Predvolanie obž.R.Niguta na HP
Pridané: 10.08.2015

Trestná vec Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte číslo konania: BB-4T/29/2015 proti obžalovanému Róbertovi NIGUTOVI, pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. a) Trestného zákona, v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného zákona, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 1 Trestného zákona a zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 295 ods. 1 písm. a) Trestného zákona Predvolanie obžalovaného na hlavné pojednávanie Hlavné pojednávanie o obžalobe, ktorá Vám už bola zaslaná, bude dňa 16. a 17. septembra 2015 o 09.00 hod. na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, ul. Skuteckého 10, pojednávacia miestnosť č. dv. 208. Vaša prítomnosť na hlavnom pojednávaní je nevyhnutná. Ak sa neustanovíte bez dostatočného ospravedlnenia, môžete byť predvedený(-á) (§ 120 ods. 1 Trestného poriadku) a potrestaný(-á) pokutou až do výšky 1.650,- € (§ 70 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku). Podľa § 263 ods. 1, 2 Trestného poriadku namiesto výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní možno čítať zápisnicu o jeho výpovedi alebo jej podstatnú časť, ak s tým súhlasí prokurátor a obžalovaný a súd nepovažuje osobný výsluch za potrebný. Súhlas obžalovaného nie je potrebný, ak sa výslovne vyjadril, že sa na hlavnom pojednávaní nezúčastní, alebo výslovne požiadal, aby sa hlavné pojednávanie konalo v jeho neprítomnosti, alebo ak sa na hlavné pojednávanie napriek riadnemu predvolaniu bez ospravedlnenia nedostavil, alebo sa bez vážneho dôvodu vzdialil z pojednávacej siene. V uvedených prípadoch stačí súhlas prokurátora. Podľa § 554 ods. 1 Trestného poriadku ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie alebo verejné zasadanie sa muselo odročiť, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu alebo s novým hlavným pojednávaním alebo verejným zasadnutím, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone zúčastnila, ak nemá nárok na náhradu nákladov štátom. Keď ste zamestnaný(-á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(-á). Doneste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz. V prípade ochorenia: 1. Podľa § 3 ods. 1 Trestného poriadku Vás vyzývam, aby ste v prípade návštevy ošetrujúceho lekára, dôsledkom, ktorej by mohlo byť vstavenie dočasnej práceneschopnosti, ktorá by sa vzťahovala na ktorýkoľvek deň vyššie uvedeného nariadeného hlavného pojednávania (verejného zasadnutia), predložili ošetrujúcemu lekárovi prílohu č. 1 tohto predvolania. 2. V prípade uznania a vystavenia potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti, ktorá bude takého charakteru, že Vám bude brániť podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára účasti na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí), v ktorýkoľvek deň vyššie uvedeného hlavného pojednávania (verejného zasadnutia), zašlite najneskôr v deň vystavenia dočasnej práceneschopnosti podpísaného súdu fotokópiu príslušného dielu o dočasnej práceneschopnosti spolu s vyplnenou prílohou č. 1 od ošetrujúceho lekára. 3. Upozorňujem Vás na to, že v prípade nevyhovenia tejto výzve v stanovenom rozsahu môžete byť potrestaný poriadkovou pokutou až do výšky 1.650 Є. V Banskej Bystrici, dňa 10. augusta 2015 JUDr. Roman Púchovský predseda senátu Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte číslo konania: BB-4T/29/2015 Príloha č. 1 Predvolania obvineného – obžalovaného PRE OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA! Osoba, ktorá sa k Vám dostavila na ošetrenie a predložila Vám toto tlačivo, je predvolaná na hlavné pojednávanie (verejné zasadnutie) na Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, dňa 16. a 17. septembra 2015 o 09.00 hod., v procesnom postavení obžalovaného. Hlavné pojednávanie (verejné zasadnutie) v neprítomnosti obvineného možno vykonať len v zákonom vymedzených prípadoch. Nemožno ho vykonať, ak obvinený trvá na účasti na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí) a pre ochorenie sa na hlavné pojednávanie (verejné zasadnutie) nedostaví. Neúčasť zo zdravotných dôvodov môže ospravedlniť len z dôvodov ochorenia, ktoré je takého charakteru, že bráni v jeho riadnej účasti a výsluchu na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí). Z vyššie uvedených dôvodov, aby nedošlo k neodôvodnenej neúčasti obvineného na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí) a tým k zmareniu hlavného pojednávania (verejného zasadnutia), Vás v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 Trestného poriadku vyzývam, aby ste na tomto tlačive uviedli: 1. či Vami zistené ochorenie obvineného je takého charakteru, že bráni jeho účasti na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí) súdu v ktorýkoľvek vytýčený deň uvedený v prvom odseku tejto prílohy, 2. či Vami zistené ochorenie je možné liečiť aj v rámci pobytu v štandardnom nemocničnom zariadení Slovenskej republiky, ktoré prípadne súd môže nariadiť po vykonanom dokazovaní, 3. konkrétny časový údaj vzťahujúci sa na presné určenie dĺžky doby dočasnej práceneschopnosti a diagnózy ochorenia u ošetrovanej osoby za posledných 24 mesiacov výpisom zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti), 4. zdravotnú poisťovňu, ktorej bol zaslaný príslušný diel potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti u ošetrovanej osoby za posledných 24 mesiacov. V prípade, že Vami zistené ochorenie u obvineného je takého charakteru, že bráni účasti na hlavnom pojednávaní (verejnom zasadnutí) súdu v ktorýkoľvek deň hlavného pojednávania (verejného zasadnutia), ihneď túto skutočnosť oznámte Špecializovanému trestnému súdu v Banskej Bystrici, telefonicky na telefónnom čísle 048/ 47 139 11. V súvislosti s realizáciou tejto výzvy máte nárok na úhradu preukázaných vecných nákladov, ktorých náhradu si môžete uplatniť na Špeciálnom súde v Pezinku k vyššie uvedenej spisovej značke (§ 3 ods. 1 Trestného poriadku). Tlačivo na uplatnenie preukázaných vecných nákladov v súvislosti s výzvou – príloha č. 2 predvolania obvineného. Upozorňujem Vás, že neuposlúchnutie tejto výzvy môžete byť potrestaný poriadkovou pokutou až do výšky 1.650 €, ďalej na to, že Vami uvádzané údaje pod bodom 4 môžu byť predmetom overenia v centrálnej databáze príslušnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, ako aj na tú skutočnosť, že Vami uvedené údaje môžu byť v lehote 24 hodín predmetom znaleckého skúmania, príp. kontrolnej činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pre potreby ďalšieho konania si vyhotovte kópiu tohto tlačiva. JUDr. Roman Púchovský predseda senátu Vyjadrenie ošetrujúceho lekára: k bodu 1....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... k bodu 2....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... k bodu 3....................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... k bodu 4....................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009