Vyhlásenie výberu na obsadenie funkcie hlavný referent - asistent senátu
Pridané: 31.01.2018

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 PEZINOK _______ _____________________________________________________ Číslo: 1Spr 62/18-OÚ V Pezinku, 30. januára 2018 O z n á m e n i e o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta Predseda Špecializovaného trestného súdu v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním v y h l a s u j e v o n k a j š i e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný referent – asistent Názov a sídlo služobného úradu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie Počet obsadzovaných miest: - 1 (jedno) voľné štátnozamestnanecké miesto pracovisko Banská Bystrica, Skuteckého 10 Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke Obsadzovaná funkcia: hlavný referent – asistent (2. platová trieda – 497,50 Eur) Odbor štátnej služby: 2.06 justícia Stručný opis najnáročnejších činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Vybavovanie odbornej agendy na úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov, v zmysle rozvrhu práce Špecializovaného trestného súdu a v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 482/2011 o zverejňovaní súdnych rozhodnutí. Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 1 „zákona“: a) dosiahol vek najmenej 18 rokov, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, c) je bezúhonný, d) spĺňa kvalifikačné predpoklady, e) ovláda štátny jazyk, f) bol úspešný a vybraný vo výberovom konaní, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Kvalifikačné predpoklady: - ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 38 ods. 2 „zákona“: a) zdravotná spôsobilosť na vykonávanie štátnej služby, b) na obsadzované štátnozamestnanecké miesto bude potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. Ďalšie požadované schopnosti: Ovládanie práce s počítačom, odborná spôsobilosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, ovládanie strojopisu, odborná spôsobilosť v písomnom prejave z gramatiky slovenského jazyka, samostatnosť, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Zoznam požadovaných dokladov: a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením telefonického kontaktu a e-mailovej adresy, b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve, e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, f) písomné čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka, g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise, i) písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Forma a obsah výberu: Výber pozostáva z: 1. Písomnej časti, ktorú tvorí overenie administratívno-technických schopností uchádzača, overenie odbornej spôsobilosti v písomnom prejave z gramatiky slovenského jazyka. 2. Ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie pre výkon činnosti na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 21.02.2018(vrátane). Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok alebo osobne doručiť do podateľne súdu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni súdu. Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať. Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať aj elektronicky na adresu elena.krajcovicova@justice.sk najneskôr do 21.02.2018 (vrátane). Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju súdu aj písomne spolu so všetkými požadovanými dokladmi najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania. Termín uskutočnenia výberového konania: Výberové konanie sa uskutoční dňa 06.03.2018 so začiatkom o 10:00 hod., na Špecializovanom trestnom súde, Skuteckého 10, Banská Bystrica. Uchádzačov, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorí podajú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania v určenej lehote, služobný úrad pozve písomnou pozvánkou na výberové konanie najmenej sedem pracovných dní pred jeho uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne elektronickou poštou na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti o zaradenie do výberového konania. Kontaktná osoba: Mgr. Elena Krajčovičová, tel. č. 033/88 95142. JUDr. Michal Truban predseda Špecializovaného trestného súdu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009