Vyhlásenie výberu na obsadenie funkcie odborný radca-rozpočtár/účtovník
Pridané: 26.04.2016

@ Špnc IALtzovAI{Ý :nntr STnIY SUB Suvorovova 5lL,P.O.BOX 117, 902 01 PEZINOK V Pezinku cfuia Čís1o: iSpr 27.04.2016 lszts,s-oÚ ozná mcnle lásení beru na obsadenie v ln ého štátnozamestnaneckóho !qi!q]La Predsec1a Špecializovaného trestrrého sitdu v znrysie zákona č. 4OOl2009 Z. z o štátnej sluŽbe a o Zmene a doplnerrí rriektorých zákonov v znení rreskoršíclr predpisov (dalej lcn ,,zákono štátnej slrrŽbe) a poclfa rtstanovenia $ 2 ods 1 Vyhlášky MS SR č. 43012009 Z z, ktorou sa ustanovujú podiobnosti o obsacizovaní volnýcir štátlrozamesttratreckýclr tniest na sťrc1och výberovýrrr konanítrr a výberonr vylr1asrrje výber na obsadenie iedného volného štáúnozamestnaneckého miesta vo Íunkcii odborný radca * r ozp očtárlúčtovnílr Názov a sícllo služobného úradu: Špecializovaný trestný sťlcl, Suvorovova č 5l^,902 0I Pezinok Druh štátnei služby: stála štátrra s1užba o b s a dzovaná funkcia : o dborný radca - r ozp oč:tátlúčtovrrík odbor štátnei služby: 2.06 justícia opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: c SamoStatné uceletré oclborrré čintrosti, riadenie, koorclinovanie a usrrrerňovanie aktilít na ilsektr vedenia rozpočttt, o samostatné oc1borrré činrrosti na ťtsektl vedenia ťrčtovrríctva. Platové zaradenie: 7. platovátrieda podfa záI
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009