Dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho systému
Pridané: 15.06.2016

ŠprclRtlzovRtvÝ tnrstruÝ sÚo. suvorovova č.s/A 902 01 PEzlNoK číslo: Spr 3/16 - 2 PT Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podla 5 1"I7 zákonač.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov L. Fredmet zákazky ,, Dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho systénru na ochranu chráneného priestoru kategórie oÓvenruÉ a servisná činnosť" 2. ldentifikácia verejného obstarávatela (dalej,,Vo") Názov organizácie: Špecializovaný trestný súd Sídlo organizácie: Suvorovova 5/A, P.o.BoxL17,902 01 Pezinok Zastúpený: JUDr. Michal Truban, predseda súciu Kontaktná osoba: lng. Marián Klokner, riaditelsprávy súdu e-ma il: ma ria n. klo kner@ iustice.sk son_o r*.nová, správa majetku e-mail: s!-rc&qbe-0pJq@_ju5ÍI€.9! tČo: 307 961 130 DlČ: 2o2.L9oa342 -l-el: 033/88 95 L4A,0905 901 667 3. Opís predmetu zákazky Predmetoln zákazky je dodávka, montáž a servisná činnosť na clektrický zabezpečovací systénr (dalej lerr ,,EZs"I pre zabezpečenie priestorovej ochrany jedného chráneného priestoru (dalej len ,,CHP") triedy ll, kategórie ,,dóverné", v rozsahu: a) bezpečnostné posúdenie CHP v nadváznosti na objel
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009