Predvolanie odsúdeného na verejné zasadnutie
Pridané: 30.08.2016

Trestná vec Sp. zn.: BB- 4T 33/2011 proti odsúdenému Vladimír Lukáč pre trestný čin podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona Predvolanie odsúdeného na verejné zasadnutie Verejné zasadnutie za účelom rozhodnutia o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia s probačným dohľadom osvedčil podľa § 52 ods. 1 Trestného zákona bude dňa 27. septembra 2016 o 09.15 h na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, ul. Skuteckého 10, pojednávacia miestnosť č. 208 Poučenie: Vaša prítomnosť na verejnom zasadnutí je nevyhnutná, pretože súd vykoná Váš výsluch. Podľa § 293 ods. 4 Trestného poriadku verejné zasadnutie sa môže vykonať v neprítomnosti obvineného, ak nie je možné doručiť mu predvolanie na verejné zasadnutie a z toho dôvodu ustanovený obhajca bol o verejnom zasadnutí riadne upovedomený. Podľa § 293 ods. 5 Trestného poriadku verejné zasadnutie sa vykoná v neprítomnosti obvineného aj vtedy, ak mu upovedomenie o verejnom zasadnutí bolo riadne a včas doručené a bol poučený o možnosti konania verejného zasadnutia bez jeho prítomnosti alebo za podmienok uvedených v § 292 ods. 5. Podľa § 293 ods. 6 Trestného poriadku verejné zasadnutie v neprítomnosti obvineného nemožno konať, ak je obvinený vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody alebo ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšuje desať rokov. Podľa § 293 ods. 8 Trestného poriadku, ak obvinený hodnoverným spôsobom ospravedlní svoju neúčasť na verejnom zasadnutí a súčasne písomne požiada súd, aby sa verejné zasadnutie uskutočnilo za jeho prítomnosti, súd odročí verejné zasadnutie a určí deň, čas a miesto ďalšieho verejného zasadnutia. Podľa § 293 ods. 9 Trestného poriadku, v prípadoch povinnej obhajoby nemožno konať verejné zasadnutie bez prítomnosti obhajcu. Ospravedlnenie a žiadosť podľa odseku 7 môže predniesť aj obhajca obvineného, ak je na to osobitne splnomocnený. Podľa § 294 ods. 1 Trestného poriadku ustanovenie § 293 sa použije primerane, ak ide o osobu, ktorá svojím návrhom dala na verejné zasadnutie podnet, alebo o osobu, ktorá môže byť priamo dotknutá rozhodnutím. Podľa § 294 ods. 2 Trestného poriadku o konaní verejného zasadnutia v neprítomnosti ďalších osôb, ktoré boli na verejné zasadnutie predvolané alebo boli o ňom upovedomené, rozhodne súd uznesením. Podľa § 120 ods. 1 Trestného poriadku, ak sa obvinený, ktorý bol riadne a včas predvolaný na výsluch, alebo iný úkon, bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví, možno ho na tento úkon predviesť. Na to, ako aj na ďalšie následky nedostavenia sa, musí byť obvinený v predvolaní upozornený. Podľa § 120 ods. 2 Trestného poriadku v prípade ospravedlnenej neúčasti obvineného na úkone orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu zo zdravotných dôvodov je obvinený povinný predložiť vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na úkone, na ktorý bol predvolaný, bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu alebo z dôvodu nebezpečenstva rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Podľa § 120 ods. 3 Trestného poriadku, obvinený môže byť predvedený aj bez predchádzajúceho predvolania, ak je to potrebné na úspešné vykonanie úkonu, najmä ak sa skrýva, nemá trvalé bydlisko, ak mu nie je možné doručiť predvolanie na adrese, ktorú uviedol. Podľa § 70 ods. 1 Trestného poriadku, kto napriek prechádzajúcemu napomenutiu ruší konanie, alebo kto sa voči súdu, prokurátorovi, alebo policajtovi správa urážlivo, alebo kto bez dostatočného ospravedlnenia neposlúchne príkaz, alebo nevyhovie výzve, alebo predvolaniu, podľa tohto zákona, toho môže sudca a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt potrestať poriadkovou pokutou do 1.650,- €; ak ide o právnickú osobu, až do 16.590,- €. Na možnosť uloženia poriadkovej pokuty musia byť dotknuté osoby vopred upozornené. Podľa § 554 