ZoD - obchodné podmienky
Pridané: 15.04.2015

Príloha č. 3 Zmluva o dielo na stavebné úpravy suterénu - vybudovanie eskortných miestností č. ......... uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania zákazky podľa § 9 ods. 9 v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Názov organizácie: Špecializovaný trestný súd IČO: 307 96 130 Sídlo organizácie: Suvorovova 5/A 902 01 Pezinok Zastúpený: JUDr. Oldřich Kozlík, predseda súdu Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000185131/8180 Telefón: 421-033-69 03 146 Fax: 421-033-69 03 274 E-mail: (ďalej len „objednávateľ“) Zriadený zákonom č. 291/2009 Z.z. o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Názov zhotoviteľa: IČO: Sídlo zhotoviteľa: Zastúpený: Bankové spojenie: Číslo účtu: Telefón: Fax: Email: Zapísaný v obchodnom registri............................... (ďalej len „zhotoviteľ“). II. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „stavebné úpravy suterénu-vybudovanie eskortných miestností“ (ďalej len „dielo“) odbornou organizáciou, za ktorú sa zhotoviteľ vyhlasuje, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a jej prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu: a) podmienok uvedených v tejto zmluve, b) príloh k zmluve: • príloha č.1 - výzva na predloženie ponuky • príloha č.2 – cenová ponuka s cenovým rozpisom • príloha č.3 – zápis z obhliadky c) platných legislatívnych noriem súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy. 3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou. III. Miesto plnenia 1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je budova Špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica, Skuteckého 10, Banská Bystrica. IV. Termín vykonania diela a podmienky realizovania 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote do 45 dní od účinnosti zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 2-och kalendárnych dní od účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 2. Z dôvodu ochrany ostatných priestorov súdu sa zhotoviteľ zaväzuje pri realizácii diela prednostnet.j. ako prvý úkon oddeliť atypickou mrežou prietory určené na eskortné cely od ostatných priestorov súdu ( viď bod 3.4.5 výzvy ). 3. Práce je možné vykonávať každý deň, po dohode s objednávateľom aj počas soboty a nedele. 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať režimové opatrenia pri realizácii diela určené na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky súdu počas realizácie diela a to najmä: • predložiť zoznam zamestnancov zhotoviteľa, ktorí budú realizovať dielo a príchod a odchod do budovy súdu zapisovať do určenej evidencie, • rešpektovať pokyny príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže k zabezpečeniu nerušeného priebehu súdnych pojednávaní, • rešpektovať ďalšie prípadné pokyny oprávneného zástupcu objednávateľa, ktoré môžu vyplynúť zo zabezpečenia potrieb súdu, • dovoz materiálu a odvoz sutín je v pracovných dňoch možný len do 07.00 hod. a od 16.00 hod., v sobotu a nedeľu neobmedzene. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonávania kontrol určených režimových opatrení (nejedná sa o kontrolný deň). 6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. 7. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu zmluvy o viac ako 15 kalendárnych dní . Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. 8. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, objednávateľ bude povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy protokolárne prevziať. V. Cena diela Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v mene Euro v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vo výške : Cena diela bez DPH............ € DPH 20%............................. € Cena diela s DPH ............... € /slovom: ....................................... Eur/ 1. Dohodnutá cena diela je stanovená v súlade s výsledkom obstarávania zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odsúhlaseným cenovým rozpisom, v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa, uvedených vo výzve na predloženie ponuky na obstaranie predmetu zákazky zo dňa.............a cenovou ponukou zhotoviteľa........... Cenový rozpis je súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.2. 2. Pri prípadnej nevyhnutnej úprave zmluvy sa bude postupovať nasledovne: všetky návrhy na zmeny a naviac práce, ktoré sa prípadne pri realizácii diela vyskytnú, je zhotoviteľ povinný písomne zdôvodniť a predložiť neodkladne objednávateľovi. Písomné zdôvodnenie bude po odsúhlasení objednavateľom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Zmeny na diele je možne realizovať až po podpisani dodatku ku zmluve. 3. Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa pri vykonávaní diela a ostatných nákladov podľa rozsahu zadefinovanom vo výzve na predloženie ponuky. 4. Objednávateľ má právo rozšíriť, alebo zúžiť rozsah diela, či požadovať od zhotoviteľa zmeny, ktoré môžu byť podľa názoru objednávateľa nevyhnutné a za týmto účelom má právo vydať zhotoviteľovi písomný pokyn. V prípade, ak rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela bude mať za následok zmenu ceny, táto sa upraví podľa ustanovení tejto zmluvy. VI. Platobné podmienky 1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry vystavovanej zhotoviteľom, po ukončení prác a splnení podmienok tejto zmluvy, po pridelení finančných prostriedkov z MS SR, v lehote do 15 dní. 2. