Záznam z obhliadky
Pridané: 05.05.2015

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝSÚD, Suvorovova c.SI A, 90201 PEZINOK Spr 3/15-1 Záznamz obhliadky Predmet obhliadkv: obhliadka sa týka zákazkyII Stavebné úpravy suterénu - vybudovanie eskortných miestností II v zmysle výzvy na predloženie ponuky c. Spr 3/15-1 zo dna 15.04.2015 Miesto konania: Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica,Skuteckého ul. 10,97487 suterénne priestory súdu Dátum konania: 28.04.2015 v case od 10 oohod do 11 30hod Úcastníci: podla priloženej prezencnej listiny Priebeh obhliadkv: 1. Obhliadka miesta plnenia sa uskutocnila z dôvodu upresnenia detailov pre zhotovenie predmetu zákazky a prípadnému doplnujúcemu vysvetleniu skutocností uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky tak, aby záujemcovia mohli predložit správne nadefinovanie ponuky. 2. Naúvod obstarávater upozornil zúcastnených záujemcov: na adresu podávania ponúk a ich úplnost režimové opatrenia, dodržanie termínov v súlade s výzvou na prednostné vyhotovenie deliacej mreže podra bodu 3.4.5 zmena rozmerov ciel v bode 3.4.1, na šírku 1,5m, híbku 1,5m, výšku 2,3m zmenu rozmerov lavice v bode 3.5.2 a to v dížke podra reálnych podmienok dôsledné vypracovanie cenových ponúk tak, aby nedochádzalo k navyšovaniu ceny pocas prác na dodržiavanie bezpecnosti práce pri zváracských prácach a na skutocnost, že vybraný uchádzac bude :",0 podpise zmluvypreškolený o bezpecnosti pri práci obstarávaterom na skutocnost, že na konštrukciách ciel vrátane ich uchytenia nesmú byt ostré hrany 3. Následne bol záujemcovom umožnený náhrad na súcasnú eskortnú miestnost v budove. 4. Nasledovala obhliadka v suterénnych priestoroch, kde boli konkrétne so záujemcami prerokované jednot:!vé body opisu predmetu zákazky, na doplnujúce otázky im bolo zodpovedané zo strany obstarávatera aj zo strany ÚWa ÚVTOSBanská Bystrica. 5. Zo strany obstarávatera bude záujemcom umožnené v prípade potreby opakovane si prezriet miesto plnenia na poskytnuté telefónne císlo na Ing.Jána Lavríka. 6. Záujemcovia boli informovaní o tom, že pokiar k takejto situácii dôjde, budú o tejto skutocnosti informovaní aj ostatní záujemcovia. Záver: Obstarávater na záver oslovil uchádzacov s otázkou, ci predložený opis predmetu zákazky a vysvei~enia podané na obhliadke sú dostacujúce pre vypracovanie cenovej ponuky, ci pri realizácii prác môže vznikr.:;f predpoklad prác naviac oproti výzve a ci termín realizácie je dostatocný. Záujemcovia zhodne uviedli, že opis, obhliadka a termín realizácie je postacujúci a reálny. Tento záznam je neoddeliternou súcastou dokumentácie o verejnom obstarávaní k tejto zákazke. Príloha: Prezencná listina Zapísal:Ing.Ján lavrík, Sona KUbenov~ k V Banskej Bystrici 28.04.2015
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009