ods. 1 Trestného poriadku ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie alebo verejné zasadanie sa muselo odročiť, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu alebo s novým hlavným pojednávaním alebo verejným zasadnutím, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. O tom musia byť obvinený, svedok a ostatné osoby poučení. Keď ste zamestnaný(-á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste upovedomený (-á). Doneste si so sebou toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz. V Banskej Bystrici dňa 24.08.2016. Zdenka Cabanová samosudkyňa Za správnosť vyhotovenia: Bc. Zuzana Struhárová Príloha č. 1 Predvolania obvineného – obžalovaného ods. Vladimír Lukáč PRE OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA! Osoba, ktorá sa k Vám dostavila na ošetrenie a predložila Vám toto tlačivo, je predvolaná na hlavné pojednávanie (verejné zasadnutie) na Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica na deň 27. septembra 2016 o 9.15 h v procesnom postavení obvineného. Hlavné pojednávanie (verejné zasadnutie) v neprítomnosti obvineného možno vykonať len v zákonom vymedzených prípadoch. Nemožno ho vykonať, ak obvinený trvá na účasti na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí) a pre ochorenie sa na hlavné pojednávanie (verejné zasadnutie) nedostaví. Neúčasť zo zdravotných dôvodov môže ospravedlniť len z dôvodov ochorenia, ktoré je takého charakteru, že bráni v jeho riadnej účasti a výsluchu na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí). Z vyššie uvedených dôvodov, aby nedošlo k neodôvodnenej neúčasti obvineného na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí) a tým k zmareniu hlavného pojednávania (verejného zasadnutia), Vás v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 Trestného poriadku vyzývam, aby ste na tomto tlačive uviedli: 1. či Vami zistené ochorenie obvineného je takého charakteru, že bráni jeho účasti na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí) súdu v ktorýkoľvek vytýčený deň uvedený v prvom odseku tejto prílohy, 2. či Vami zistené ochorenie je možné liečiť aj v rámci pobytu v štandardnom nemocničnom zariadení Slovenskej republiky, ktoré prípadne súd môže nariadiť po vykonanom dokazovaní, 3. konkrétny časový údaj vzťahujúci sa na presné určenie dĺžky doby dočasnej práceneschopnosti a diagnózy ochorenia u ošetrovanej osoby za posledných 24 mesiacov výpisom zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti), 4. zdravotnú poisťovňu, ktorej bol zaslaný príslušný diel potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti u ošetrovanej osoby za posledných 24 mesiacov. V prípade, že Vami zistené ochorenie u obvineného je takého charakteru, že bráni účasti na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí) súdu v ktorýkoľvek deň hlavného pojednávania (verejného zasadnutia), ihneď túto skutočnosť oznámte Špecializovanému trestnému súdu, pracovisko Banská Bystrica, telefonicky na telefónnom čísle 048 / 88 65 180. Upozorňujem Vás, že neuposlúchnutie tejto výzvy môžete byť potrestaný poriadkovou pokutou až do výšky 1.650 €, ďalej na to, že Vami uvádzané údaje pod bodom 4 môžu byť predmetom overenia v centrálnej databáze príslušnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, ako aj na tú skutočnosť, že Vami uvedené údaje môžu byť v lehote 24 hodín predmetom znaleckého skúmania, príp. kontrolnej činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pre potreby ďalšieho konania si vyhotovte kópiu tohto tlačiva. Zdenka Cabanová samosudkyňa Za správnosť vyhotovenia: Bc. Zuzana Struhárová Vyjadrenie ošetrujúceho lekára: k bodu 1....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... k bodu 2....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... k bodu 3....................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... k bodu 4....................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009