Výzva na predloženie ponuky - "Vykonávanie pravidelných funkčných skúšok, odborných prehliadok, pozáručného servisu a opráv na integrovanom bezpečnostnom systéme"
Pridané: 10.08.2017

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK Číslo: Spr 3/17 – 2PT Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Predmet zákazky „ Vykonávanie pravidelných funkčných skúšok, odborných prehliadok a skúšok, pozáručného servisu a opráv na integrovanom bezpečnostnom systéme“ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa (ďalej „VO“) Názov organizácie: Špecializovaný trestný súd Sídlo organizácie: Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok Zastúpený: JUDr. Michal Truban, predseda súdu IČO: 307 961 130 DIČ: 2021900342 Kontaktná osoba: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu, vo veciach zmluvných e-mail: marian.klokner@justice.sk Tel: 033/88 95 140, 0905 901 667 Ing. Jaroslav Kazimír, informatik, vo veciach odborných e-mail: jaroslav.kazimir@justice.sk Tel: 033/ 88 95 131 Soňa Kubeňová, správa majetku, vo veciach predkladania ponuky e-mail: sona.kubenova@justice.sk Tel: 033/ 88 95 190 3. Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je vykonávanie: 3.1. pravidelných funkčných skúšok ( ďalej len „FS“ ) 3.2. odborných prehliadok a odborných skúšok ( ďalej len „OP a OS“ ) 3.3. pozáručného servisu a opráv ( ďalej len „servis“ ), VO nepožaduje vykonávať servis ozvučenia pojednávacích miestností. integrovaného bezpečnostného systému (ďalej len „IBS“), ktorého súčasťou je: - systém EZS (elektrický zabezpečovací systém) + SKV (systém kontroly vstupu) + perimetria + vstupy do bariéry budovy (el. vrátnik); - systém JA (Justičná akadémia) - EZS (elektrický zabezpečovací systém) + SKV (systém kontroly vstupu); - systém UTO (uzatvorený televízny okruh) + JA; - systém Domáci rozhlas (evakuačný rozhlas); - systém OPM (ozvučenie pojednávacích miestností); - systém OPM (ozvučenie pojednávacích miestností) - (JA); - systém Dátový rozvádzač budovy – DT; - systém videovrátnik vrátnica; - systém EZS -14 bytových jednotiek; - systém EPS (elektrická požiarna signalizácia). Opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohách: Príloha č.1 - Termíny a cenník na výkon FS a OPaOS a servisu systémov tvoriacich IBS. Príloha č.2 - Popis systémov IBS. Príloha č.3 - Revízne správy a technické správy systémov na CD (budú odovzdané pri obhliadke). 4. Miesto plnenia zákazky Budova a objekty VO na adrese: Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok. 5. Typ zmluvy Výsledkom súťaže bude zmluva o kontrolnej činnosti, pozáručnom servise a opravách integrovaného bezpečnostného systému uzatvorená v zmysle § 591 a nasl. a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa zákona o verejnom obstarávaní ( ďalej len „ zmluva“ ). Zmluva bude s víťazným uchádzačom uzatvorená najneskôr do 17.10.2017. Návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy, ako príloha č.5. 6. Termín dodania predmetu zákazky – termín plnenia zmluvy Doba určitá od 1. 11.2017 do 30. 11. 2019. 7. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) Hlavný slovník: 71.63.00.00-3 technická inšpekcia a skúšanie 71.63.20.00-7 technické skúšky 71.35.60.00-8 technické služby 71.35.61.00-9 technická kontrola 71.70.00.00-5 monitorovacie a kontrolné skúšky 50.61.00.00-4 služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení Doplnkový slovník: FB09-1 pre bezpečnostné systémy 8. NUTS kód SKO01 Bratislavský kraj 9. Komplexnosť a variantné riešenie predmetu zákazky VO variantné riešenie nepripúšťa a požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky a zabezpečiť komplexnú dodávku služby podľa tejto výzvy. 10. Zdroj finančných prostriedkov a platové podmienky Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom v mene Euro, v 14 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne VO, bez poskytnutia preddavkov. VO nie je platca DPH. 11. Náklady na ponuku Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku u VO. 12. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky Obhliadka je potrebná, záujemca, ktorý nevykoná obhliadku bude zo súťaže vylúčený. Termín obhliadky: dňa 17.08.2017 o 10,00 hod. Adresa: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok. VO umožní ohliadku po vzájomnej dohode aj v inom termíne, najneskoršie však do 24.08.2017 do 11.00 hod. Z obhliadky bude spísaný záznam so zapísaním skutočností konštatovaných pri obhliadke a tento záznam bude neoddeliteľnou súčasťou podkladov k obstarávaniu tejto zákazky. So záznamom budú oboznámení všetci záujemcovia, ktorí sa zúčastnili obhliadky. 13. Oboznámenie s projektovou dokumentáciou VO umožní záujemcom ktorí sa zúčastnili obhliadky a po vzájomnej dohode s VO oboznámiť sa s dostupnou projektovou dokumentáciou ( ďalej len „PD“ ) a poskytnúť záujemcom doplňujúce informácie a to najneskoršie do 07.09.2017. V prípade, ak VO poskytne individuálne záujemcovi pri oboznamovaní sa s PD ďalšie doplňujúce informácie alebo vysvetlenia, ktoré môžu mať vplyv na vypracovanie cenovej ponuky, bude táto informácia alebo vysvetlenie zaslané elektronickou formou všetkým záujemcom, ktorí sa zúčastnili obhliadky. 