Výzva na predloženie ponuky "Originálne a renovované tonery"
Pridané: 10.07.2014

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD, Suvorovova č.5/A, 902 01 PEZINOK Číslo: Spr 151-1/14 Výzva na predloženie ponuky zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Predmet zákazky „ Originálne a renovované tonery “ 2. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Špecializovaný trestný súd Sídlo organizácie: Suvorovova 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok Zastúpený: Ing. Marián Klokner, riaditeľ správy súdu e-mail: marian.klokner@justice.sk IČO: 307 961 130 DIČ: 2021900342 Tel: 033/6903 146, 0905 901 667 3. Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania originálnych a renovovaných tonerov – náplní do laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení, faxov a pásky do písacích strojov pre potreby Špecializovaného trestného súdu, vrátane služieb spojených s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru, vrátane zberu a odvozu prázdnych kaziet od originálnych náplní do zberného dvora s následnou ekologickou likvidáciou. 3.1. Tovar bude objednávaný verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe samostatných písomných objednávok v cenách, ktoré musia byť v súlade s výsledkom tohto výberového konania. 3.2. Obstarávateľ požaduje:  dodávky originálnych a renovovaných tonerov uvedených v prílohe č. 1, pričom uvedené množstvo pri jednotlivých položkách je predpokladané odobraté množstvo, cca na 12 mesiacov  vyloženie tovaru v mieste určenia zodpovedným zamestnancom obstarávateľa  zodpovednosť za spôsobené škody súvisiace s dodaním nekvalitného tovaru. 3.3. Požadované vlastnosti predmetu zákazky: Časť A → Originálne tonery do laserových tlačiarní a fotokopírovacích zariadení, pásky do písacích strojov, v originálnom balení výrobcu, novo vyrobené vrátane tonerových obalov, teda nerenovované Časť B → Renovované tonery do laserových tlačiarní, multifunkčných zariadení a faxov  renovované tonery, vyrobené vyčistením použitého tonerového obalu, výmenou poškodených častí a dosypaním prachu na úroveň pôvodnej kapacity toneru, obstarávateľ pri dodávke repasovaných tonerov odovzdá prázdne tonerové obaly dodávateľovi  záručná doba tonerov zodpovedá rozsahu ich životnosti, predpísanému počtu výtlačkov  v prípade, že použitím renovovaného toneru dôjde k poškodeniu tlačiarne, budú náklady vynaložené na opravu tlačiarne uplatnené voči dodávateľovi týchto renovovaných tonerov 2 Predmet zákazky musí vykazovať vlastnosti požadované výrobcami tlačiarní a kopírovacích zariadení pre dodržanie ich záručných podmienok. 4. Špecifikácia predmetu zákazky Časť A → Originálne tonery: P.č. typ tonerovej náplne typ tlačiarne, písacieho stroja, kopírovacieho zariadenia predpokladané množstvo odberu v ks 1 AR5516N-020T SHARP AR 5516 N 4 2 Sharp MX 235GT SHARP AR 5620 D 3 3 IBM1412 infoprint IBM 1412 5 4 Ricoh 1270D Ricoh Aficio 1515MF 3 5 OKI B730 25tis. OKI B730 A4 1 6 OKI C5850 black.orig. OKI C5950dtn 1 7 OKI C5820 magenta OKI C5950dtn 1 8 OKI C5820 yelow OKI C5950dtn 1 9 OKI C5820 cyan OKI C5950dtn 1 10 komp.páska EPSON FX 890/590 EPSON LQ-590 1 11 komp.páska triumpf Adler SE310 CONSULTA 180DS 4 Časť B → Renovované tonery: P.č. typ tonerovej náplne typ tlačiarne, resp. multifunkč.zariadenia, faxu predpokladané množstvo odberu v ks 1 Q5949a HP LJ 1320 70 2 Q2613a HP LJ 1300 10 3 CE505x HP LJ 2055 4 4 Q6511a HP LJ 24xx 7 5 C4129x HP LJ 5100dtn 2 6 TK 18 Toshiba DP 80F 1 7 Di 152 Minolta Bizhub 163 1 8 KX-FA83A PanasoniC KX-FL613 5 5. Termín, plnenie a dodanie predmetu zákazky 5.1. Termín dodania predmetu zákazky je do 5 pracovných dní od doručenia samostatnej písomnej objednávky. 5.2. Tovar bude objednávaný verejným obstarávateľom v priebehu roka 2014 a 2015, resp. do vyčerpania predpokladaného množstva tovaru alebo finančného limitu s náležitosťami podľa tejto výzvy a víťaznej ponuky. 5.3. Miestom dodania je Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, 902 01 Pezinok. 6. Predpokladaná hodnota zákazky Predpokladaná hodnota zákazky je 2 500,- eur bez DPH 7. Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) Časť A: Hlavný slovník: 30.12.51.10-5 toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov 30.12.51.20-8 toner do fotokopírovacích strojov Časť B 30.12.51.00-2 tonerové náplne Doplnkový slovník: FG08-3 na použite v kanceláriách 8. NUTS kód SKO1 Bratislavský kraj 3 9. Komplexnosť predmetu zákazky Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky ( na každú položku). 10. Variantné riešenie Variantné riešenie sa nepripúšťajú. 11. Zdroj finančných prostriedkov a platové podmienky Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným stykom a lehota splatnosti faktúry nesmie byť kratšia ako 15 dní od jej doručenia. 12. Náklady na ponuku Náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 13. Miesto a lehota predkladania ponúk 13.1. Oprávnený uchádzač(právnická alebo fyzická osoba) je taký, ktorý je oprávnený dodávať tovar a predloží ponuku vypracovanú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, najneskôr do 13,00 hodiny dňa 22.júla 2014 v listinnej podobe, v slovenskom jazyku, v jednom vyhotovení, na adresu Špecializovaný trestný súd, Suvorovova 5/A, P.O.Box 117, 902 01 Pezinok. 