Výzva na predloženie ponuky-"Zastrešenie nad vchodom do budovy súdu"
Pridané: 14.03.2016

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- Číslo: Spr 3/16-PT-1 Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Predmet zákazky „ Zastrešenie nad vchodom do budovy súdu “ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Špecializovaný trestný súd Sídlo organizácie: Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok Zastúpený: JUDr. Michal Truban, predseda súdu Kontaktná osoba: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu e-mail: marian.klokner@justice.sk Soňa Kubeňová, správa majetku e-mail: sona.kubenova@justice.sk IČO: 307 961 130 DIČ: 2021900342 Tel: 033/ 88 95 140, 0905 901 667 3. Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je dodávka a montáž markízy na zastrešenie vchodu budovy súdu: - rozmer: hĺbka cca 200cm a šírka 400cm - materiál držiaka: extrudovaný hliník - materiál zastrešenia: polykarbonátové odolávajúce UV žiareniu, mrazuvzdorné a stálofarebné Montáž je na zateplenej fasáde budovy o hrúbke zateplenia 10cm. Zastrešenie je požadované bez oporných stĺpov, t.j. len na držiakoch osadených do fasády budovy. 4. Miesto dodania predmetu zákazky: Špecializovaný trestný súd Suvorovova 5/A 902 01 Pezinok 5. Termín dodania predmetu zákazky: Termín dodania predmetu zákazky marec 2016 v závislosti od poveternostných podmienok. 6. Lehota na predloženie cenovej ponuky: Obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku do 22. marca 2016 do 12.30 hod. na e-mailovú adresu Špecializovaného trestného súdu, sona.kubenova@justice.sk 7. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách s DPH, ktorá musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky. 8. Rozsah cenovej ponuky: Obstarávateľ požaduje v cenovej ponuke predložiť: - doklad o oprávnení podnikať, - návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 9. Obhliadka miesta plnenia: Ak informácie na vypracovanie tejto ponuky nie sú dostačujúce, je možné vykonať obhliadku predmetu zákazky kedykoľvek v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hod po telefonickej dohode. Kontaktné osoby k realizácii zákazky: Ing. Marián Klokner - 033/ 88 95 140, mobil: 0905 901 667 Mgr. Stanislav Škoda - 033/88 95 255 10. Podmienky financovania: Obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať bezhotovostne po realizácii prác. 11. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): Hlavný slovník: 45.26.00.00-7 zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce 45.26.11.00-5 montáž strešných konštrukcií 12. NUTS kód: SKO1 Bratislavský kraj 13. Náklady na ponuku: Všetky náklady na vypracovanie ponuky znáša uchádzač. 14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou nasledujúci deň po vyhodnotení ponúk. 15. Odstúpenie od súťaže: Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od súťaže, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlasovala. Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií Ing. Marián KLOKNER riaditeľ správy súdu Príloha č.1 Spr 3/16-PT-1 Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: DIČ: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponúkaná cena v členení: predmet zákazky cena bez DPH DPH cena spolu s DPH Dodávka a montáž zastrešenia nad vchodom do budovy súdu Poznámka: 1. Cenu určiť v mene euro. 2. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. 3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH Dátum: ....................... ............................................................... podpis štatutárneho orgánu uchádzača
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009