VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Preloženie vodovodnej prípojky a rekonštrukcia jej časti
Pridané: 05.10.2011

 
  
Spr 182/11 
  
Verejný obstarávateľ:           Špecializovaný trestný súd 
Suvorovova 5/A,   P.O.BOX 117            
902 01 Pezinok 
  
  
  
  
  
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU - STAVEBNÉ PRÁCE 
  
  
  
  
S Ú Ť A Ž N É   P O D K L A D Y 
  
  
  
  
  
Predmet obstarávania: Preloženie vodovodnej prípojky a rekonštrukcia jej časti 
  
  
  
  
  
  
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení potvrdzuje: 
  
  
  
  
V Pezinku dňa 30.09.2011                                        Soňa Kubeňová 
                                                                                   odborne spôsobilá osoba na VO 
  
  
  
  
V Pezinku dňa 30.09.2011                                        Ing. Marián Klokner                                                                                                                                 riaditeľ správy súdu  
                                                                                    
  

Obsah : 
                                                                                                                                  str.č. 
A. Pokyny na vypracovanie ponuky                                                               3 
  
Časť I. - Všeobecné informácie                                                                                 3 
1.       Identifikácia obstarávateľa 
2.       Predmet zákazky 
3.       Spôsob zverejnenia výzvy a účasť na výberovom konaní 
4.       Miesto plnenia predmetu zákazky 
5.       Komplexnosť dodávky 
6.       Zdroj finančných prostriedkov 
7.       Typ zmluvy 
8.       Spoločný slovník obstarávania 
9.       NUTS kód 
10.   Platnosť ponuky 
11.   Náklady na ponuku  
Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie                                                                  5 
12.   Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom 
13.   Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
Časť III. Príprava ponuky                                                                                           5 
14.   Jazyk ponuky  
15.   Vyhotovenie ponuky 
16.   Obhliadka predmetu zákazky 
17.   Obsah ponuky 
18.   Dôvod vylúčenia 
19.   Odstúpenie od súťaže 
Časť IV. Predkladanie ponuky                                                                                              6 
20.   Miesto a lehota predkladania ponúk 
21.   Mena na vyhodnotenie ponúk 
22.   Spôsob určenia ceny 
Časť V. Vyhodnotenie ponúk                                                                                     7 
23.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk  
24.   Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
25.   Uzavretie zmluvy 
  
  
  
B. Spôsob určenia ceny                                                                                    7 
  
C. Kritéria na hodnotenie ponúk                                                                     8 
  
D. Postup súťaže                                                                                                 8 
  
E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania                     9 
  
  
  

A. Pokyny na vypracovanie ponuky 
  
Časť I. 
Všeobecné informácie: 
  
1.                  Verejný obstarávateľ (ďalej len obstarávateľ): Špecializovaný trestný súd Pezinok 
                         
            Zastúpený: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu 
  
            Adresa:            Suvorovova 5/A,  P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok 
            e-mail:                         marian.klokner@justice.sk          
            IČO:                 307 961 130 
            DIČ:                 2021900342 
            Tel:                  033/6903 146, 0905 901 667 
  
2.                  Predmet  zákazky:  
  
2.1.             Predmetom zákazky je:   
  
a) preloženie vodovodnej prípojky ( t.j. vybudovanie novej ) podľa projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov. Projektová dokumentácie bude odovzdaná uchádzačom pri obhliadke predmetu plnenia. V prípade ak sa uchádzač prihlási do výberového konania na základe informácie z internetovej stránky súdu, bude mu projektová dokumentácia poskytnutá po vzájomnej dohode.  
b) rekonštrukcia časti vodovodnej siete - pokládka vodovodného potrubia HDPE PN 10 v dĺžke cca 80 m s pripojením na jednej strane na armatúru vo vodomernej šachte AŠ 1 a na druhej strane na pôvodné vodovodné potrubie s požiarnym hydrantom. Hydrant vyžaduje demontáž a následnú montáž a potrubie zaslepenie – ukončenie odbočky v pôvodnom mieste osadenia hydrantu. 
c) vytýčenie inžinierskych sietí, prípadne ich nasondovanie kopanými sondami,  na verejnom priestranstve - miestnej asfaltovej komunikácii a asfaltového chodníka, po oplotenie areálu súdu. 
d) práce súvisiace s pripojením prípojky na mestský vodovod, pri zohľadnení potreby zrušenia starej prípojky a rešpektovaní potreby obstarávateľa na realizáciu pripojenia v čase po 16 hod. v pracovných dňoch, pripadne počas soboty a nedele. V prípade potreby doložiť dokumentáciu podľa požiadavky vodárenskej spoločnosti.  
  
