Výzva na predloženie ponuky - stavebné úpravy suterénu
Pridané: 15.04.2015

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK Číslo: Spr 3/15 - 1 Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Predmet zákazky „ Stavebné úpravy suterénu – vybudovanie eskortných miestností “ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Špecializovaný trestný súd Sídlo organizácie: Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok Zastúpený: JUDr. Oldřich Kozlík, predseda súdu Kontaktná osoba: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu e-mail: marian.klokner@justice.sk Soňa Kubeňová, správa majetku e-mail: sona.kubenova@justice.sk IČO: 307 961 130 DIČ: 2021900342 Tel: 033/6903 146, 0905 901 667 3. Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky sú stavebné práce – vybudovanie eskortných miestností v suteréne budovy Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, Skuteckého ul. 10, a to v rozsahu: 3.1 Stavebné a maliarske práce množstvo: 3.1.1 odstránenie starých už nepriľnavých náterov a omietok stien cca 100 m2 3.1.2 odstránenie starých už nepriľnavých náterov a omietok stropov cca 30 m2 3.1.2 oprava vnútorných omietok, stien a stropov cca 130 m2 3.1.3 náter stien dezinfekčným nástrekom vrátane penetrácie cca 260 m2 3.1.4 maľby stien a stropov vykonať dvojnásobným latexovým náterom bielej farby cca 260 m2 3.1.5 vyhotovenie nových náterov kovových konštrukcií, t.j. stoličky a mreže syntetickou šedou farbou v rozsahu podľa bodu 3.4 3.1.6 lakovanie resp. maľba drevených výplní stoličiek, lavíc a stola, farba v rozsahu podľa bodu 3.5 3.1.7 vyčistenie priestorov po stavebných a maliarskych prácach 3.1.8 nalepenie nepriehľadných fólií na 3 okná, alebo ich zatemnenie iným vhodným a trvanlivým spôsobom 1,5 m2 3.2 Elektroinštalačné práce množstvo: 3.2.1 preloženie vypínačov zo steny, kde budú eskortné cely 6ks 3.2.2 preloženie zásuviek zo steny, kde budú eskortné cely 2ks 3.2.3 dodanie a zapojenie novej zásuvky 1ks 3.2.4 premiestnenie stropného osvetlenia podľa umiestnenia ciel 12 ks jednotrubic. neóniek 3.2.5 preverenie funkčnosti elektroinštalácie v priestoroch, kde sa predmet zákazky realizuje a vyhotovenie revíznej správy 3.3 Zdravotechnika množstvo: v rámci zdravotechniky zdemontovať resp. opraviť, skompletizovať a sfunkčniť sociálne zariadenia, vodovodné batérie, umývadlá, kanalizácie, a to: 3.3.1 v existujúcich soc.zariadeniach sfunkčniť: umývadlo s batériou a WC misu so splachovačom 1ks + 1ks 3.3.2 vytvorenie ďalších soc.zariadení → odstránenie bidetu 1ks 3.3.3 dodanie a zapojenie umývadla s batériou 1ks 3.3.4 dodanie a zapojenie WC misy so splachovačom 1ks 3.3.5 v prípade porúch na vodovod. a kanalizačných rozvodoch vykonať ich opravu 3.4 Kovové konštrukcie a práce množstvo: 3.4.1 vyhotovenie eskortných ciel z oceľových konštrukcií s okrúhlym alebo štvorcovým prierezom hrúbky 2cm. Veľkosť medzier medzi jednotlivými prierezmi je max. 14cm x 90cm. Každá cela bude o rozmeroch cca šírka 2m x hĺbka 1,5m x výška 2,3m. Každá cela bude mať osadené samostatné dvere na strane cely, ktorá má rozmer 2m otvárajúce sa von. Šírka dverí je 80cm. 8ks 3.4.2 ukotvenie ciel v priestore 8ks 3.4.3 opatrenie dverí bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou s jednotným kľúčom 8ks 3.4.4 vyhotovenie stoličiek bez operadla o rozmeroch cca 50 x 50 cm z oceľovej konštrukcie s pevným uchytením na oceľovú konštrukciu cely, s umiestnením v protiľahlých rohoch cely, t.j. 2ks stoličiek na celu 16ks 3.4.5 vyhotovenie atypickej mreže o rozmere cca šírka 1,5m s rozdielnymi výškami a to: 1. výška 2,5m, 2. výška 1,4m. Mreža v uvedených výškach bude oblúkovo prepojená a bude oddeľovať priestor eskortných miestností od ostatných suterénnych priestorov 1ks 3.5 Stolárske práce množstvo: 3.5.1 oprava kazetového podhľadu cca 5 m2 3.5.2 vyhotovenie a dodávka rohovej lavice s operadlom v tvare „ L“ o rozmeroch – cca 2,5m x 1m a hĺbke 0,5m 1ks 3.5.3 vyhotovenie a dodávka stola pre eskortu o rozmeroch – cca 1,8m x 0,8 m a výške 0,75m 1ks 3.5.4 drevená výplň stoličiek bez čalúnenia v