Výzva na predloženie ponuky - kancelárske potreby
Pridané: 04.12.2014

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK Číslo: Spr 151-2/14 Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Predmet zákazky „ Kancelárske potreby “ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Špecializovaný trestný súd Sídlo organizácie: Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok Zastúpený: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu e-mail: marian.klokner@justice.sk IČO: 307 961 130 DIČ: 2021900342 Tel: 033/6903 146, 0905 901 667 3. Opis predmetu zákazky 3.1. Priebežné zabezpečovanie dodávok vybraných druhov kancelárskych potrieb, vrátane služieb spojených s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru. 3.2. Tovar bude objednávaný verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe samostatných písomných objednávok v cenách, ktoré musia byť v súlade s výsledkom tohto výberového konania. 3.3. Obstarávateľ požaduje:  dodávky kancelárskych potrieb v sortimente podľa prílohy č. 1., pričom uvedené množstvo pri jednotlivých položkách v prílohe č. 1 je predpokladané odobraté množstvo za obdobie jedného roka  vyloženie tovaru v mieste určenia zodpovedným zamestnancom obstarávateľa zodpovednosť za spôsobené škody súvisiace s dodaním nekvalitného tovaru. 4. Termín, plnenie a dodanie predmetu zákazky 4.1. Termín dodania predmetu zákazky je do 5 pracovných dní od doručenia samostatnej písomnej objednávky. Dodávku je potrebné realizovať komplexne tak, ako je predložená objednávka. 4.2. Tovar bude objednávaný verejným obstarávateľom v priebehu roka 2015, resp. do vyčerpania predpokladaného množstva tovaru alebo finančného limitu s náležitosťami podľa tejto výzvy a víťaznej ponuky. 4.3. Miestom dodania je Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok. 5. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) Hlavný slovník: 30.19.20.00-1 kancelárske potreby Doplnkový slovník: FG08-3 na použite v kanceláriách 6. NUTS kód SKO1 Bratislavský kraj 7. Komplexnosť predmetu zákazky Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky ( na každú položku). 2 8. Variantné riešenie Variantné riešenie sa nepripúšťajú. 9. Zdroj finančných prostriedkov a platové podmienky Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným stykom, po prevzatí tovaru a podpísaní dodacieho listu. Lehota splatnosti faktúry nesmie byť kratšia ako 15 dní od jej doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 10. Náklady na ponuku Náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 11. Miesto a lehota predkladania ponúk 11.1. Oprávnený uchádzač(právnická alebo fyzická osoba) je taký, ktorý je oprávnený dodávať tovar a predloží ponuku vypracovanú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, najneskôr do 13,00 hodiny dňa 12.decembra 2014 v listinnej podobe, v slovenskom jazyku, v jednom vyhotovení, na adresu Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.Box 117, 902 01 Pezinok. 11.2. Stránkové hodiny v podateľni súdu v pracovné dni sú: pondelok – piatok od 8.00 do 15.00 hodiny 11.3. Uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke, s úplným obchodným menom, miestom podnikania uchádzača a s označením: Zákazka- „ KANCELÁRSKE POTREBY – NEOTVÁRAŤ“. 11.4. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná a vráti sa uchádzačovi neotvorená. 12. Obsah ponuky Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 12.1. identifikačné údaje uchádzača s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy, 12.2. cenovú ponuku vypracovanú podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, 12.3. doklad, ktorým uchádzač preukazuje osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, predložením dokladu podľa § 26 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže nahradiť požadovaný doklad zápisom do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie vyššie uvedeného dokladu. 12.4. návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 2. 12.5. prehlásenie uchádzača, že počas odoberania predpokladaného množstva tovaru ponuková cena nebude menená s výnimkou zákonnej sadzby DPH. 13. Spôsob určenia ceny 13.1. Cena za tovar musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 13.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú zmluvnú cenu za jednotku zaokrúhlenú na dve desatinné miesta uvedie v zložení  navrhovaná zmluvná cena bez DPH  20% DPH vyjadrená v eurách  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 3 13.3. Ak nie je uchádzač platiteľom DPH, uvedie cenu za mernú jednotku a súčasne na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní. 14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 14.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eurách za celkové predpokladané odobraté množstvo predmetu zákazky s DPH vypracovaná podľa bodu 13. 14.2. Pri vyhodnocovaní ponúk najlepšie uspeje uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu (u platiteľa DPH vrátane DPH), vrátane dopravy a vyskladnenia. 15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk elektronickou poštou ( e-mailom ) na elektronickú adresu, ktorú uchádzač uvedie v návrhu na plnenie kritérií. 16. Iné informácie 16.1 V prípade, že po vyhodnotení budú mať viacerí uchádzači celkovú cenu rovnakú, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešného toho uchádzača, ktorého ponuka bola prijatá ako prvá. 16.2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak úspešný uchádzač stratí oprávnenie a schopnosť plniť dodávku na predmet zákazky, bude obstarávateľ objednávať tovar u uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste vo výberovom konaní. 16.3. Dôvodom na neuplatnenie objednávky u úspešného uchádzača podľa tohto výberového konania je opakované nedodržanie splnenia predmetu objednávky, pričom za opakované nesplnenie sa považuje 3x. 17. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: - nebude predložená ani jedna ponuka, - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s našimi požiadavkami. Prílohy:  Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky – kancelárske potreby  príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria  Ing. Marián KLOKNER riaditeľ správy súdu 4 Príloha č.2 Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponúkaná cena v členení: predmet obstarávania Cena za predpokladané odobraté množstvo bez DPH DPH s DPH kancelárske potreby - spolu Poznámka: 1. Táto cena je spolu, podľa prílohy č. 1, t.j. za celé predpokladané množstvo tak, ako je v riadku č. 80 prílohy č. 1 tejto výzvy. 2. Cenu určiť v mene euro. 3. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. 4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH. Dátum:....................... ............................................................ podpis štatutárneho orgánu uchádzača
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009