Vyhlásenie výberu na obsadenie funkcie hlavný radca - vyšší súdny úradník
Pridané: 15.02.2018

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 PEZINOK _______ _____________________________________________________ Číslo: 1Spr 99/18-OÚ V Pezinku, 15. februára 2018 O z n á m e n i e o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta Predseda Špecializovaného trestného súdu v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v y h l a s u j e v o n k a j š i e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný radca – vyšší súdny úradník Názov a sídlo služobného úradu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie Počet obsadzovaných miest: - 1 (jedno) voľné štátnozamestnanecké miesto pre pracovisko Skuteckého 10, Banská Bystrica Druh štátnej služby: stála štátna služba Obsadzovaná funkcia: hlavný radca – vyšší súdny úradník (6. platová trieda) Odbor štátnej služby: 2.06 justícia Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Špecializovaná činnosť v odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v oblasti výkonu súdnictva, v rozsahu vymedzenom právnymi predpismi upravujúcimi konanie pred súdom. Ďalšie požadované schopnosti: Odborná spôsobilosť, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, schopnosť rozhodovania, rýchle uvažovanie, verbálny prejav, psychická vyrovnanosť. Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 1 „zákona“: a) dosiahol vek najmenej 18 rokov, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, c) je bezúhonný, d) spĺňa kvalifikačné predpoklady, e) ovláda štátny jazyk. Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 2 „zákona“: a) zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby, b) znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk Zoznam požadovaných dokladov: a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s označením jedného z troch cudzích jazykov (angličtina, nemčina alebo francúzština), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu (v žiadosti je potrebné uviesť aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu), b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky a o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky, e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, f) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise, i) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušného daňového úradu o splnení všetkých daňových povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých povinností. Forma a obsah výberu: Výberové konanie pozostáva z: 1. Písomnej časti, ktorú tvorí: - odborný písomný test predovšetkým zo znalostí Ústavy Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov a štátneho jazyka, ako aj zo znalostí z oblasti trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a správneho práva - prípadová štúdia, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie navrhne uchádzač; pri vypracúvaní prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov - preklad textu z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať z anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka; pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v knižnej podobe 2. Ústnej časti, ktorej cieľom je overiť odborné, osobnostné a iné predpoklady uchádzača na vykonávanie činností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta, ďalej verbálny prejav, všeobecný prehľad, rýchlosť uvažovania a schopnosť tvorivého myslenia uchádzača. Ústna časť pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon činnosti na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok alebo osobne doručiť do podateľne súdu najneskôr do 02.03.2018 (vrátane). Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni súdu. Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať. Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať aj elektronicky na adresu elena.krajcovicova@justice.sk najneskôr do 02.03.2018 (vrátane). Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju súdu aj písomne spolu so všetkými požadovanými dokladmi najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania. Termín uskutočnenia výberového konania: Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.03.2018 so začiatkom o 09:30 hod., na Špecializovanom trestnom súde, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok. Uchádzačov, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorí podajú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania v určenej lehote, služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti o zaradenie do výberového konania. Kontaktná osoba: Mgr. Elena Krajčovičová, tel. č. 033/88 95142. JUDr. Michal Truban predseda Špecializovaného trestného súdu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009