2.2.             Predmetom zákazky nie je vybudovanie vodomerných šácht, výkopové práce, zriadenie pieskového lôžka, obsyp potrubia a terénne úpravy od hlavnej vodomernej šachty.  
  
2.3.             Popis:  
  
Práce uvedené v bode 2.2. obstarávateľ zabezpečí vo vlastnej réžii. Pri nástupe dodávateľa na realizáciu predmetu zákazky bude pripravená hlavná vodomerná šachta za oplotením areálu, armatúrne šachty AŠ 1, AŠ 2 v rozsahu podľa projektovej dokumentácie. Zároveň  bude pripravená stavebná ryha so zriadením pieskového lôžka pre uloženie vodovodného potrubia v úseku od hlavnej vodomernej šachty ( vrátane ) po armatúrnu šachtu AŠ 2 v dĺžke cca 125m a pre položenie vodovodného potrubia podľa bodu 2.1b), v dĺžke cca 80 m. 
Upozornenie: Položenie vodovodného potrubia v dĺžke cca 80m a pripojenie do vodovodnej siete nie je zapracované v projektovej dokumentácii, obstarávateľ požaduje túto časť rekonštrukcie vodovodnej siete  zrealizovať. 
  
Obsyp položeného potrubia v areáli súdu pieskom a zásyp výkopovým materiálom a následné terénne úpravy v areáli súdu zabezpečí obstarávateľ vo vlastnej réžii. 
  
Predmet zmluvy bude záväzok dodávateľa zrealizovať vodovodnú prípojku podľa PD,  zrealizovať technicky správne pripojenie na mestský vodovod, položenie vodovodného potrubia do pripravenej stavebnej ryhy a šácht, so zabezpečením armatúr, potrebných spádových pomerov a umiestnenia hydrantov. Zároveň sa dodávateľ zaväzuje rešpektovať a prispôsobiť položenie vodovodného potrubia k jestvujúcim inžinierskym sieťam, zaväzuje sa rešpektovať rozhodnutie mesta, prípadne dotknutých organizácií pri rozkopávke miestnej komunikácie resp. pri pretláčaní vodovodného potrubia pod cestou. 
Spôsob pripojenia na mestský vodovod t.j. rozkopaním verejnej komunikácie resp. pretlačením, je závislý na podmienkach stanovených dotknutými inštitúciami, resp. rozhodnutí dodávateľa.  
Dodávateľ zodpovedá za vytýčenie inžinierskych sietí a ich neporušenosť pri realizovaní diela a za uvedenie verejnej komunikácie do pôvodného stavu podľa požiadaviek správcu komunikácie a podmienok rozkopávkového povolenia.  
 Dodávateľ zabezpečí osadenie dopravných značiek pri rozkopávke verejnej komunikácie, podľa projektu dopravného značenia.  
Nástup na začatie prac bude možný po vykonaní prípravných výkopových prácach, vybudovaní šácht a po vydaní príslušných povolení od dotknutých inštitúcii. Predpoklad je začiatkom mesiaca november 2011 s ukončením do jedného mesiaca od nástupu.  
  
Zmena oproti PD 
  
Podľa PD sú  v armatúrnych šachtách AŠ1 a AŠ2 navrhnuté po 4ks uzatváracích šupátok na uzavretie všetkých vetví. Obstarávateľ požaduje osadiť po 2 ks šupátok a to len na uzavretie vetiev odchádzajúcich zo šácht, t.j. : 
·                v AŠ 1 na vetvu  smerom k požiarnemu hydrantu a vetvu do AŠ 2 
·                v AŠ 2 na vetvy  smerom k budovám označeným na situácii 841/23 a 841/34. 
  
Na prívode potrubia do armatúrnych šácht  uzatváracie šupátka nebudú inštalované. 
  
V šachte AŠ 1 sa vykoná pripojenie na sieť podľa bodu 2.1 b) s dvomi uzatváracími šupátkami. V šachte AŠ 2 sa vykoná pripojenie na pôvodnú sieť s dvomi uzatváracími šupátkami a pôvodný rozvod priemeru 100 mm sa zaslepí v samostatnom výkope, ktorý bude pripravený.  
  
