Výberové konanie na miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku
Pridané: 24.05.2017

ŠpE c IALIZoVANÝ rnESTNÝ sÚo Suvorovova 5/ A,P.O.BOX ll7, 902 01 PEZINOK Číslo: 1Spr 126lI7-oU Predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v zmysle ust. $ 28 zákona ě. 38512000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov (dalej len ,,zákon") avzmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č, 48312011 Zz., ktorou sa ustanovujú podiobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhlášká") ana zák|ade urEenia jedného voťného miesta sudcu pre Špecializovaný trestný súd v Pezinku podpredsedníčkou vlády aministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 40977l20I7l42 zo dňa 09. mitla}}IT,vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 (iedného) volného miesta sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. I. okruh osób, ktoré sa móžu výberového konania zúčastnito vrátane zákonných predpokladov na účast vo ýberovom konaní azozna;m predkladaných dokladov 1. Výberového konania sa móže zúčastnitobčan, ktorý: ;) získa| vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte lysokej školy v Slovenskej republike alebo má lznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzde|ani druhého stupňa vydarrý zahraničnou vysokou školou; ak získal lysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni u nál"á. v druhom stupni, r,yžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, b) má plnú spÓsobilosř na právne úkony a je zdravotne spÓsobilý na výkon funkcie sudcu, c) je bezúhonný (bezúhonnosť sa preukazuje odpisom "git u tiestov, ktory vyžiaďa Špecializovaný trestný súd) d) mátwalý pob1t na územi Slovenskej republiky, e) zložil odbornú justičnú skúšku, 0 vykonával právnickú prax po dobu najmenej 10 rokov ($ 1 1 ods. 3 zákona), g) nájneskór v posledný deň výberového konania dosiahne vek aspoň 30 rokov, ňi udelí písomn17 .,ihlu s overením predpokladov sudcovskej spósobilosti Národným bezpečnostným úradom, ak sa vo ýberovom konaní umiestni ako prvý druhý atretív poradí D abso1vovalprípravné vzde|ávanie v Justičnej akadémii Slovenskej republiky zamerané na osvojenie si zručností poirebných na ýkon funkcie sudcu; podmienka prípravného vzdelávania sa nevzťahuje na osobu, kt_orá vykonáva alebo vykonávala funkciu justiěného čakatela alebo vyššieho súdneho úradníka aspoňjeden rok ($ 28 ods. 2 zákona) 1.2 Výberového konania sa nemóže zúčastnit uÍ občan, ktoý lŽ lykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dóvodu uvedeného v ustanovení $ i8 ods. 1 písm. c)zákona, b) oběan kiorémubolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyěiarknutia zo zoznaml advokátov, disciplinárne opatrenie notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbav enia výkonu funkcie prokurátora. |.3 Zoznam predkladaných dokladov a) žiadosť ozaradenie do výberového konania, b) profesijnýživotopis, c) motivačný list, d) vyh|ásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznamjemu blízkych osób ($ 116 občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkoých organizácií v pósobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie (predložiť aj negatívne vyhlásenie), e) úradne osvedčenú kópiu dokladu totožnosti, 0 súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom lchádzaě uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu zregistra trestov (rodné priezvisko, meno terajšie priezvisko, dátum narodenia, miesto naiodenia, olres narodenia v SR alebo štát narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo trvalé bydlisko, číslo občianskeho preuk azu, priezvisko otca, meno otca rodné priezvisko matky, meno matlcy, priezvisko matky, g) boklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelani druhého stupňa vydaný zahraničnou rysokou školou alebo ich úradne osvedčenú kópiu; ak uchádzaě absolvoval vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni pred|oží aj doklad o ziskani vzdelania zprvého stupňa alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ak uchádzaě absolvoval rigoróznu skúšku predÍožíaj doklad o vykonaní rigorózn{ skúšky alebojeho úradne osveděenú kópiu, h) osvedčénie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku ($ 5 ods. 3 zákona), alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti S]ovenskej republiky o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo ich úradne osvedčená kópia, i) pracovnó posudky zámsstnávateťov; ak je whádzaě advokát alebo notár, aj stanovisko príslušnej komory, j) potvrdenie o výkone právnickej praxe íl powrdenie pist1,sneňo daňovéňo orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o spinení všetkých odvodoých povinností, ak ide o lchádzaěa. ktoď vykonáva alebo lykonával podnikateťskú ěinnosť, D potvrdenie o zdravotnej spósobilosti lykonávať funkciu sudcu, m) čestné lyhlásenie o spÓsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, nÍ čestné lyhlásenie o tom, že uchádzič nelykonáva žiadnu ěinnosť ani neudržiavavzťahy s osobami, ktoré by mohli spochybniť jeho morálnu bezúhonnosť, že nie je voěi nemu vedené žiadne priestupkové konňie, trestné stíhanie a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli izbudžovať odóvodnené pochybnosti o jeho morálnej spósobilosti uchádzať sa o funkciu sudcu, o) písomný súhlas , orr.."ní- predpokladov sudcovskej spósobilosti Národným bezpeěnostným ri.adom, ak sa vo ýberovom konaní umiestni ako prvý, druhý a tretí v poradí, p) informáciu, č,iuchádzaémá platné psychologické posúdenie, ktoré odovzdá ýberovej komisii, q označenie cudzieho jazyká (anglický jazryk, francúzsky jarryk, nemec[ý jazyk, ruský jazyk) z ktorého sauchádzaě podrobí písomnému prekladu, r) kontaktné údaje v .o.