13.2. Stránkové hodiny v podateľni súdu v pracovné dni sú: pondelok – piatok od 8.00 do 15.00 hodiny 13.3. Uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke, s úplným obchodným menom, miestom podnikania uchádzača a s označením: Zákazka- „ TONERY – NEOTVÁRAŤ“. 13.4. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná a vrátia sa uchádzačovi neotvorená. 14. Obsah ponuky Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 14.1. identifikačné údaje uchádzača s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy, 14.2. cenovú ponuku vypracovanú podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, 14.3. doklad, ktorým uchádzač preukazuje osobné postavenie podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, predložením dokladu podľa § 26 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže nahradiť požadovaný doklad zápisom do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie. 14.4. návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1. 14.5. prehlásenie uchádzača, že počas odoberania predpokladaného množstva tovaru ponuková cena nebude menená s výnimkou zákonnej sadzby DPH. 15. Spôsob určenia ceny 15.1. Cena za tovar musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 15.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú zmluvnú cenu za jednotku zaokrúhlenú na dve desatinné miesta uvedie v zložení  navrhovaná zmluvná cena bez DPH  20% DPH vyjadrená v eurách  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 4 15.3. Ak nie je uchádzač platiteľom DPH, uvedie cenu za mernú jednotku a súčasne na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní. 16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 16.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eurách za celkové predpokladané odobraté množstvo predmetu zákazky s DPH spolu za časť A a B vypracovaná podľa bodu 15. 16.2. Pri vyhodnocovaní ponúk najlepšie uspeje uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu (u platiteľa DPH vrátane DPH), vrátane dopravy a vyskladnenia. 17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 18. Iné informácie 18.1 V prípade, že po vyhodnotení budú mať viacerí uchádzači celkovú cenu rovnakú, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešného toho uchádzača, ktorého ponuka bola prijatá ako prvá. 18.2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak úspešný uchádzač stratí oprávnenie a schopnosť plniť dodávku na predmet zákazky, bude obstarávateľ objednávať tovar u uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste vo výberovom konaní. 18.3. Dôvodom na neuplatnenie objednávky u úspešného uchádzača podľa tohto výberového konania je opakované nedodržanie splnenia predmetu objednávky, pričom za opakované nesplnenie sa považuje 3x. 19. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: - nebude predložená ani jedna ponuka, - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávania. Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s našimi požiadavkami. Prílohy:  príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria Ing. Marián KLOKNER riaditeľ správy súdu 5 Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria Uchádzač: Názov: Sídlo: IČO: Bankové spojenie: Oprávnený zástupca: Telefón: E-mailová adresa: Ponúkaná cena v členení: Časť A P.č. typ toneru originál typ tlačiarne, resp. kopírovacie zariadenie, písací stroj garantovaný počet výtlačkov /kópií predpokl. množstvo odberu cena za ks cena spolu za predpoklad. množstvo vrátane DPH bez DPH DPH vrátane DPH 1 AR5516N-020T SHARP AR 5516 N 4 2 Sharp MX 235GT SHARP AR 5620 D 3 3 IBM1412 infoprint IBM 1412 5 4 Ricoh 1270D Ricoh Aficio 1515MF 3 5 OKI B730 25tis. OKI B730 A4 1 6 OKI C5850 black.. OKI C5950 dtn 1 7 OKI C5820 magenta OKI C5950 dtn 1 8 OKI C5820 yelow OKI C5950 dtn 1 9 OKI C5820 cyan OKI C5950 dtn 1 10 komp.páska EPSON FX 890/590 EPSON LQ-590 1 11 komp.páska triumpf Adler SE310 CONSULTA 180DS 4 12 Cena spolu za celé predpokladané odobraté množstvo –– –– –– –– –– Časť B P.č. typ tonerovej náplne, repasovanej typ tlačiarne, resp. multifunkčné zariadenie a fax garantovaný počet výtlačkov /kopíí predpoklad. množstvo odberu cena za ks cena spolu za predpoklad. množstvo vrátane DPH bez DPH DPH vrátane DPH 1 Q5949a HP LJ 1320 70 2 Q2613a HP LJ 1300 10 3 CE505x HP LJ 2055 4 4 Q6511A HP LJ 24xx 7 5 C4129x HP LJ 5100dtn 2 6 TK 18 Toshiba 1 7 Di152 Minolta Bizhub163 1 8 KX-FA83A Panasonic KX-FL613 5 9 Cena spolu za celé predpokladané odobraté množstvo –– –– –– –– –– P.č. cena bez DPH DPH cena vrátane DPH 10 Časť A - riadok 12 11 Časť B - riadok 9 12 SPOLU časť A+B 6 Poznámka: 1. Cena v riadku č. 12 je spolu, t.j. za celé predpokladané odobraté množstvo za časť A a za časť B a táto cena je kritériom na hodnotenie ponúk. 2. Cenu určiť v mene euro. 3. Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky požiadavky a náklady uchádzača na predmet zákazky. 4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vyznačí nulou v stĺpci DPH. Dátum:....................... ............................................................ podpis štatutárneho orgánu uchádzača
design & programming © počítačové kurzy a počítačové školenia - IT LEARNING SLOVAKIA s.r.o. - 2004 - 2009