3.                  Spôsob zverejnenia výzvy a účasť na výberovom konaní 
  
·                obstarávateľ zašle výzvu na účasť vo výberovom konaní min.  piatim  dodávateľom, 
·                informácia o výberovom konaní bude spolu so súťažnými podkladmi zverejnená na internetovej stránke súdu, 
·                na výberovom konaní sa môže zúčastniť ktorýkoľvek dodávateľ, ak splní podmienky a predloží ponuku v súlade  týmito súťažnými podkladmi a je oprávnený podnikať v predmete zákazky.  
  
4.                  Miesto plnenia predmetu zákazky: 
Špecializovaný trestný súd Pezinok, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok. 
  
5.                  Komplexnosť  predmetu zákazky: 
Zákazku  nie je možné rozdeliť na časti a ponuku je potrebné predložiť komplexne, na celý predmet zákazky. 
  
6.                  Zdroj finančných prostriedkov: 
     Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu prostriedkov štátneho rozpočtu. Preddavok na plnenie zákazky sa neposkytuje. 
  
7.                  Typ zmluvy:  
  
7.1.             Obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
  
7.2.             Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok uskutočnenia prác tvorí samostatnú časť E. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania. 
  
  
7.3.             Termín plnenia zmluvy:  
  
a)       Obstarávateľ predpokladá zahájenie a ukončenie  prác v mesiaci november 2011. 
b)       Zmluva bude uzavretá s lehotou na plnenie do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia  účinnosti zmluvy. 
c)       Termín realizácie je závislý od vydania vyjadrení  a stanovísk dotknutých organizácií a od termínu a lehoty, ktorou bude určené prípadné rozkopávkové povolenie.  
  
8.                  Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): 
Hlavný slovník:  45330000-9  Kanalizačné a sanitárne práce 
                                   45332200-5  Práca na vodovodnom potrubí 
                                   45112000-5  Výkopové zemné práce a presun zemín 
  
9.                  NUTS kód: 
SKO1 Bratislavský kraj  
  
10.               Platnosť ponuky:  
       Ponuky uchádzačov zostávajú platné do  30 dní od podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom. 
  
11.               Náklady na ponuku:  
Všetky náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač. 
  
Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 
  
12.               Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom: 
  
12.1.         Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku písomnou formou alebo elektronickou formou.  
  
13.               Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov:  
  
13.1.         V prípade potreby objasniť údaje uvedené v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov  požiadať o ich vysvetlenie u obstarávateľa.         
  
13.2.         Pri poskytovaní vysvetlenia resp. informácií, napr. telefonicky, elektronickou poštou, faxom a pod., keď nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami.  
  
13.3.         Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 13.1. sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v písomnej alebo elektronickej forme,  najneskôr do  17.11.2011 do 10,00 hod.  
  
13.4.         Odpoveď  na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženej zo strany uchádzačov doručí  obstarávateľ do 3 pracovných dní po doručení žiadosti o vysvetlenie, najneskôr do 20.10.2011. 
  
13.5.         Pri zistení rozdielov  medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
  
13.6.         V prípade, ak jeden z uchádzačov požiada o vysvetlenie, odpoveď bude obstarávateľom zaslaná všetkým uchádzačom. 
  
Časť III. 
Príprava ponuky 
  
14.               Jazyk ponuky:  
  
14.1.         Celá  ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
14.2.         Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia SR,  musí predložiť doklady v pôvodnom jazyku, doložené úradným prekladom do slovenského jazyka.  V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad do slovenského jazyka. 
  
15.               Vyhotovenie ponuky:  
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
  
16.               Obhliadka predmetu zákazky:  
  
16.1.         Obhliadka miesta plnenia bude dňa 12.10.2011 o 10,30 hod.  
  
16.2.         Pri  obhliadke  bude odovzdaná uchádzačom projektová dokumentácia a obstarávateľ zodpovie prípadne otázky uchádzačov. 
  
17.               Obsah ponuky:  
  
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
  
17.1.         Doklad o oprávnení podnikať. 
  
17.2.         Identifikačné údaje  uchádzača s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla. 
  
17.3.         Cenovú ponuku – návrh na plnenie kritéria, v rozsahu podľa prílohy č. 3, vypracovanú podľa tejto výzvy a súťažných podkladov.  
  
17.4.         Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 4.  
  
18.               Dôvod vylúčenia:  
Dôvodom na vylúčenie zo súťaže bude, ak uchádzač nepredloží ktorýkoľvek požadovaný doklad uvedený v bode 17. 
  
19.               Odstúpenie od súťaže: 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže ak sa zmenia okolnosti za ktorých sa súťaž vyhlasovala. 
  
