Dodatok č.1 k výzve na predloženie ponuky OPaOS
Pridané: 23.08.2017

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK V Pezinku dňa 23.08.2017 Číslo: Spr 3/17 – 2PT Dodatok č. 1 k Výzve na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky „ Vykonávanie pravidelných funkčných skúšok, odborných prehliadok a skúšok, pozáručného servisu a opráv na integrovanom bezpečnostnom systéme“ Týmto dodatkom sa mení bod 12. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky Výzvy na predloženie ponuky č. Spr 3/17-2PT takto: 12. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky Obhliadka je potrebná, záujemca, ktorý nevykoná obhliadku bude zo súťaže vylúčený. Termín obhliadky: dňa 17.08.2017 o 10,00 hod. Adresa: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok. VO umožní ohliadku po vzájomnej dohode aj v inom termíne, najneskoršie však do 07.09.2017 do 13.00 hod. Z obhliadky bude spísaný záznam so zapísaním skutočností konštatovaných pri obhliadke a tento záznam bude neoddeliteľnou súčasťou podkladov k obstarávaniu tejto zákazky. So záznamom budú oboznámení všetci záujemcovia, ktorí sa zúčastnili obhliadky. Ing. Marián Klokner riaditeľ správy súdu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009