14. Miesto a lehota predkladania ponúk 14.1. Uchádzač predloží ponuku písomne v jednom vyhotovení v zalepenej obálke. Na obálke musia byť uvedené nasledovné údaje: • obchodné meno a adresa sídla uchádzača, • adresa verejného obstarávateľa: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.Box 117, 902 01 Pezinok • označenie heslom: „IBS - neotvárať “ 14.2. Ponuku je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu VO prostredníctvom pošty, alebo osobne do podateľne VO najneskôr do 13,00 hodiny dňa 20.09.2017. 14.3. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača a perom s nezmazateľným atramentom. 14.4. Stránkové hodiny v podateľni VO v pracovné dni sú: pondelok – piatok od 8.00 do 15.00 hodiny 14.5. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná a vráti sa uchádzačovi neotvorená. 14.6. Ponuky doručené obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. 15. Obsah ponuky Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 15.1. Identifikačné údaje uchádzača uvedené na prílohe č. 4. 15.2. Doklad o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle zákona o VO. 15.3. V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží: • kópiu dokladu o oprávnení podnikať a poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky, • čestné prehlásenie, že uchádzač: - ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 15.4. Preukázanie odbornej spôsobilosti pre vykonávanie kontrolnej a servisnej činnosti predložením kópií platných certifikátov, osvedčení: 15.4.1. Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o utajovaných skutočnostiach v znení neskorších predpisov, minimálny stupeň utajenia Dôverné. 15.4.2. Licencia na prevádzkovanie technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 15.4.3. Oprávnenie na druh činnosti odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 1000V vydané orgánmi technickej inšpekcie. 15.5. Preukázanie odbornej spôsobilosti predložením kópií platných certifikátov, osvedčení špecialistov: 15.5.1. Minimálne 2x osobitné oprávnenia v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na výkon činnosti inštalácia, opravy a kontroly EPS inštalovanej u VO. 15.5.2. Minimálne 2x osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 15.5.3. VO bude akceptovať preukázanie pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, zmluvného vzťahu alebo iného vzťahu so špecialistami formou prehlásenia špecialistu, že bude uchádzačovi pri plnení zákazky k dispozícii. 15.6. Preukázanie platného potvrdenia o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania 30 000,00 Eur. 15.7. Doplnený návrh zmluvy podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 15.8. Návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 4. a prílohu č.1. doplnenú o ceny. 16. Spôsob určenia ceny 16.1. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a vyjadrená v eurách, (€). Do ceny uchádzač započíta všetky náklady, ktoré budú súvisieť s realizáciou zákazky. Navrhovaná cena musí zahŕňať cestovné, dopravné, mzdové, režijné náklady a akékoľvek náklady vlastného výkonu predmetu zákazky. 16.2. Navrhovanú cenu uvedie uchádzač podľa prílohy č. 4 v zložení: • navrhovaná cena v € bez DPH, • sadzba DPH v percentách a jej výška v €, • navrhovaná cena spolu, vrátane DPH v €. • ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu a v stĺpci DPH vyznačí 0 17. Vyhodnotenie ponúk 17.1. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané z prílohy č.4 a bude určená najvýhodnejšia ponuka uchádzača, s ktorým VO uzatvorí zmluvu. 17.2. Najvýhodnejšia ponuka je: cena v eurách s DPH, ktorá získa najvyšší počet bodov podľa vzorca: (najvýhodnejšia ponuka : konkrétna ponuka) x váhový koeficient v (%), pri stanovenej váhovosti: • cena s DPH spolu za dve OP a OS, a jednu funkčnú skúšku - váha 80% • cena s DPH za hodinu/osobu pozáručného servisu a opráv - váha 20% 17.3. Ponuky uchádzačov, ktorí nebudú v súlade s touto výzvou, budú zo súťaže vylúčené! 17.4. Zrejmé matematické chyby zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú VO opravené a o každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou. V prípade potreby opravy v zmluvách budú uchádzačovi predložené k podpisu opravené zmluvy. 17.5. VO doručené ponuky vyhodnotí do 29.09.2017. 18. Platnosť ponuky VO požaduje vyznačiť na cenovej ponuke( Príloha č.4) jej platnosť a záväznosť najmenej do 31.10.2017. 19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, VO oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou do 04.10.2017. 20. Zrušenie výzvy a zadania zákazky VO si vyhradzuje právo zrušiť výzvu a nezadať zákazku. 21. Záujemca,uchádzač sa zaväzuje k mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, s ktorými prisiel do styku počas prípravy a plnenia predmetu zákazky. Prílohy: Príloha č.1 - Termíny a cenník na výkon Funkčných skúšok a Odborných prehliadok a odborných skúšok a servisu systémov tvoriacich Integrovaný bezpečnostný systém. Príloha č.2 - Popis systémov IBS Príloha č.3 - Revízne správy a technické správy systémov na CD (budú odovzdané pri obhliadke ) Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritéria Príloha č.5 - Návrh zmluvy o kontrolnej činnosti, pozáručnom servise a opravách IBS Pozn.: Záujemca - subjekt ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní Uchádzač – subjekt ktorý predložil ponuku Prílohy budú záujemcom doručené na základe ich vyžiadania. Ing. Marián Klokner riaditeľ správy súdu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009