Vyhlásenie výberového konania na miesto sudcu Špecializovaného trestného súdu
Pridané: 27.07.2016

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 PEZINOK _______ _____________________________________________________ Číslo: 1Spr 154/16-OÚ Predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v zmysle ust. § 28 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a na základe určenia jedného voľného miesta sudcu pre Špecializovaný trestný súd v Pezinku podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky, č. 38945/2016/42 zo dňa 30. Júna 2016, v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie 1 (jedného) voľného miesta sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. I. Okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní a zoznam predkladaných dokladov 1. Výberového konania sa môže zúčastniť občan, ktorý: a) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, b) má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu, c) je bezúhonný (bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov, ktorý vyžiada Špecializovaný trestný súd), d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, e) zložil odbornú justičnú skúšku, f) vykonával právnickú prax po dobu najmenej 10 rokov (§ 11 ods. 3 zákona), g) najneskôr v posledný deň výberového konania dosiahne vek aspoň 30 rokov, h) udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom, ak sa vo výberovom konaní umiestni ako prvý, druhý a tretí v poradí, i) absolvoval prípravné vzdelávanie v Justičnej akadémii Slovenskej republiky zamerané na osvojenie si zručností potrebných na výkon funkcie sudcu; podmienka prípravného vzdelávania sa nevzťahuje na osobu, ktorá vykonáva alebo vykonávala funkciu justičného čakateľa alebo vyššieho súdneho úradníka aspoň jeden rok (§ 28 ods. 2 zákona). 1.2 Výberového konania sa nemôže zúčastniť a) občan, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného v ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona, b) občan, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora. 1.3 Zoznam predkladaných dokladov a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) profesijný životopis, c) motivačný list, d) vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb (§ 116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva alebo členmi výberovej komisie (predložiť aj negatívne vyhlásenie), e) úradne osvedčenú kópiu dokladu totožnosti, f) súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov (rodné priezvisko, meno, terajšie priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia v SR alebo štát narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, číslo občianskeho preukazu, priezvisko otca, meno otca, rodné priezvisko matky, meno matky, priezvisko matky, g) doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčenú kópiu; ak uchádzač absolvoval vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni predloží aj doklad o získaní vzdelania z prvého stupňa alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, ak uchádzač absolvoval rigoróznu skúšku predloží aj doklad o vykonaní rigoróznej skúšky alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, h) osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku (§ 5 ods. 3 zákona), alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo ich úradne osvedčená kópia, i) pracovné posudky zamestnávateľov; ak je uchádzač advokát alebo notár, aj stanovisko príslušnej komory, j) potvrdenie o výkone právnickej praxe, k) potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých odvodových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, l) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu, m) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, n) čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nevykonáva žiadnu činnosť, ani neudržiava vzťahy s osobami, ktoré by mohli spochybniť jeho morálnu bezúhonnosť, že nie je voči nemu vedené žiadne priestupkové konanie, trestné stíhanie a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli vzbudzovať odôvodnené pochybnosti o jeho morálnej spôsobilosti uchádzať sa o funkciu sudcu, o) písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom, ak sa vo výberovom konaní umiestni ako prvý, druhý a tretí v poradí, p) informáciu, či uchádzač má platné psychologické posúdenie, ktoré odovzdá výberovej komisii, q) označenie cudzieho jazyka (anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu, r) kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a e-mailová adresa, s) potvrdenie vydané Justičnou akadémiou Slovenskej republiky o absolvovaní prípravného vzdelávania zamerané na osvojenie si zručností potrebných na výkon funkcie sudcu alebo potvrdenie príslušného súdu o výkone funkcie justičného čakateľa alebo vyššieho súdneho úradníka. 2. Výberového konania sa môže zúčastniť sudca, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej desať rokov (§ 14 ods. 2 zákona). 2.1 Zoznam predkladaných dokladov sudcom a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) profesijný životopis, c) motivačný list, d) vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb (116 Občianskeho zákonníka), ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, ministerstva vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo členmi výberovej komisie (predložiť aj negatívnej vyhlásenie), e) potvrdenie osobného úradu o výkone právnickej praxe, f) kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa, g) označenie cudzieho jazyka (anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu. 3. V zmysle § 28 ods. 6 a 7 zákona je predseda Špecializovaného trestného súdu povinný zverejniť všetky žiadosti o zaradenie do výberového konania, profesijné životopisy uchádzačov, ich motivačné listy a vyhlásenia na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. II. Priebeh výberového konania Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, ktorý je treba požadovať s prihliadnutím na stupeň súdu, na ktorom sa uskutočňuje výberové konanie, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka uchádzača. 1. Uchádzač, ktorý nie je sudcom, absolvuje výberové konanie, ktoré pozostáva 1.1 Z písomnej časti, ktorú tvorí: a) Prípadová štúdia, obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov. b) Písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka. Pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník. c) Písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí, kde uchádzač vypracuje jedno rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno rozhodnutie z oblasti civilného práva. Pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných predpisov. 1.2 Z psychologického posúdenia, účelom, ktorého je overiť osobnostné predpoklady uchádzača na výkon funkcie sudcu. Psychologické posúdenie sa vykonáva aplikáciou psychodiagnostických metód schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode so psychológmi. Závery psychologického posúdenia sa považujú za platné, ak v deň začatia výberového konania neuplynulo viac ako dvanásť mesiacov od dátumu vykonania psychologického posúdenia. Počas doby platnosti záverov psychologického posúdenia sa ďalšie psychologické posúdenie nevykonáva; uchádzač predloží výberovej komisii platné závery psychologického posúdenia. 1.3 Z ústnej časti, ktorá pozostáva: a) z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie sudcu, b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním. 2. Uchádzač, ktorý je sudcom sa vo výberovom konaní 2.1 zúčastňuje len prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a ústnej časti výberového konania, ak je výsledkom bezprostredne predchádzajúceho hodnotenia sudcu podľa § 27a ods. 1 písm. b) zákona výrok „výborný“, 2.2 ak je výrok hodnotenia sudcu podľa § 27a ods. 1 písm. b) zákona „dobrý“ alebo „nevyhovujúci“ sudca absolvuje výberové konanie podľa bodu 1 (§ 27g zákona). III. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a predkladaných dokladov Písomné žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova č. 5/A, 902 01 Pezinok alebo osobne do podateľne súdu v termíne do 30 dní od zverejnenia vyhlásenia výberového konania na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Obálku prosíme označiť „VK/1S neotvárať.“ IV. Termín výberového konania Termín a miesto výberového konania a zoznam členov výberovej komisie budú zverejnené na webovom sídle ministerstva predsedom Špecializovaného trestného súdu v súlade s ustanovením § 28 ods. 6 zák. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V Pezinku, dňa 26.07.2016
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009