Časť IV. 
Predkladanie ponuky 
  
20.               Miesto a lehota predkladania ponúk: 
  
20.1.         Ponuku vypracovanú v súlade s požiadavkami obstarávateľa uchádzač predkladá písomne v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok.  
  
20.2.         Uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke, s úplným obchodným menom, miestom podnikania uchádzača a označením: Zákazka s nízkou hodnotou - „Prekládka vodovodnej prípojky -  NEOTVÁRAŤ “ . 
  
20.3.         Stránkové hodiny v podateľni obstarávateľa sú v pracovné dni:  
Pondelok  - piatok od 8,00 do 15.00 hodiny.  
  
20.4.         Lehota na predkladanie ponúk je  do 10.30 hodiny dňa 21.10. 2011.  
  
20.5.         Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 20.4. bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 
  
20.6.         Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
  
21.               Mena na vyhodnotenie ponúk: 
Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. 
  
22.               Spôsob určenia ceny:  
  
22.1.         Cena za požadované  služby musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a  vyhlášky  č. 87/1996 Z. z.,  ktorou  sa  vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky  č. 536/2003 Z. z. 
  
22.2.         Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
·         Navrhovaná zmluvná cena bez DPH. 
·         Sadzba DPH vyjadrená v eurách. 
·         Navrhovaná zmluvná cena s DPH.  
  
22.3.         Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu vrátane DPH a súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
  
Časť V. 
Vyhodnotenie ponúk 
  
23.               Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
  
23.1.         Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena v eurách, vrátane DPH. 
  
23.2.         Najlepšie uspeje ponuka uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou s DPH. 
  
24.               Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
  
24.1.         Obstarávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačov do  25.10.2011. 
  
25.               Uzavretie zmluvy: 
  
Obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. 
  
  
B. Spôsob určenia ceny 
  
·           Cenu určiť  v mene euro, kompletne za všetky požadované služby, vrátane všetkých nákladov uchádzača v členení: 
                                      
predmet obstarávania
navrhovaná zmluvná cena bez DPH
sadzba DPH vyjadrená v EUR
navrhovaná zmluvná cena  s DPH
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
·           Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu vrátane DPH a súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
  
·           Cena musí byť stanovená tak aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky. : 
  
  
  

  
C. Kritéria ma hodnotenie ponúk 
  
Kritériom na vyhodnotenie  ponúk je najnižšia cena.  
  
  
  
D. POSTUP SÚŤAŽE 
  
1. Odoslanie výzvy a súťažných podkladov minimálne piatim uchádzačom. 
2. Zverejnenie výzvy a súťažných podkladov na internetovej stránke súdu. 
3. Obhliadka areálu, spresnenia a zodpovedanie otázok.  
4. Predloženie ponuky. 
5. Vyhodnotenie ponúk.  
7. Uzavretie zmluvy. 
8. Realizácia zmluvy. 

E. Obchodné podmienky dodania 
predmetu obstarávania 
  
Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená v  zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení. 
Obsah zmluvných podmienok, ktoré budú záväzné a nie je prípustné ich meniť: 
  
1.                 Zmluvné strany:  
  
1.1.             Objednávateľ:             Špecializovaný trestný súd Pezinok 
Zastúpený:                    JUDr. Oldřich Kozlík, predseda súdu 
IČO:                             307 96 130 
DIČ:                              202 1900 342 
Adresa:                         Suvorovova 5/A, P.O.BOX 17 
Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                    7000185131/8180 
Oprávnené osoby zastupujúce objednávateľa:  
  
- vo veciach zmluvy: JUDr. Oldřich Kozlík, predseda súdu 
- v technických veciach: Ing. Marian Klokner, riaditeľ správy súdu 
  
Zriadený  zákonom č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
  
1.2.              Zhotoviteľ:  
Adresa / sídlo/: 
      Bankové spojenie: 
      Číslo účtu: 
      Oprávnené  osoby zastupujúce zhotoviteľa: 
-             vo veciach zmluvy: meno a priezvisko, funkcia 
-             v technických  veciach: meno a priezvisko, funkcia, číslo tel. 
  
Zapísaný v: ............... 
                                                                                    
2.                 Východiskové podklady a úvodné ustanovenia 
  
2.1.             Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je: 
§            výzva na predloženie cenovej ponuky č. ....... zo dňa......., 
§            súťažné podklady č. ........ zo dňa.................na zákazku s nízkou hodnotou. 
§            ponuka uchádzača č. ............... zo dňa ................, 
  
2.2.             Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilým na vykonanie predmetu diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a usmernenia týkajúce sa vykonania diela. 
  