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela až po jeho riadnom ukončení a podpísaní preberacieho a odovzdávajúceho protokolu. Objednávateľ na predmet zmluvy neposkytuje preddavok. 3. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude rozpis vykonaných prác, protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, súčasťou ktorého bude revízna správa k elektroinštalacie v dotknutých priestorov a prípadné certifikáty použitých materiálov. 4. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude stanovená ocenením po vzajomnej dohode zmluvných strán. VII. Základné podmienky vykonávania diela 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a protipožiarnu ochranu. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne po podpísaní zmluvy o dielo písomne oznámiť objednávateľovi stavbyvedúceho. 3. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať zásady slušného správania vo vzťahu k užívateľom budovy, kde sa bude predmet diela realizovať. 4. Objednávateľ môže organizovať kontrolné dni na stavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne ak je zhotoviteľom), ktorý sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 2 pracovných dní od doručenia stavbyvedúci (resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne ak je zhotoviteľom) nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní poverený zamestnanec objednávateľa. 5. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa požiadaviek objednavateľa s dodržaním platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 6. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s podmienkami všeobecne platných predpisov o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov. 7. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi je povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. 8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude práce vykonávať za plnej prevádzky súdu, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a tomu prispôsobiť realizáciu diela. 9. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa veci, na ktorej sa má vykonať pracovný úkon, alebo miesta, kde sa má dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela zhotoviteľ je oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť. 10. Zhotoviteľ si zodpovedá za svoje pracovné nástroje a až do odovzdania a prevzatia diela znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. 11. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na vady v požiadavkách objednávateľa, ktoré zistil pred začatím prác a v ich priebehu. 12. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a tak, aby svojou činnosťou nespôsobil objednávateľovi škodu. V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu spôsobenú objednávateľovi v plnom rozsahu. 13. Poverenými osobami objednávateľa oprávnenými vykonávať kontrolu plnenia predmetu zmluvy a vykonávať zápisy do stavebného denníka sú: Ing. Ján Lavrík a Ing. Marián Klokner. VIII. Stavenisko 1. V prípade požiadavky zhotoviteľa, poskytne objednávateľ zhotoviteľovi uzamykateľný priestor na uloženie náradia a drobného materiálu a umožní pripojenie na rozvod elektrickej energie a vody. 2. Zhotoviteľ za odber elektrickej energie a vody spotrebovanej pri realizácii diela zaplatí objednávateľovi po podpísaní preberacieho a odovzdávajúceho protokolu do pokladne súdu paušálnu čiastku 50,- eur. 3. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou dohodnutej ceny v zmysle článku V. 4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Akékoľvek nároky tretích osôb voči objednávateľovi vyplývajúce z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ. IX. Stavebný denník 1. Odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy a pod.). 2. Objednávateľ má prostredníctvom povereného zamestnanca právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela. 3. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu robiť záznamy v denníku poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa, prípadne oprávnené orgány štátnej správy. 4. Ak zhotoviteľ nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k záznamu do 24 hodín svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise bezodkladne upovedomí aj zástupcu objednávateľa.V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že sa s obsahom záznamu súhlasí. 5. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhú kópiu denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. X. Odovzdanie a prevzatie diela 1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 2 vyhlášky MV a VP č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. 2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Až po riadnom odstránení vád a nedorobkov môže zhotoviteľ opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania. 3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť ústne a zápisom v stavebnom denniku najneskôr 3 kalendárne dní vopred. 