné činy: 
  
v skutku I. obžaloby: 
obvinení Alexander Plechov, Vasyl Letsivskyy, Yuriy Nebela, Liliya Khaynus,  Mykhaylo Olehash  a Yuriy Chutora 
zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona; 
  
v skutku II. obžaloby: 
obvinení Vasyl Letsivskyy, Liliya Khaynus a Yuriy Nebela  
v bode č. 1, 3, 10 
obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 3 písm. d), ods. 5 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 138  písm. i) Trestného zákona,    
vo viacčinnom  súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), b), ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), b) Trestného zákona s poukazom na § 138  písm. i) Trestného zákona a § 140 písm. c) Trestného zákona; 
  
v skutku II. obžaloby: 
obvinení Vasyl Letsivskyy a Liliya Khaynus  
v bode č. 5, 7, 8 
zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona,   
v súbehu so zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), b),  ods. 3 písm. b) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona; 
  
v skutku II. obžaloby: 
obvinení Vasyl Letsivskyy a Yuriy Nebela  
v bode č. 11 
obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona,   
v súbehu so zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), b),  ods. 3  písm. b) Trestného zákona formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona; 
  
v skutku  II. obžaloby: 
obvinení Alexander Plechov, Vasyl Letsivskyy a Yuriy Nebela 
v bode č. 2, 5   
a obvinená Liliya Khaynus 
v bode č. 2    
obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona,   
vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), b), ods. 4 písm. a), b), c) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona; 
  
v skutku III. obžaloby: 
obvinení Alexander Plechov, Vasyl Letsivskyy, Yuriy Nebela a Yuriy Chutora 
v  bodoch č. 1, 2, 3, 4, 5, 6   
a obvinený Mykhaylo Olehash 
v bode č. 4 
a obvinená Liliya Khaynus 
v bode č. 6  
obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona,   
vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), b), ods. 4 písm. a), b), c) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona; 
  
v skutku IV. obžaloby: 
obvinení Alexander Plechov, Vasyl Letsivskyy a Yuriy Nebela 
v bodoch č. 1, 2, 3  
a obvinení Liliya Khaynus a Yuriy Chutora 
v bode č. 2 
obzvlášť závažný zločin obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 1, ods. 4 písm. c), ods. 5 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona,   
vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a), b), ods. 4 písm. a), b), c) Trestného zákona s poukazom na § 141 písm. a) Trestného zákona; 
  
v skutku  V. obžaloby: 
obvinený  Mykhaylo Olehash  
zločin prevádzačstva podľa § 356 Trestného zákona. 
  
Obžalobu ako aj na vec sa vzťahujúci spisový materiál v zmysle § 243 ods. 1 Trestného poriadku predseda senátu preskúmal a podľa jej obsahu ako aj podľa obsahu spisu dospel k záveru, že túto nie je potrebné predbežne prejednať na zasadnutí senátu, ale že je možné vo veci nariadiť hlavné pojednávanie. 
  
Na hlavnom pojednávaní konanom dňa 03.09.2012 súd rozhodol podľa § 21 ods. 1 Trestného poriadku o vylúčení trestnej veci obvineného Yuriya Chutoru z vyššie uvedeného spoločného konania vedeného pod sp. zn. BB-3T/13/2012 na samostatné konanie vedené pod sp. zn. BB-3T/31/2012.   
  
  
P o u č e n i e :   Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná (§ 185 ods. 2 Tr. por.). 
  
  
  
V Banskej Bystrici, dňa 4. septembra 2012 
  
  
  
                                                                                              JUDr. Jozef Šutka 
                                                                                                predseda senátu 
  
  
  
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Kamila Števíková 
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009