Výzva na predloženie ponuky - "Vypracovanie projektovej dokumentácie na stabilizáciu únikového a požiarneho schodišťa"
Pridané: 06.02.2018

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Číslo: Spr 3/18-1PT Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Predmet zákazky „ Vypracovanie projektovej dokumentácie na stabilizáciu únikového a požiarneho schodišťa “ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa (ďalej „VO“) Názov organizácie: Špecializovaný trestný súd Sídlo organizácie: Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok Zastúpený: JUDr. Michal Truban, predseda súdu Kontaktná osoba: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu e-mail: marian.klokner@justice.sk Soňa Kubeňová, správa majetku e-mail: sona.kubenova@justice.sk IČO: 307 961 130 DIČ: 2021900342 Tel: 033/ 88 95 140, 0905 901 667 3. Popis súčasného stavu: Budova súdu bola kolaudovaná v roku 2005 a počas zhotovovania diela bolo k existujúcej budove pristavené únikové schodisko o rozmeroch cca 5,3 x 4 m a s výškou cca 13 m. Počas užívania budovy sa začali prejavovať na objekte únikového schodiska nedostatky, t. j. „odtrhnutie“ schodiska od pôvodnej budovy, čo na štvrtom nadzemnom podlaží činí cca 3 cm. Súčasný stav dokumentujeme: • časťou projektovej dokumentácie, • fotodokumentáciou 4. Miesto dodania predmetu zákazky: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok 5. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): Hlavný slovník: 71.24.20.00-6 príprava projektov a návrhov, odhad nákladov Doplnkový slovník: IA36-4 pre budovy 6. NUTS kód: SKO1 Bratislavský kraj 7. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Podmienkou pre vypracovanie cenovej ponuky je účasť na obhliadke predmetnej stavby, ktorú je potrebné vykonať najneskoršie do 16.februára 2018. Obhliadku predmetnej stavby je možné dohodnúť kedykoľvek v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hod po telefonickej dohode. Kontaktné osoby k realizácii zákazky: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu - 033/ 88 95 140, mobil: 0905 901 667 Mgr. Stanislav Škoda, správca budov - 033/88 95 255 8. Lehota na predloženie cenovej ponuky: VO požaduje predložiť cenovú ponuku do 1. marca 2018 do 13.00 hod. na e-mailovú adresu Špecializovaného trestného súdu, sona.kubenova@justice.sk 9. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk VO predložené cenové ponuky vyhodnotí 2. marca 2018 a zároveň uchádzači dostanú informáciu o získaní alebo nezískaní zákazky. Víťaznému uchádzačovi bude predložená objednávka na predmet zákazky v rozsahu podľa tejto cenovej ponuky a v zmysle ostatných všeobecne záväzných predpisov. 10. Termín dodania predmetu zákazky: Termín dodania predmetu zákazky najneskoršie do 3.apríla 2018. 11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní vo svojej ponuke. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky finančné požiadavky dodávateľa na uvedený predmet zákazky, dodatočne nie je možné cenovú ponuku navyšovať. 12. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky: • VO požaduje predložiť komplexnú projektovú dokumentáciu v piatich vyhotoveniach v takom rozsahu, aby podľa nej bolo možné zadať a realizovať odstránenie statickej poruchy so všetkými súvislosťami vrátane určenia doby realizácie, • súčasťou projektovej dokumentácie musí byť neocenený výkaz výmer a ocenený výkaz výmer t.j položkovitý rozpočet, • v cenovej ponuke žiadame predložiť aj Vami navrhovanú cenu za výkon autorského dozoru na 1 hodinu a na celkový počet hodín, ktorý predpokladáte, že bude potrebné v rámci autorského dozoru vykonať počas realizácie odstránenia poruchy (s uvedením DPH, bez DPH), • návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1. 13. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada faktúry bude vykonaná po podpísaní preberacieho protokolu bezhotovostným platobným stykom v eurách ( € ) v 20-dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne VO, bez poskytnutia preddavkov. VO nie je platca DPH. 14. Náklady na ponuku: Všetky náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač. 15. Odstúpenie od súťaže: VO si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 2 - časť projektovej dokumentácie ( úplná dokumentácia bude k dispozícii pri obhliadke) Príloha č. 3 - fotodokumentácia Príloha č. 4 - hydrogeologický prieskum z roku 2004, číslo 60/04 Ing. Marián KLOKNER riaditeľ správy súdu *Poznámka: Prílohy uvedené vo výzve ( č. 2,3,4 ) je možné vyžiadať po telef.dohode, nakoľko súbory sú vo formáte (pdf). Príloha č.1 Spr 3/18-1PT Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: DIČ: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponúkaná cena v členení: predmet zákazky cena bez DPH DPH cena spolu s DPH Vypracovanie PD na odstránenie statickej poruchy únikového schodiska Poznámka: 1. Cenu určiť v mene euro. 2. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. 3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH Dátum: ....................... ............................................................... podpis štatutárneho orgánu uchádzača
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009