Ustanovenie opatrovníka
Pridané: 12.01.2015

BB – 3 Nt 4/2014 IČS: 9514100193 U z n e s e n i e Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica JUDr. Jozef Šutka, o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR Bratislava zo dňa 30.12.2014 sp. zn. VII/1 Gv 2/14/1000-13 na zhabanie veci podľa § 83 ods. 1 písm. e) Tr. zák., dňa 12.01.2015 takto r o z h o d o l : Podľa § 300 ods. 1 Trestného poriadku u s t a n o v u jevlastníkovi veciopatrovníka, a to Beátu Karvašovú, súdnu tajomníčku Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica. O d ô v o d n e n i e Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP Bratislava podal dňa 30.12.2014 na tunajší súd podľa § 83 ods. 1 písm. e) Tr. zák. návrh na zhabanie veci a to peňažnej sumy vo výške 26 € a 157 CZK patriacej nezistenej osobe.Svoj návrh odôvodnil nasledovne: Vyšetrovateľ Krajského úradu justičnej polície PZ, Bratislava uznesením sp. zn. KÚV-208/OVEK-2003 zo dňa 30.06.2003 začal trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 185a ods. 1 Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 31.12.2005. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR uznesením sp. zn. VII/1 Gv 2/14/1000 zo dňa 13.01.2014 podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zastavil trestné stíhanie proti všetkým obvineným. Uznesenie o zastavení trestného stíhania nadobudlo právoplatnosť 20.05.2014. Podľa § 83 ods. 1 písm. e) Trestného zákona ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1 Trestného zákona, súd uloží zhabanie veci, ak to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem. Podľa § 300 ods. 1 Trestného poriadku ak v konaní o zhabaní veci nemožno spoľahlivo zistiť vlastníka veci, ktorá sa má zhabať, alebo ak jeho pobyt nie je známy, ustanoví mu predseda senátu uznesením opatrovníka. Toto ustanovenie reaguje na prípady, v ktorých nie je možné zistiť vlastníka veci, ktorá má byť zhabaná, alebo ak aj je známy, jeho pobyt nie je možné zistiť. Ustanovením opatrovníka, ktorý má rovnaké práva ako vlastník, sa zabezpečuje, aby neboli ukrátené práva neznámeho vlastníka a aby bolo vôbec možné nariadiť verejné zasadnutie o zhabaní veci. Opatrovníkmusí byť o svojich právach poučený v rovnakom rozsahu ako zúčastnená osoba podľa § 45 ods. 2 Trestného poriadku. Podľa § 45 ods. 1 Trestného poriadku tomu, komu vec bola zhabaná alebo podľa návrhu má byť zhabaná, musí sa poskytnúť možnosť, aby sa k veci vyjadril; môže byť prítomný na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí, robiť na nich návrhy, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a podávať v prípadoch ustanovených týmto zákonom opravné prostriedky. Podľa § 45 ods. 2 Trestného poriadku orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné zúčastnenú osobu o jej právach poučiť a poskytnúť jej možnosť ich uplatnenia vrátane poučenia o doručovaní a následkoch s tým spojených. Zhabanie veci postihuje vlastnícke práva osoby, ktorej vec je zhabaná. Zákon preto dáva tejto zúčastnenej osobe v súdnom konaní postavenie strany podľa § 10 ods. 10 Trestného poriadku. Zúčastnená osoba má možnosť vyjadriť sa k veci, má právo byť prítomná na verejnom zasadnutí, má právo robiť návrhy, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a podávať v zákonom stanovených prípadoch opravné prostriedky. Vzhľadom k tomu, že vlastníka, resp. vlastníkov predmetných vecí uvedených v návrhu prokurátora nie je možné bezpečne a bez akýchkoľvek pochybností v súčasnej dobespoľahlivo zistiť, bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podľa § 300 ods. 2 Trestného poriadku všetky písomnosti určené pre vlastníka veci sa doručujú iba opatrovníkovi. P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok. Sťažnosť je možné podať do 3 dní odo dňa oznámenia na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica podľa § 300 ods. 3 Trestného poriadku. V Banskej Bystrici, dňa 12.01.2015 JUDr. Jozef Šutka predseda senátu Za správnosť vyhotovenia: Katarína Čunderlíková Kanc.: Doruč uznesenie: 1/ opatrovník 2/ prokurátor ÚŠP GP SR 3/ uverejni na úradnej tabuli v BB a PK a na internetovej stránke súdu (prostredníctvom hovorcu) V Banskej Bystrici, dňa 12.01.2015 JUDr. Jozef Šutka predseda senátu
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009