Výberové konanie na miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku
Pridané: 20.02.2018

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 PEZINOK _______ _____________________________________________________ Číslo: 1Spr 100/18 - OÚ Predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v zmysle ust. § 28 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a na základe určenia jedného voľného miesta sudcu pre Špecializovaný trestný súd v Pezinku podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 36197/2018/42 zo dňa 08. februára 2018, v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie 1 (jedného) voľného miesta sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. I. Okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní a zoznam predkladaných dokladov 1. Výberového konania sa môže zúčastniť občan, ktorý: a) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, b) má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu, c) je bezúhonný (bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov, ktorý vyžiada Špecializovaný trestný súd), d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, e) zložil odbornú justičnú skúšku, f) vykonával právnickú prax po dobu najmenej 10 rokov (§ 11 ods. 3 zákona), g) najneskôr v posledný deň výberového konania dosiahne vek aspoň 30 rokov, h) udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom pre prípad, že sa stane kandidátom na funkciu sudcu. 1.2 Výberového konania sa nemôže zúčastniť a) občan, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného v ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona, b) občan, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie včiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora. 1.3 Zoznam predkladaných dokladov a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) profesijný životopis, c) motivačný list, d) vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb (§ 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie (predložiť aj negatívne vyhlásenie), e) úradne osvedčenú kópiu dokladu totožnosti, f) súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov (rodné priezvisko, meno, terajšie priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia v SR alebo štát narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, číslo občianskeho preukazu, priezvisko otca, meno otca, rodné priezvisko matky, meno matky, priezvisko matky), g) doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčenú kópiu; ak uchádzač absolvoval vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni predloží aj doklad o získaní vzdelania z prvého stupňa alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ak uchádzač absolvoval rigoróznu skúšku predloží aj doklad o vykonaní rigoróznej skúšky alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, h) osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku (§ 5 ods. 3 zákona), alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo ich úradne osvedčená kópia, i) stanovisko príslušnej komory, ak je uchádzač advokát, exekútor alebo notár; j) potvrdenie o výkone právnickej praxe, k) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu, l) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, m) kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a e-mailová adresa, n) označenie cudzieho jazyka (anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu, o) písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely výberového konania, p) písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom pre prípad, že sa stane kandidátom na funkciu sudcu. 2. Výberového konania sa môže zúčastniť sudca, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej desať rokov (§ 14 ods. 2 zákona). 2.1 Zoznam predkladaných dokladov sudcom a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) profesijný životopis, c) motivačný list, d) vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb (§ 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo členmi výberovej komisie (predložiť aj negatívnej vyhlásenie), e) potvrdenie osobného úradu o výkone právnickej praxe, f) kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa, g) označenie cudzieho jazyka (anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu. 3. V zmysle § 28b ods. 3 zákona je predseda Špecializovaného trestného súdu povinný zverejniť všetky žiadosti o zaradenie do výberového konania, profesijné životopisy uchádzačov, ich motivačné listy a vyhlásenia na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. II. Priebeh výberového konania Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, ktorý je treba požadovať s prihliadnutím na stupeň súdu, na ktorom sa uskutočňuje výberové konanie, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka uchádzača. 1. Uchádzač, ktorý nie je sudcom, absolvuje výberové konanie, ktoré pozostáva 1.1 Z písomnej časti, ktorú tvorí: a) písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práca, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva, b) prípadová štúdia, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov, c) písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník, d) písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí, kde uchádzač vypracuje jedno rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno rozhodnutie z oblasti civilného práva. Pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných predpisov. 1.2 Z psychologického posúdenia, účelom, ktorého je overiť osobnostné predpoklady uchádzača na výkon funkcie sudcu; to neplatí, ak sa uchádzač podrobil psychologickému posúdeniu podľa § 10 vyhlášky v období dvanástich mesiacov pred dňom začatia výberového konania, deď postačuje, aby uchádzač predložil výberovej komisii závery z predchádzajúceho psychologického posúdenia. 1.3 Z ústnej časti, ktorá pozostáva: a) z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie sudcu, b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním. 2. Uchádzač, ktorý je sudcom sa vo výberovom konaní 2.1 zúčastňuje len prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a ústnej časti výberového konania, ak je výsledkom bezprostredne predchádzajúceho hodnotenia sudcu podľa § 27a ods. 1 písm. a) zákona výrok „výborný“, 2.2 ak je výrok hodnotenia sudcu podľa § 27a ods. 1 písm. b) zákona „dobrý“ alebo „nevyhovujúci“ sudca absolvuje výberové konanie podľa bodu 1 (§ 27g zákona). III. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a predkladaných dokladov Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok alebo osobne do podateľne súdu v termíne do 28. marca 2018. Obálku prosíme označiť „VK/1S neotvárať.“ IV. Termín výberového konania Výberové konanie sa začne písomnou časťou dňa 21. mája 2018 so začiatkom o 8:30 hod., na Špecializovanom trestnom súde Pezinok, Suvorovova 5/A. O priebehu a organizácii ďalších častí výberového konania (psychologické posúdenie a ústna časť výberového konania) budú uchádzači informovaní počas písomnej časti výberového konania. Výberové konanie trvá spravidla tri dni. Bližšie informácie o výberovom konaní je možné získať na tel. č.: 033/88 95142, kontaktná osoba: Mgr. Elena Krajčovičová. V Pezinku, dňa 20.02.2018 JUDr. Michal Truban predseda Špecializovaného trestného súdu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009