rozsahu podľa bodu 3.4.4 16ks 3.6 Ostatné 3.6.1 pomocné stavebné práce napr.: búranie, zasekávanie, vŕtanie pre uchytenie kovových konštrukcií a ďalšie vyššie nešpecifikované práce potrebné pre realizáciu zákazky 3.6.2 ostatný spotrebný materiál vyššie nešpecifikovaný a potrebný pre realizáciu zákazky 3.6.3 dopravné náklady 3.6.4 odvoz sutín, vybúraných hmôt a odpadu, vyčistenie priestorov 4. Typ zmluvy Verejný obstarávateľ uzatvorí s vybraným uchádzačom zmluvu o dielo na predmet zákazy podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 5. Termín dodania predmetu zákazky Dodanie predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje do štyridsiatich piatich dní odo dňa uzavretia zmluvy o dielo, pričom zo strany verejného obstarávateľa je predpoklad uzavretia zmluvy do dvoch pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. 6. Predpokladaná hodnota zákazky Predpokladaná hodnota zákazky: 20 000,00 eur bez DPH za celý predmet obstarávania. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky slúži pre verejného obstarávateľa na určenie a zvolenie postupu verejného obstarávania. 7. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) Hlavný slovník: 45.21.61.12-2 stavebné práce na budovách súdov 45.31.00.00-3 elektroinštalačné práce 45.33.00.00-9 kanalizačné a sanitárne práce 45.22.32.00-8 konštrukčné práce 45.42.10.00-4 stolárske práce 8. NUTS kód SKO32 Banskobystrický kraj 9. Komplexnosť predmetu zákazky Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky a v zmysle bodu 3 tejto výzvy. 10. Variantné riešenie Variantné riešenie sa nepripúšťajú. 11. Zdroj finančných prostriedkov a platové podmienky Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada faktúry sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom v eurách ( € ) v 20-dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa, bez poskytnutia preddavkov. 12. Náklady na ponuku Náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. Ponuky doručené obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. 13. Obhliadka Obhliadka miesta plnenia je potrebná, nakoľko na obhliadke budú v prípade potreby upresnené technické detaily pre zhotovenie predmetu zákazky, zodpovedané otázky záujemcov a záujemcom bude slúžiť pre správne nadefinovanie cenovej ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 28.04.2015 o 10,00 hod. SEČ na adrese súdu: Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, Skuteckého ul. 10, 974 87 Banská Bystrica. Z obhliadky bude vykonaný záznam so zapísaním skutočností konštatovaných pri obhliadke a tento záznam bude neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní k tejto zákazke. 14. Miesto a lehota predkladania ponúk 14.1. Uchádzač predloží ponuku písomne v jednom vyhotovení v zalepenej obálke. Na obale predkladanej ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 14.1.1 obchodné meno a adresa sídla uchádzača 14.1.2. adresa verejného obstarávateľa: Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.Box 117, 902 01 Pezinok. 14.1.3. označenie heslom: „ Stavebné úpravy suterénu “ 14.2. Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa prostredníctvom pošty alebo osobne najneskôr do 13,00 hodiny dňa 12.05.2015 v listinnej podobe. 14.3. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v v slovenskom jazyku v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača a perom s nezmazateľným atramentom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložené do slovenského jazyka. 14.4. Stránkové hodiny v podateľni súdu v pracovné dni sú: pondelok – piatok od 8.00 do 15.00 hodiny 14.5. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná a vráti sa uchádzačovi neotvorená. 15. Obsah ponuky Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 15.1. Identifikačné údaje uchádzača s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy. 15.2. Originál dokladu o oprávnení podnikať, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu stanovenému na predkladanie ponúk alebo jeho úradne overená kópia. 