Predvolanie obžalovaného Petra Prokaja na hlavné pojednávanie
Pridané: 07.06.2012

 
Trestná vec                                                                                                   Na všetkých podaniach v tejto veci 
    uveďte číslo konania: PK- 2T/14/2012 
proti:                             obvinenému Petrovi Prokajovi, nar. 02.03.1958 
pre    trestný čin            podplácania podľa § 161a ods. 1, 2 Tr. zák. účinného do 01.01.2006 a nasl.                                                                                       
      

 

Predvolanie obžalovaného na hlavné pojednávanie

  
                                                                    
                                                                                                                                
Predvolávam Vás na hlavné pojednávanie o obžalobe ÚŠP GP SR  zo 14. mája 2012, č.k.                         VII/1 Gv 55/12-9, ktoré je nariadené na deň 
  
01.  augusta 2012 o 09.00 hod.  
  
v pojednávacej  miestnosti č. 117/II v budove Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, Suvorovova č. 5/A, Pezinok. 
  
(1)    Vaša prítomnosť na hlavnom pojednávaní je nevyhnutná. 
  
Keď sa neustanovíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť predvedený(á) a potrestaný(á) pokutou až  do výšky 1 650 euro.(§ 70 Tr. por., 120 Tr. por.) 
  
V prípade ospravedlnenej neúčasti obvineného na úkone súdu zo zdravotných dôvodov je obvinený povinný predložiť vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na úkone, na ktorý bol predvolaný, bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu alebo z dôvodu nebezpečenstva rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. (§ 120 ods. 2 Tr. por.) 
  
(2) V neprítomnosti obžalovaného môže súd hlavné pojednávanie vykonať, len ak súd má za to, že vec možno spoľahlivo rozhodnúť a účel trestného konania dosiahnuť aj bez prítomnosti obžalovaného a pritom 
  
a) obžaloba bola obžalovanému riadne doručená a obžalovaný bol na pojednávanie riadne a včas predvolaný, 
  
b) obžalovaný mal možnosť vyjadriť sa o skutku, ktorý je predmetom obžaloby, pred orgánom činným v trestnom konaní a boli dodržané ustanovenia o vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní a obvinený bol upozornený na možnosť preštudovať spis a urobiť návrhy na doplnenie vyšetrovania  alebo skráteného vyšetrovania, 
  
c) obžalovaný bol na možnosť vykonať hlavné pojednávanie v jeho neprítomnosti upozornený, 
  
d) obhajca obžalovaného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, vyhlási, že netrvá na osobnom výsluchu obžalovaného (§ 252). 
  
            (3) Hlavné pojednávanie v neprítomnosti obžalovaného nemožno konať, ak je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje päť rokov. To neplatí, ak obžalovaný výslovne odmietol účasť na hlavnom pojednávaní alebo výslovne požiadal, aby sa hlavné pojednávanie konalo   v jeho neprítomnosti (§ 252). 
  
            (4) V prípadoch povinnej obhajoby nemožno konať hlavné pojednávanie bez prítomnosti obhajcu. Ak nejde o prípad povinnej obhajoby a obžalovaný má obhajcu, možno vykonať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obhajcu, len ak s tým obžalovaný súhlasí  (§ 252). 
  
            (5) Ak súd rozhodne, že sa hlavné pojednávanie vykoná v neprítomnosti obžalovaného, možno za podmienok uvedených v § 263 ods. 3 prečítať zápisnice o výsluchu spoluobžalovaných, svedkov a znalcov aj bez súhlasu obžalovaného (§ 252). 
  
  
Ak obžalovaný, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie sa muselo odročiť, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu alebo s novým hlavným pojednávaním alebo verejným zasadnutím, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. O tom musia byť obvinený, svedok a ostatné osoby poučení (§ 554 ods. 1 Tr. por.). 
      
            Keď ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). 
  
            Doneste so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz. 
  