áhu adresa pre doručovanie telefónne číslo a e-mailová adresa, j potvrdenie r,yaano Justiěnou akadémiou Slovenskej republiky o absolvovaní prípravného vzde|ávantazimeranéna osvojenie si zručností potrebných na ýkon funkcie sudcu alebo potvrdenie príslušného súdu o výkone funkcie justičného čakatela alebo vyššieho súdneho úradníka. 2. Výberového konania sa móže zúčastniťs udca, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej desať rokov ($ 14 ods. 2 zátkona). 2.| Zoznam predkladaných dokladov sudcom a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) profesijný životopis, c) motivačný list, di vyhlásenie, vktorom uchádzač uvedie zoznamjemu blízkych osÓb (116 občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových organtzácií alebo príspevkoý ch organizácií v pósobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo elerrmi qýberovej komisie (predložiť aj negatívnej vyhlásenie), potvrdenie osobného úradu o výkone právnickej praxe kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doruěenie, telefónne číslo a e-mailová adresa, označenie cu-dzieho jazyka (anglický jarryk, francúzsky jarryk, nemecký jazryk, ruský jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu 3. Vzmysle $ 28 ods. 6 a7 zákona je predseda Špecializovaného trestného súdu povinný zverejniť všetky žiaoos1i o zaradenie do výberového konania, profesijné životopisy uchádzačov, ich motivačné listy a lyhlásenia na webovom sídle ministerstva spravodlivostiil. Priebeh výberového konania Výberoým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehlad, ktory je treba požadovať s prihliadnutím na stupeň súdu, na ktorom sa uskutoěňuje výberové konanie, schopnosť tvorivého myslenia, rychlosť lvaŽovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazykauchádzaéa. 1. Uchádzač, ktoý nie je sudcom, absolvuje výberové konanie, ktoré pozostáva 1 1 Z písomnej časti, ktorú tvorí: a)_ Prípadová štúdia, obsahuje opis možnej, prípadne skutoěnej situácie, ktorej písomné riešenie nawhne uchádzač,. Pri lypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno polživať nekomentov ané znenia všeobecne záv ázný ch právnych predpisov: b) Písomný preklad z cudzieho jazyka, ktoý možno lykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeh o jazyka alebo ruského jazyka. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho j azyka možno použivať prekladový slovník. c) Písomné nyp.u"oou.rie srídnych rozhodnutí, kde uchádzač lrypracuje jedno rozhodnutie z oblasti trestného piáva ajedno rozhodnutie z oblasti civilného práva Pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí m ožn o p oiživ ať nekom entov ané znenia v š eob ecn e záv ázný ch pre dp is ov. I.2 Z psychotogict<étro posúdenia, účelom, ktorého je overiť osobnostné predpoklady whádzaóa na výkon funkcie sudcu. rsychologické posúdenie sa lykonáva aplikáciou psychodiagnostických metód schválených Minisierstvom spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode so psychológmi. Závery psychologického posúdenia sá považujú zaplatné, ak v deň zaěatiaýberového konania neuplynulo viac ako dvanásť mesiacov od dátrrmu lykonania psychologického posúdenia. Počas doby platnosti záverov psychologického posúdenia sa ďalšie psychologické posúdenie nevykonáva; uchádzaě predloží qýberovej komisii platné záv ery psycholo gického posúdenia. 1.3 Z ústnej časti, ktorá pozostáva: a) zpřezentácie uchádzaéao svojej osobe odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie sudcu bi oápovedí na otázky členov výberovej komisie, ktoých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním. 2.IJchádzač, ktorý je sudcom sa vo výberovom konaní 2l zúčastiuje len-prekladu zcldzieho jazyka, psychologického posúdenia aústnej časti výberového konania, ak je výsledkom bezprostredne predchádzajirceho hodnotenia sudcu podla $ 27a ods. 1 písm. b) zákona výrok ,,ýbomý", zz aí jeqýrok-hodnotěnia sudcu podťa $ 27a ods l písm. b) zákona,,ďobý" alebo ,,nevyhovujúci" sudca absolvuje ýberové konanie podla bodu 1 (5 27ezákona) e) 0 s) ilL Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a predkladaných dokladov Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručitna adresu: Špecializovaný trestný iúd, Sovo.ovova č. 5/A, 902 01 Pezinok alebo osobne do podatelhe súdu vtermíne do 30 dní od zverejnenia ryhlásenia výberového konania na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. obálku prosíme oznaěiť oovlíls neotvárať.o TV. Termín výberového konania Termín amiesto ýberového konania azoznam členov výberovej komisie budú zverejnené na webovom sídle ministerstva predsedom Špecializovaného trestného súdu v súlade s ustanovením $ 28 ods. 6 zák.38512000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektoých zákonov. V Pezinku, día23.05.2017 Truban predseda Špec trestného súdu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009