Vyhlásenie výberu na obsadenie funkcie hlavný referent - asistent senátu
Pridané: 09.05.2017

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 PEZINOK _______ _____________________________________________________ Číslo: 1Spr 116/17-OÚ O z n á m e n i e o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta Predseda Špecializovaného trestného súdu v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe) a podľa ustanovenia § 2 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom vyhlasuje v ý b e r na obsadenie dvoch voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný referent – asistent senátu Názov a sídlo služobného úradu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok Miesto výkonu práce: - jedno voľné štátnozamestnanecké miesto Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok - jedno voľné štátnozamestnanecké miesto pracovisko Banská Bystrica, Skuteckého 10 Druh štátnej služby: stála štátna služba Obsadzovaná funkcia: hlavný referent – asistent senátu Odbor štátnej služby: 2.06 justícia Opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: Špecializovaná činnosť spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkon súdnictva v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa rozvrhu práce. Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) zákona o štátnej službe: - dosiahnutie veku 18 rokov - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu - bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace - ovládanie štátneho jazyka Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: - zdravotná spôsobilosť na výkon štátnej služby - na obsadzované štátnozamestnanecké miesto bude potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane osobných údajov Ďalšie požadované schopnosti: Ovládanie práce s počítačom, odborná spôsobilosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, ovládanie strojopisu, odborná spôsobilosť v písomnom prejave z gramatiky slovenského jazyka, samostatnosť, flexibilita, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu. Zoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o zaradenie do výberu (žiadame uviesť aj telefonický kontakt, e-mailovú adresu a miesto výkonu práce), - profesijný štruktúrovaný životopis, - kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, - písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, - písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, - písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, - ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých daňových povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých odvodových povinností, - písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise, - súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením jeho osobných údajov na účely výberu podľa § 4 ods.3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Forma a obsah výberu: Výber pozostáva z: 1. Písomnej časti, ktorú tvorí overenie administratívno-technických schopností uchádzača, overenie odbornej spôsobilosti v písomnom prejave z gramatiky slovenského jazyka. 2. Ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie pre výkon činnosti na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a z odpovedí na otázky členov výberovej komisie. Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 26.05.2017(vrátane). Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok alebo osobne doručiť do podateľne súdu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni súdu. Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať. Žiadosť o zaradenie do výberu možno podať aj elektronicky na adresu elena.krajcovicova@justice.sk najneskôr do 26.05.2017(vrátane). Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky, je povinný doručiť ju súdu aj písomne spolu so všetkými požadovanými dokladmi najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Termín uskutočnenia výberu: Výber sa uskutoční dňa 14.06.2017 so začiatkom o 10:00 hod., na Špecializovanom trestnom súde, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok. Špecializovaný trestný súd pozve uchádzačov, ktorí budú spĺňať predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby, na výber najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. Pozvánky budú uchádzačom doručované elektronicky na nimi uvedenú mailovú adresu. Ďalšie informácie na telefónnom čísle 033/8895142. V Pezinku, 09.05.2017 JUDr. Michal Truban predseda Špecializovaného trestného súdu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009