  
V prípade ochorenia:   
Podľa § 3 ods. 1 Trestného poriadku Vás vyzývam, aby ste v prípade návštevy ošetrujúceho lekára, dôsledkom, ktorej by mohlo byť vystavenie dočasnej práceneschopnosti, ktorá by sa vzťahovala na ktorýkoľvek deň vyššie uvedeného nariadeného hlavného pojednávania, predložili ošetrujúcemu lekárovi prílohu č. 1 tohto predvolania. V prípade uznania a vystavenia potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti, ktorá bude takého charakteru, že Vám bude brániť podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára účasti na hlavnom pojednávaní, v ktorýkoľvek deň vyššie uvedeného hlavného pojednávania, zašlite najneskôr v deň vystavenia dočasnej práceneschopnosti podpísaného súdu fotokópiu príslušného dielu o dočasnej práceneschopnosti spolu s vyplnenou prílohou č. 1 od ošetrujúceho lekára. Upozorňujem Vás na to, že v prípade nevyhovenia tejto výzve v stanovenom rozsahu môžete byť potrestaný poriadkovou pokutou až do výšky  1650 Є. 
                         
  
Pezinok 06. júna 2012 
  
  
  
JUDr. Ružena Sabová  
       samosudkyňa  
  
             
  
  
Za správnosť vyhotovenia: Ing. Mária Horáková 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
16 008 0                                                                                                                                                 T ZVJS 
  
  
Príloha č. 1 Predvolania obžalovaného  
  
PRE OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA! 
  
Osoba, ktorá sa k Vám dostavila na ošetrenie a predložila Vám toto tlačivo, je predvolaná na hlavné pojednávanie na Špecializovaný trestný súd v Pezinku na  deň 01. augusta 2012 v procesnom postavení obžalovaného. Aby nedošlo k  nedôvodnému odročeniu hlavného pojednávania pre neprítomnosť obžalovaného na tomto hlavnom pojednávaní, Vás v súlade s ustanovením § 3 ods. 1     a § 120 ods. 2 Trestného poriadku vyzývam, aby ste v tomto potvrdení uviedli: 
  
1.         či Vami zistené ochorenie obžalovaného je takého charakteru, že mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na úkone, na ktorý bol predvolaný, bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu alebo z dôvodu nebezpečenstva rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby; 
  
2.         konkrétny časový údaj vzťahujúci sa na presné určenie dĺžky doby dočasnej práceneschopnosti;  
  
3.         zdravotnú poisťovňu, ktorej bol zaslaný príslušný diel potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti u ošetrovanej osoby. 
  
V prípade, že Vami zistené ochorenie u obžalovaného je takého charakteru, že bráni účasti na hlavnom pojednávaní súdu ihneď túto skutočnosť oznámte Špecializovanému trestnému súdu v Pezinku telefonicky  na telefónnom čísle 033 / 69 03 140. 
  
V súvislosti s realizáciou tejto výzvy máte nárok na úhradu preukázaných vecných nákladov, ktorých náhradu si môžete uplatniť na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku k vyššie uvedenej spisovej značke (§ 3 ods. 1 Trestného poriadku). Tlačivo na uplatnenie preukázaných vecných nákladov v súvislosti s výzvou – príloha č. 2 predvolania svedka.  
  
Upozorňujem Vás, že v zmysle § 70 ods. 1 Tr. por. za  neuposlúchnutie tejto výzvy môžete byť potrestaný poriadkovou pokutou až do výšky 1 650 €, ďalej na to, že Vami uvádzané údaje môžu byť predmetom overenia v centrálnej databáze príslušnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, ako aj na tú skutočnosť, že Vami uvedené údaje môžu byť v lehote 24 hodín predmetom znaleckého skúmania, príp. kontrolnej činnosti orgánu štátnej správy. 
  
V Pezinku dňa 06. júna 2012 
  
                                                                                                  JUDr. Ružena  Sabová 
                                                                                                          samosudkyňa               
                                                                                                      
Vyjadrenie ošetrujúceho lekára: 
  
k bodu 1.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
k bodu 2.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
k bodu 3.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009