3.                 Predmet plnenia 
  
3.1.             Predmet zmluvy je vykonanie prác v areáli objednávateľa v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky číslo ... zo dňa ...  súťažných podkladov k tejto výzve zo dňa a predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa.... v rozsahu:  
             
a) preloženie vodovodnej prípojky ( t.j. vybudovanie novej ) podľa projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov. 
b) rekonštrukcia časti vodovodnej siete - pokládka vodovodného potrubia HDPE PN 10 v dĺžke cca 80 m s pripojením na jednej strane na armatúru vo vodomernej šachte AŠ 1 a na druhej strane na pôvodné vodovodné potrubie s požiarnym hydrantom. Hydrant vyžaduje demontáž a následnú montáž a potrubie zaslepenie – ukončenie odbočky v pôvodnom mieste osadenia hydrantu. 
c) vytýčenie inžinierskych sietí, prípadne ich nasondovanie kopanými sondami,  na verejnom priestranstve - miestnej asfaltovej komunikácii a asfaltového chodníka, po oplotenie areálu súdu. 
d) práce súvisiace s pripojením prípojky na mestský vodovod, pri zohľadnení potreby zrušenia starej prípojky a rešpektovaní potreby obstarávateľa na realizáciu pripojenia v čase po 16 hod. v pracovných dňoch, pripadne počas soboty a nedele. V prípade potreby doložiť dokumentáciu podľa požiadavky vodárenskej spoločnosti.  
  
  
3.2.             Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať aj prípadné ďalšie práce súvisiace s dielom, ktorých potreba sa vyskytne počas plnenia predmetu zmluvy a tieto požiadavky budú k predmetu plnenia doplňujúce. Tieto práce zhotoviteľ zrealizuje v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 
  
3.3.             Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné nebezpečenstvo a v termínoch dohodnutých v tejto zmluve.  
  
3.4.             Zhotoviteľ vyhlasuje, že sú požiadavkám objednávateľa  na plnenie predmetu zmluvy rozumie a sú dostatočné  na vyhotovenie diela.  
  
4.                 Termíny trvania zmluvy 
  
4.1.             Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v predmete zmluvy, v termínoch:  
  
            Začiatok prác:             do jedného týždňa od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
            Ukončenie prác:          do jedného mesiaca od začatia prác 
  
4.2.             Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
  
4.3.             Riadnym a úplným vykonaním diela podľa tejto zmluvy a riadnym splnením záväzkov sa rozumie pripojenie prípojky na mestsky vodovod a odovzdanie diela objednávateľovi bez vád a nedorobkov, na základe protokolu o odovzdaní. 
  
4.4.             Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr nasledujúci pracovný deň informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá je brániaca alebo sťažujúca plniť ustanovenie tejto zmluvy. 
  
5.                 Cena 
  
5.1.             Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 
  
5.2.             Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je .......... Eur s DPH.  
  
5.3.             Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa pri vykonávaní diela a ostatných nákladov podľa rozsahu zadefinovanom v súťažných podkladoch.  
  
5.4.             Objednávateľ má právo rozšíriť alebo zúžiť rozsah diela, či požadovať od zhotoviteľa zmeny, ktoré môžu byť podľa názoru objednávateľa nevyhnutné a za týmto účelom má právo vydať zhotoviteľovi písomný pokyn. V prípade, ak rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela bude mať za následok zmenu ceny, táto sa upraví podľa ustanovení tejto zmluvy. 
  
5.5.             Uskutočnenie všetkých prác vyplývajúcich zo zmeny diela, ako aj prípadná dohoda o ich ocenení bude upravené formou dodatku k tejto zmluve.  
  
  
  
6.                 Platobné podmienky 
  
6.1.             Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po ukončení prác a splnení podmienok tejto zmluvy. Súčasťou faktúry bude rozpis vykonaných prác, preberací a odovzdávací protokol, tlaková skúška potrubia. 
   
6.2.             Objednávateľ na predmet zmluvy neposkytuje preddavok.  
  
6.3.             Objednávateľ má právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo ak nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy. Počas vrátenia faktúry neplynie lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia opravenej faktúry. 
  
6.4.             Objednávateľ predloženú faktúru zaplatí po splnení podmienok stanovených v tejto zmluve do desať dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.  
  