15.3. Zoznam stavebných prác obdobných ako je predmet obstarávania uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov. Pri každej stavebnej práci musí byť uvedená jej cena, miesto a dátum ukončenia stavebnej práce, označenie objednávateľa , jeho adresy označenie kontaktnej osoby s telefónnym číslom. 15.4. Doklad o poistení uchádzača, zahŕňajúce zodpovednosť za škody spôsobené vlastnou činnosťou vo výške cca 24 000,- eur. 15.5. Návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 15.6. Čestné prehlásenie, že uchádzač:  nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,  nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, sociálne postenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 15.7. návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2. 16. Spôsob určenia ceny 16.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a vyjadrená v eurách. Do ceny uchádzač započíta všetky náklady, ktoré budú súvisieť s realizáciou diela v rozsahu podľa prílohy č. 2. 16.2. Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení  navrhovaná zmluvná cena bez DPH  sadzba DPH v percentách a jej výška vyjadrená v eurách  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 16.3. Ak nie je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom za celú službu, súčasne na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní. 17. Vyhodnotenie ponúk 17.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH 17.2. Ponuky uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať podmienky uvedené 14 a 15 tejto výzvy budú vylúčené! 17.3. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:  rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom – platiť bude suma uvedená slovom,  rozdielu medzi jednotkovou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom – platiť bude jednotková cena,  preukázateľné hrubé chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke, platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto upravenej jednotkovej ceny. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky. Ak ide o opravu v návrhu zmluvy, uchádzač bude požiadaný o predloženie nového (opraveného ) návrhu zmluvy. 18. Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 12.05.2015 o 14:00 hod bez účasti uchádzačov. Ponuky budú vyhodnotené do 13.05.2015 do 11,00 hod. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.07.2015. 19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou nasledujúci deň po vyhodnotení ponúk. 20. Uzavretie zmluvy Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne vyzve úspešného uchádzača, ktorého ponuka bude prijatá na prerokovanie návrhu zmluvy o dielo a následne na jej uzavretie v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 21. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  nebude predložená ani jedna ponuka,  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s našimi požiadavkami. Prílohy:  Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria  Príloha č. 2: Cenový rozpis  Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo JUDr. Oldřich KOZLÍK predseda súdu Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponuková cena: ( určená ako výsledok z prílohy č. 2 ) predmet obstarávania Navrhovaná cena v euro bez DPH DPH s DPH Stavebné úpravy suterénu – vybudovanie eskortných miestností Poznámka: 1. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH. 2. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. Dátum:....................... ............................................................................. meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača Príloha č.2 Cenový rozpis ( podklad pre vypracovanie ponukovej ceny do návrhu kritérií, prílohy č. 1 ) 3.1 Stavebné a maliarske práce množstvo: cena bez DPH 3.1.1 odstránenie starých už nepriľnavých náterov a omietok stien cca 100 m2 3.1.2 odstránenie starých už nepriľnavých náterov a omietok stropov cca 30 m2 3.1.2 oprava vnútorných omietok, stien a stropov cca 130 m2 3.1.3 náter stien dezinfekčným nástrekom vrátane penetrácie cca 260 m2 3.1.4 maľby stien a stropov vykonať dvojnásobným latexovým náterom bielej