4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 5. Drobné odchýlky od požiadaviek objednávateľa, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú považované za vady, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. XI. Záruka za akosť a kvalitu diela 1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. 2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa. Od uplatnenia požiadavky na odstránenie vád záručná doba neplynie, ale začína plynúť až po úplnom odstránení vád zhotoviteľom. 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v lehote najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (formou zápisnice ) nedohodnú inak. 4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život, majetok a bezpečnosť. Zhotoviteľ je oprávnený náhradu takto vynaložených nákladov následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov náhradu od neho vymáhať. 5. Ak ide o nedostatok, ktorý môže spôsobiť, alebo spôsobil na diele vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia. Oznámenie sa môže realizovať telefonicky, na čísle................., faxovou správou na čísle..................... alebo prostredníctvom e-mailu........................... 6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote). XII. Zmluvné sankcie 1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela po termíne zhotovenia diela v zmysle čl. III. bod 1.zmluvy z dôvodov na jeho strane je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € za každý aj začatý deň omeškania po uvedenom termíne. 3. Zhotoviteľ je povinný uhradiť aj všetky sankcie, vrátane nákladov s nimi súvisiacich a iné oprávnené nároky tretích osôb voči objednávateľovi, ktoré vyplynuli z porušenia právneho predpisu alebo zmluvy zhotoviteľom voči objednávateľovi alebo tretím osobám. V prípade omeškania zhotoviteľa s úhradou nárokov tretích osôb voči objednávateľovi, na ktoré sa zaviazal v tejto zmluve, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 €, za každý deň omeškania. 4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 10,00 € za každý deň omeškania zhotoviteľa. 5. Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa odstúpi od zmluvy, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej sumy. 6. Všetky zmluvné sankcie budú počítané z cien (súm) s DPH. 7. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý. XIII. Vyššia moc 1. Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy, požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. XIV. Záverečné ustanovenia 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. 2. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší, alebo zastavi práce zo svojej viny, má objednávateľ okrem práv uvedených v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy právo zadať vykonanie alebo dokončenie predmetu zmluvy inej firme. V prípade, že k takejto situácii dôjde,zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi len za vykonané práce, ktoré sa dajú ďalej používať, vrátane skutočne zabudovaného materialu v súlade s cenami uvedenými v odsuhlasenom rozpočte diela, ktorý zhotoviteľ dodal na stavbu,ponížené o poškodený materiál, na základe vykonanej inventarizácie. 3. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu 1. je tento povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný v prípade jeho odstúpenia od zmluvy nahradiť zhotoviteľovi vynaložené náklady spojené so začatím a realizáciou diela podľa stavu rozpracovanosti diela. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý. 4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch: - ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nerešpektuje dohodnuté podmienky pre realizáciu diela a pokračuje vo vadnom plnení, - ak sa voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, - ak bolo voči zhotoviteľovi začaté vyrovnávacie konanie, - ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, - ak sa splnenie zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci. 5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch: - ak objednávateľ zastaví zhotovenie diela na dobu prekračujúcu päť kalendárnych mesiacov, - ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť, ktorú si zhotoviteľ vyžiadal písomne, - ak sa splnenie zmluvy stave nemožným z dôvodu vyššej moci. 6. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 7. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. IV. bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. IV. bodu 1. bude plynúť. 8. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávaných prác. 9. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, resp. dohôd k zmluve. 10. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov. 11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu Vlády SR. Zverejnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ. 12. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ tri vyhotovenia. 13. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 14. Prílohami tejto zmluvy sú: • príloha č.1 - výzva na predloženie ponuky • príloha č.2 – cenový rozpis • príloha č.3 – zápis z obhliadky Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: V ........................., dňa................... V....................., dňa ..................... čitateľne: titul, meno, priezvisko, funkcia ––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––– podpis podpis
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009