7.                 Záručná doba, zodpovednosť za vady 
  
7.1.             Zhotoviteľ diela zodpovedá za kvalitu vyhotoveného diela. 
  
7.2.             Záručná doba na dielo je  5 rokov a začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  
  
7.3.             Pre prípad vady diela sa zmluvné strany dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na vlastné náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných vád diela najneskôr do 24 hodín od uplatnenia písomnej reklamácie a vady diela odstrániť v najkratšom technicky možnom čase.  
  
7.4.             Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávnenej osoby zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.  
  
8.                 Práva a povinnosti zmluvných strán 
  
8.1.     Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať, poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych problémov, ktoré vzniknú počas realizácie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchšieho a finančne menej náročnejšieho riešenia, ako predpokladá táto zmluva.  
  
8.2.     Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnej ochrany.  
  
8.3.     Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky potrebné vytýčenia inžinierskych sietí a  osadenie dopravného značenie na verejnej komunikácii.  
  
8.4.      Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ak budú splnené všetky podmienky tejto zmluvy a súťažných podkladov.  
  
8.5.       Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky.  
  
8.6.      Zhotoviteľ má právo na zabezpečenie dokladov dostupných objednávateľovi v takom časovom termíne, ktorý umožní objednávateľovi ukončenie zákazky v dohodnutom časovom termíne. 
  
8.7.   Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k predmetu plnenia, ako aj vo vzťahu k tretím osobám, pokiaľ ho o to zhotoviteľ požiada. 
  
8.8.    Objednávateľ má právo kedykoľvek sa presvedčiť o stave uskutočňovaných prác a priebežne vyžadovať informácie o stave plnenia predmetu plnenia. 
  
9.                 Sankcie, odstúpenie od zmluvy 
  
9.1.     Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo v súlade s touto zmluvou, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej sumy.  
  
9.2.    Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa odstúpi od zmluvy, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej sumy. 
  
9.3.    Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, ktorá bola vystavená v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.  
  
9.4.   Ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, má objednávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 15,00 Eur za každý deň omeškania.  
  
9.5.      Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch:  
  
-          ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nerešpektuje dohodnuté podmienky pre realizáciu diela a pokračuje vo vadnom plnení, 
-          ak sa voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, 
-          ak bolo voči zhotoviteľovi začaté vyrovnávacie konanie, 
-          ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 
-          ak sa splnenie zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci.  
  
9.6.      Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch:  
  
-          ak objednávateľ zastaví zhotovenie diela na dobu prekračujúcu päť kalendárnych mesiacov, 
-          ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť, ktorú si zhotoviteľ vyžiadal písomne,   
-          ak sa splnenie zmluvy stave nemožným z dôvodu vyššej moci.  
  
10.      Záverečné ustanovenia  
  
10.1.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu Vlády SR.  
  
10.2.     Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané oboma zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
  
10.3.   Vzťahy v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.  
  
10.4.    Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.  
  
10.5.   Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu a rozsahu tejto zmluvy porozumeli, sú im jasné práva a povinnosti a zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne.  
  
Prílohy:  
§         príloha č. 1:  Návrh na plnenie kritéria 
§         príloha č. 2 : Vyhlásenie 
§         príloha č. 3:  Súťažné podklady s PD 
  
V Pezinku, dňa: 30.09.2011        
                         
                                                                                   Ing. Marián Klokner  
                                                                                   riaditeľ správy súdu  
Príloha č.1 
  
  
  
Návrh na plnenie kritéria 
  
·           Cenu určiť  v mene euro, kompletne za všetky požadované dodavky a práce, vrátane všetkých nákladov uchádzača v členení: 
                                      
predmet obstarávania
navrhovaná zmluvná cena bez DPH
sadzba DPH vyjadrená v EUR
navrhovaná zmluvná cena  s DPH
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
·           Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu vrátane DPH a súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
  
·           Cena musí byť stanovená tak aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady  uchádzača na predmet zákazky. 
             
  
  
  
  
  
............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Príloha č.2 
  
  
  
  
Vyhlásenie  
  
  
  
  
Uchádzač:        …......................................................................................................... 
                        názov, sídlo alebo adresa 
  
  
  
týmto vyhlasujem, že rozumiem a súhlasím s  podmienkami obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch na zákazku s nízkou hodnotou "Geodetické služby ". V prípade úspešnosti mojej ponuky súhlasím s tým, že uvedené podmienky budú záväzné pre uzavretie zmluvy  o poskytnutí služby a uzavretá zmluva bude vyhotovená v súlade s nimi. 
  
  
  
  
  
  
                                                                       ............................................................ 
                                                                       podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009