farby cca 260 m2 3.1.5 vyhotovenie nových náterov kovových konštrukcií, t.j. stoličky a mreže syntetickou šedou farbou v rozsahu podľa bodu 3.4 3.1.6 lakovanie resp. maľba drevených výplní stoličiek, lavíc a stola, farba v rozsahu podľa bodu 3.5 3.1.7 vyčistenie priestorov po stavebných a maliarskych prácach 3.1.8 nalepenie nepriehľadných fólií na 3 okná, alebo ich zatemnenie iným vhodným a trvanlivým spôsobom 1,5 m2 Cena spolu bez DPH za stavebné a maliarske práce: 3.2 Elektroinštalačné práce množstvo: cena bez DPH 3.2.1 preloženie vypínačov zo steny, kde budú eskortné cely 6ks 3.2.2 preloženie zásuviek zo steny, kde budú eskortné cely 2ks 3.2.3 dodanie a zapojenie novej zásuvky 1ks 3.2.4 premiestnenie stropného osvetlenia podľa umiestnenia ciel 12ks jednotrubic. neóniek 3.2.5 preverenie funkčnosti elektroinštalácie v priestoroch, kde sa predmet zákazky realizuje a vyhotovenie revíznej správy Cena spolu bez DPH za elektroinštalačné práce: 3.3 Zdravotechnika množstvo: cena bez DPH v rámci zdravotechniky zdemontovať resp. opraviť, skompletizovať a sfunkčniť sociálne zariadenia, vodovodné batérie, umývadlá, kanalizácie, a to: 3.3.1 v existujúcich soc.zariadeniach sfunkčniť: umývadlo s batériou a WC misu so splachovačom 1ks + 1ks 3.3.2 vytvorenie ďalších soc.zariadení → odstránenie bidetu 1ks 3.3.3 dodanie a zapojenie umývadla s batériou 1ks 3.3.4 dodanie a zapojenie WC misy so splachovačom 1ks 3.3.5 v prípade porúch na vodovod. a kanalizačných rozvodoch vykonať ich opravu Cena spolu bez DPH za sanitárne práce: 3.4 Kovové konštrukcie a práce množstvo: cena bez DPH 3.4.1 vyhotovenie eskortných ciel z oceľových konštrukcií s okrúhlym alebo štvorcovým prierezom hrúbky 2cm. Veľkosť medzier medzi jednotlivými prierezmi je max. 14cm x 90cm. Každá cela bude o rozmeroch cca šírka 2m x hĺbka 1,5m x výška 2,3m. Každá cela bude mať osadené samostatné dvere na strane cely, ktorá má rozmer 2m otvárajúce sa von. Šírka dverí je 80cm. 8ks 3.4.2 ukotvenie ciel v priestore 8ks 3.4.3 opatrenie dverí bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou s jednotným kľúčom 8ks 3.4.4 vyhotovenie stoličiek bez operadla o rozmeroch cca 50 x 50 cm z oceľovej konštrukcie s pevným uchytením na oceľovú konštrukciu cely, s umiestnením v protiľahlých rohoch cely, t.j. 2ks stoličiek na celu 16ks 3.4.5 vyhotovenie atypickej mreže o rozmere cca šírka 1,5m s rozdielnymi výškami a to: 1. výška 2,5m, 2. výška 1,4m. Mreža v uvedených výškach bude oblúkovo prepojená a bude oddeľovať priestor eskortných miestností od ostatných suterénnych priestorov 1ks Cena spolu bez DPH za kovové a konštrukčné práce: 3.5 Stolárske práce množstvo: cena bez DPH 3.5.1 oprava kazetového podhľadu cca 5 m2 3.5.2 vyhotovenie a dodávka rohovej lavice s operadlom v tvare „ L“ o rozmeroch – cca 2,5m x 1m a hĺbke 0,5m 1ks 3.5.3 vyhotovenie a dodávka stola pre eskortu o rozmeroch–cca 1,8mx0,8m a výške 0,75m 1ks 3.5.4 drevená výplň stoličiek bez čalúnenia v rozsahu podľa bodu 3.4.4 16ks Cena spolu bez DPH za stolárske práce: 3.6 Ostatné množstvo: cena bez DPH 3.6.1 pomocné stavebné práce napr.: búranie, zasekávanie, vŕtanie pre uchytenie kovových konštrukcií a ďalšie vyššie nešpecifikované práce potrebné pre realizáciu zákazky 3.6.2 ostatný spotrebný materiál vyššie nešpecifikovaný a potrebný pre realizáciu zákazky 3.6.3 dopravné náklady 3.6.4 odvoz sutín, vybúraných hmôt a odpadu, vyčistenie priestorov 3.6.5 náklady na zriadenie staveniska 3.6.6 ostatné náklady uchádzača vyššie špecifikované Cena spolu bez DPH za ostatné práce: Sumarizácia cena bez DPH DPH cena s DPH 3.1 Stavebné a maliarske práce 3.2 Elektroinštalačné práce 3.3 Zdravotechnika 3.4 Kovové konštrukcie a práce 3.5 Stolárske práce 3.6 Ostatné Cena spolu s DPH : Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: V ........................., dňa................... V....................., dňa ..................... čitateľne: titul, meno, priezvisko, funkcia ––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––– podpis podpis
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009